Obliczenia dotyczące dat i godzin

Program LibreOffice Calc umożliwia przeprowadzanie obliczeń obejmujących bieżącą datę i godzinę. Jako przykład wykonaj poniższe czynności, aby obliczyć dokładny wiek w sekundach albo godzinach:

  1. Wprowadź datę urodzenia w komórce A1 arkusza.

  2. Wprowadź do komórki A3 następującą formułę: =TERAZ()-A1

  3. Po naciśnięciu klawisza Enter zostanie wyświetlony wynik w formacie daty. Rezultatem powinna być różnica między dwoma datami wyrażona jako liczba dni. Dlatego komórkę A3 należy sformatować jako liczbę.

  4. Umieść kursor w komórce A3, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby rozwinąć menu kontekstowe, a następnie wybierz polecenie Formatuj komórki.

  5. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Format komórek. Na karcie Liczby kategoria "Liczba" będzie już podświetlona. Ustawienie formatu to "Ogólny", co powoduje, że wynik obliczeń obejmujących daty również będzie wyświetlany jako data. Aby wyświetlić wynik w postaci liczby, ustaw format na "-1,234" i zamknij okno dialogowe za pomocą przycisku OK.

  6. W komórce A3 zostanie wyświetlona liczba dni dzielących bieżącą datę od daty wprowadzonej w komórce A1.

  7. Wypróbuj kilka dodatkowych formuł: Wprowadź "=A3*24" w komórce A4, aby obliczyć liczbę godzin, w A5 wprowadź "=A4*60", aby obliczyć liczbę minut, a w A6 wprowadź "=A5*60", aby uzyskać wynik w sekundach. Po wprowadzeniu każdej z formuł naciśnij klawisz Enter.

Czas, który upłynął od wprowadzonej daty urodzin, zostanie obliczony i wyświetlony z użyciem różnych jednostek. Wartości są wyliczane dla momentu wprowadzenia ostatniej formuły i naciśnięcia klawisza Enter. Choć wartość czasu określana jako "Teraz" stale się zmienia, to wyliczona wartość nie jest automatycznie aktualizowana. Pozycja Oblicz - Oblicz automatycznie w menu Dane jest standardowo włączona, ale automatyczne obliczenia nie odnoszą się do funkcji TERAZ. Zapobiega to sytuacji, w której komputer byłby wyłącznie zajęty ciągłą aktualizacją arkusza.

Prosimy o wsparcie!