Otwieranie i zapisywanie plików tekstowych w formacie CSV

Pliki w formacie CSV są plikami tekstowymi, które służą do wymiany danych arkuszy i baz danych między aplikacjami. Każdy wiersz takiego pliku odpowiada rekordowi bazy danych lub wierszowi w arkuszu kalkulacyjnym. Każde pole w rekordzie bazy danych lub każda komórka w wierszu arkusza jest zazwyczaj rozdzielone przecinkiem. Jednak do rozdzielania pól można także użyć innych znaków, np. tabulatora.

Jeśli w polu lub w komórce znajduje się przecinek, należy je otoczyć apostrofem (') lub cudzysłowem (").

Aby otworzyć tekstowy plik CSV w arkuszu Calc

 1. Kliknij polecenie Plik - Otwórz.

 2. Znajdź plik CSV, który chcesz otworzyć.

  Zaznacz plik, jeśli ma rozszerzenie *.csv.

  If the CSV file has another extension, select the file, and then select "Text CSV" in the Filter box

 3. Kliknij przycisk Otwórz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Import tekstu.

 4. Określ ustawienia podziału tekstu w pliku na kolumny.

  W dolnej części okna dialogowego Import tekstu przedstawiony jest podgląd układu importowanych danych.

  Prawym przyciskiem myszy kliknij kolumnę w podglądzie, aby ją ukryć lub ustawić format.

  Ikona wskazówki

  Zaznacz pole tego separatora tekstu, który jest używany w pliku. Jeśli separator nie znajduje się na liście, wpisz dany znak do pola.


 5. Kliknij przycisk OK.

Aby zapisać arkusz jako plik tekstowy w formacie CSV

note

Podczas eksportu arkusza kalkulacyjnego do formatu CSV, zapisane zostaną tylko dane z bieżącego arkusza. Wszystkie pozostałe informacje, w tym formuły i formatowanie, zostaną utracone.


 1. Otwórz arkusz programu Calc, który chcesz zapisać jako plik CSV.

  Ikona notatki

  Można wyeksportować tylko bieżący arkusz.


 2. Kliknij polecenie Plik - Zapisz jako.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.

 4. In the Filter box, select "Text CSV".

 5. Wybierz ustawienia pól dla pliku CSV (opcjonalnie).

  Wybierz opcję Edycja ustawień filtra.

  W oknie dialogowym Eksport plików tekstowych wskaż wybrane opcje.

  Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Please support us!