Stosowanie autofiltra

Funkcja Autofiltr wstawia do jednej lub wielu kolumn danych pole kombi, które umożliwia zaznaczanie rekordów (wierszy) do wyświetlenia.

  1. Zaznacza kolumnę, na której ma być użyty autofiltr.

  2. Wybierz Dane - Filtr - Autofiltr Strzałki pola kombi są widoczne w pierwszym wierszu zaznaczonego zakresu.

  3. Uruchom filtr, klikając strzałkę rozwijającą menu w nagłówku kolumny, i wybierz odpowiednią pozycję.

    Będą wyświetlone tylko wiersze, których zawartość spełnia kryteria filtru. Pozostałe zostaną odfiltrowane. Na odfiltrowanie części wierszy wskazuje brak ciągłości w ich numeracji. Kolumna użyta do filtrowania jest oznaczona innym kolorem i przyciskiem strzałki.

W przypadku zastosowania dodatkowego autofiltra w innej kolumnie filtrowanego zakresu danych inne pola kombi zawierają tylko filtrowane dane.

Aby ponownie wyświetlić wszystkie rekordy, w polu kombi Autofiltr wybierz opcję wszystkie. Wybranie opcji Standardowy spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Filtr standardowy, które pozwala wybrać filtr standardowy. Aby wyświetlić tylko 10 największych wartości, wybierz opcję "Górne 10".

Aby wyłączyć autofiltr, należy zaznaczyć ponownie wszystkie komórki zaznaczone w kroku 1, a następnie wybrać Dane - Filtr - Autofiltr.

tip

Aby przypisać różne autofiltry do różnych arkuszy, w pierwszej kolejności należy zdefiniować zakres bazy danych na poszczególnych arkuszach.


warning

Funkcje arytmetyczne uwzględniają także komórki, które nie są widoczne ze względu na zastosowany filtr. Przykładowo suma obliczona dla całej kolumny uwzględnia także wartości odfiltrowanych komórek. Jeśli po włączeniu filtrowania jest uwzględniana tylko wartość widocznych komórek, należy zastosować funkcję SUMY.POŚREDNIE.


Prosimy o wsparcie!