Stosowanie formatowania warunkowego

Using the menu command Format - Conditional - Condition, the dialog allows you to define conditions per cell, which must be met in order for the selected cells to have a particular format.

Ikona ostrzeżenia

Aby zastosować formatowanie warunkowe, należy włączyć funkcję Oblicz automatycznie. Wybierz Dane - Oblicz - Oblicz automatycznie (po włączeniu obok polecenia Oblicz automatycznie zostanie wyświetlony znak wyboru).


Formatowanie warunkowe umożliwia na przykład oznaczanie sum wykraczających poza średnią wartość. W razie zmiany sum formatowanie również zmieni się automatycznie bez konieczności ręcznego stosowania innych stylów.

Definiowanie warunków

 1. Zaznacz komórki, dla których chcesz zastosować styl warunkowy.

 2. Choose Format - Conditional - Condition.

 3. Wprowadź warunki w oknie dialogowym. Szczegółowy opis tego okna dialogowego można znaleźć w Pomocy LibreOffice, a poniżej zamieszczono przykład:

Przykład formatowania warunkowego: Zaznaczanie sum powyżej/poniżej wartości średniej

Krok 1: Utworzenie wartości liczbowych

Określone wartości w tabelach powinny zostać szczególnie podkreślone. Można na przykład zdecydować, aby w tabeli obrotów wartości przekraczające średnią były oznaczone kolorem zielonym, a wartości niższe od średniej - kolorem czerwonym. Umożliwia to formatowanie warunkowe.

 1. First of all, create a table in which a few different values occur. For your test you can create tables with any random numbers:

  Wprowadź formułę =LOS(), aby otrzymać liczby losowe z zakresu od 0 do 1. Jeśli chcesz uzyskać liczby całkowite z zakresu od 0 do 50, wprowadź formułę =ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*50).

 2. Skopiuj tę formułę, aby otrzymać cały wiersz liczb losowych. Kliknij w prawym dolnym rogu zaznaczonej komórki, a następnie przeciągnij myszką w prawo aż do zaznaczenia zakresu żądanej wielkości.

 3. Aby uzyskać więcej wierszy wypełnionych liczbami losowymi, można w ten sam sposób przeciągnąć w dół prawy róg ostatniej z zaznaczonych komórek.

Krok 2: Definiowanie stylów komórek

Następnym krokiem jest zastosowanie stylu komórki do wszystkich wartości obrotu, które przekraczają średnią, oraz tych, które pozostają poniżej średniej. Okno Style musi być widoczne.

 1. Kliknij pustą komórkę i wybierz polecenie Formatuj komórki z menu kontekstowego.

 2. In the Format Cells dialog on the Background tab, click the Color button and then select a background color. Click OK.

 3. In the Styles deck of the Sidebar, click the New Style from Selection icon. Enter the name of the new style. For this example, name the style "Above".

 4. Aby zdefiniować drugi styl, kliknij ponownie pustą komórkę i powtórz powyższe czynności. Przypisz komórce inny kolor tła oraz nazwę (na przykład "Poniżej").

Krok 3: Obliczenie średniej

W tym przypadku obliczana będzie średnia z wartości losowych. Wynik zostanie umieszczony w komórce:

 1. Ustaw kursor w pustej komórce, na przykład J14, i wybierz Wstaw - Funkcja.

 2. Select the AVERAGE function. Use the mouse to select all your random numbers. If you cannot see the entire range, because the Function Wizard is obscuring it, you can temporarily shrink the dialog using the Shrink icon.

 3. Kliknij przycisk OK i zamknij Kreatora funkcji.

Krok 4: Stosowanie stylów komórek

Teraz można także zastosować formatowanie warunkowe do arkusza:

 1. Zaznacz wszystkie komórki zawierające liczby losowe.

 2. Choose the Format - Conditional - Condition command to open the corresponding dialog.

 3. Zdefiniuj następujący warunek: Jeśli wartość komórki jest mniejsza niż J14, zastosuj styl "Poniżej", a jeśli jest większa lub równa J14, zastosuj styl "Powyżej".

Krok 5: Kopiowanie stylów komórek

Aby zastosować formatowanie warunkowe do innych komórek w późniejszym czasie:

 1. Kliknij jedną z komórek, którym przypisano warunkowy format.

 2. Skopiuj ją do schowka.

 3. Zaznacz komórki, którym ma być nadane to samo formatowanie.

 4. Choose Edit - Paste Special - Paste Special. The Paste Special dialog appears.

 5. In the Paste area, check only the Formats box. All other boxes must be unchecked. Click OK. Or you can click the Formats only button instead.

Please support us!