Krawędzie komórek definiowane przez użytkownika

W zaznaczonych komórkach można zastosować wiele różnych linii.

  1. Zaznacz komórkę lub blok komórek.

  2. Wybierz Format - Komórki.

  3. W oknie dialogowym kliknij zakładkę Krawędzie.

  4. Ustaw pozostałe opcje krawędzi, a następnie kliknij przycisk OK.

Opcje ustawione w obszarze Rozmieszczenie linii mogą być zastosowane do wielu stylów krawędzi.

Zaznaczenie komórek

Wygląd obszaru zależy od zaznaczenia komórek.

Wybór

Obszar Rozmieszczenie linii

Jedna komórka

krawędzie z jedną wybraną komórką

Komórki w kolumnie

krawędzie z zaznaczoną kolumną

Komórki w wierszu

krawędzie z zaznaczonym wierszem

Komórki w bloku 2x2 lub większym

krawędzie z zaznaczonym blokiem


Ustawienia domyślne

Kliknij jedną z ikon Domyślnie, aby ustawić lub usunąć wiele krawędzi.

Przykłady

Zaznacz blok o rozmiarze 8x8 komórek, a następnie wybierz Format - Komórki - Krawędzie.

domyślny wiersz ikon karty Krawędzie

Pozostałe ikony umożliwiają ustawianie lub usuwanie innych linii.

Ustawienia użytkownika

Ikony w obszarze Użytkownika pozwalają ustawiać lub usuwać pojedyncze linie. Podgląd umożliwia wyświetlenie linii w trzech różnych stanach.

Kolejne kliknięcia krawędzi lub narożnika powodują zmianę stanu.

Typy linii

Obraz

Znaczenie

Czarna linia

linia ciągła dla krawędzi zdefiniowanej przez użytkownika

Czarna linia ustawia odpowiednią linię zaznaczonych komórek. Linia kropkowana oznacza wybór stylu linii o grubości 0,05 punktu. Podwójne linie oznaczają wybór stylu linii podwójnej.

Szara linia

linia szara dla krawędzi zdefiniowanej przez użytkownika

Szara linia oznacza, że odpowiednia linia zaznaczonych komórek pozostanie bez zmian. W tej pozycji linia nie zostanie ustawiona ani usunięta.

Biała linia

linia biała dla krawędzi zdefiniowanej przez użytkownika

Biała linia oznacza, że odpowiednia linia zaznaczonych komórek zostanie usunięta.


Przykłady

Zaznacz pojedynczą komórkę, a następnie wybierz Format - Komórki - Krawędzie.

Kliknij dolną krawędź, aby ustawić najcieńszą linię w dolnej krawędzi. Wszystkie pozostałe linie w komórce zostaną usunięte.

ustawianie cienkiej dolnej krawędzi

Wybierz styl grubszej linii i kliknij dolną krawędź. Spowoduje to ustawienie grubszej linii w dolnej krawędzi.

ustawianie grubej linii krawędzi

Kliknij drugą ikonę Domyślnie od lewej, aby ustawić wszystkie cztery krawędzie. Następnie kliknij kilkakrotnie dolną krawędź, aż zostanie wyświetlona biała linia. Spowoduje to usunięcie dolnej krawędzi.

usuwanie dolnej krawędzi

Możliwe jest połączenie kilku typów i stylów linii. Ostatni obraz przedstawia ustawienie grubych krawędzi zewnętrznych (grube czarne linie) z jednoczesnym pozostawieniem bez zmian linii ukośnych wewnątrz komórki (szare linie).

zaawansowany przykład krawędzi komórki

Prosimy o wsparcie!