Otwieranie i zapisywanie plików tekstowych w formacie CSV

Pliki w formacie CSV są plikami tekstowymi, które służą do wymiany danych arkuszy i baz danych między aplikacjami. Każdy wiersz takiego pliku odpowiada rekordowi bazy danych lub wierszowi w arkuszu kalkulacyjnym. Każde pole w rekordzie bazy danych lub każda komórka w wierszu arkusza jest zazwyczaj rozdzielone przecinkiem. Jednak do rozdzielania pól można także użyć innych znaków, np. tabulatora.

Jeśli w polu lub w komórce znajduje się przecinek, należy je otoczyć apostrofem (') lub cudzysłowem (").

Aby otworzyć tekstowy plik CSV w arkuszu Calc

 1. Kliknij polecenie Plik - Otwórz.

 2. Znajdź plik CSV, który chcesz otworzyć.

  Zaznacz plik, jeśli ma rozszerzenie *.csv.

  Jeśli plik CSV ma inne rozszerzenie, zaznacz plik, a następnie zaznacz "Tekst CSV" w polu Filtr

 3. Kliknij przycisk Otwórz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Import tekstu.

 4. Określ ustawienia podziału tekstu w pliku na kolumny.

  W dolnej części okna dialogowego Import tekstu przedstawiony jest podgląd układu importowanych danych.

  Prawym przyciskiem myszy kliknij kolumnę w podglądzie, aby ją ukryć lub ustawić format.

  Ikona wskazówki

  Zaznacz pole tego separatora tekstu, który jest używany w pliku. Jeśli separator nie znajduje się na liście, wpisz dany znak do pola.


 5. Kliknij przycisk OK.

Aby zapisać arkusz jako plik tekstowy w formacie CSV

note

Podczas eksportu arkusza kalkulacyjnego do formatu CSV, zapisane zostaną tylko dane z bieżącego arkusza. Wszystkie pozostałe informacje, w tym formuły i formatowanie, zostaną utracone.


 1. Otwórz arkusz programu Calc, który chcesz zapisać jako plik CSV.

  Ikona notatki

  Można wyeksportować tylko bieżący arkusz.


 2. Kliknij polecenie Plik - Zapisz jako.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.

 4. W polu Filtr zaznacz "Tekst CSV".

 5. Wybierz ustawienia pól dla pliku CSV (opcjonalnie).

  Wybierz opcję Edycja ustawień filtra.

  W oknie dialogowym Eksport plików tekstowych wskaż wybrane opcje.

  Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Prosimy o wsparcie!