Kody błędów w LibreOffice Calc

Poniższa tabela zawiera przegląd komunikatów o błędach programu LibreOffice Calc. Jeśli błąd wystąpi w komórce zawierającej kursor, komunikat o błędzie zostanie wyświetlony na pasku stanu.

Kod błędu

Informacja

Znaczenie

###

brak

Komórka nie jest odpowiednio szeroka, aby możliwe było wyświetlenie zawartości.

#FMT

brak

Ta wartość wykracza poza granice obowiązujące ten format

#N/D

Niedostępny

Wynik dla wyrażenia formuły jest niedostępny.

501

Nieprawidłowy znak

Nieprawidłowy znak w formule.

502

Nieprawidłowy argument

Argument funkcji nie jest poprawny. Na przykład liczba ujemna dla funkcji PIERWIASTEK(), dla tego przypadku proszę użyć PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP().

503
#LICZBA!

Nieprawidłowa operacja zmiennoprzecinkowa

Dzielenie przez 0 lub inne działanie, którego wynikiem jest przekroczenie określonego zakresu wartości.

504

Błąd w liście parametrów

Parametr funkcji jest nieprawidłowy, na przykład tekst zamiast liczby.

507, 508

Błąd ustawienia nawiasów

Brakujący nawias - na przykład brak nawiasu otwierającego, choć podano nawias zamykający

509

Brak operatora

Brakujący operator, na przykład w wyrażeniu "=2(3+4)*" brak operatora między cyfrą "2" a nawiasem "(".

510

Brak zmiennej

Brak zmiennej, na przykład gdy dwa operatory występują koło siebie: "=1+*2".

511

Brak zmiennej

Funkcja wymaga większej liczby zmiennych niż podano, na przykład I() i LUB().

512

Za długa formuła

Kompilator: łączna liczba wewnętrznych symboli (operatorów, zmiennych, nawiasów) użytych w formule przekroczyła 8192.

513

Za długi ciąg znaków

Kompilator: identyfikator w formule przekracza 1024 znaki (punkty kodowe UTF-16). Interpreter: wynik operacji na łańcuchu przekracza 256 mln znaków (punkty kodowe UTF-16, czyli 512 MB).

514

Wewnętrzne przepełnienie

Wystąpiło wewnętrzne przepełnienie stosu obliczeń.

515

Wewnętrzny błąd składni

Nieznany błąd.

516

Wewnętrzny błąd składni

Brak oczekiwanej macierzy w stosie obliczeń.

517

Wewnętrzny błąd składni

Nieznany kod. Dokument zawierający nowszą funkcję mógł zostać załadowany do starszej wersji, która nie zawiera tej funkcji.

518

Wewnętrzny błąd składni

Zmienna nie jest dostępna

519
#ARG!

Brak wartości (zamiast Err:519 komórka wyświetla #ARG!)

Formuła zwraca wartość, która nie odpowiada jej definicji, lub zawiera odwołanie do komórki, która zawiera tekst zamiast liczby.

520

Wewnętrzny błąd składni

Kompilator tworzy nieznany kod kompilatora.

521
#NULL!

Bez kodu lub bez przecięcia.

Brak kodu lub brak wyniku.

522

Odwołanie cykliczne

Formuła zawiera bezpośrednie lub pośrednie odwołanie do samej siebie, a opcja Iteracje nie jest ustawiona w menu – LibreOffice Calc – Oblicz.

523

Proces obliczeniowy nie jest zbieżny

Wynik funkcji jest niewłaściwy lub odwołania iteracyjne nie osiągają minimum zmian przy ustawionej maksymalnej liczbie kroków.

524
#ADR!

Nieprawidłowe odwołanie (zamiast Err:524 komórka wyświetla #ADR!)

Kompilator: nie można uzyskać nazwy kolumny lub wiersza. Interpreter: w formule brak kolumny, wiersza lub arkusza zawierającego komórkę, do której się odwoływano.

525
#NAZWA?

Nieprawidłowe nazwy

Nie można ocenić identyfikatora, na przykład: brak prawidłowego odwołania, brak prawidłowej nazwy funkcji, brak etykiety kolumny/wiersza, brak makra, nieprawidłowy separator dziesiętny, nie znaleziono dodatku.

527

Wewnętrzne przepełnienie

Interpreter: Odwołania, takie jak odwołania między komórkami, są zbyt głęboko zagnieżdżone.

530

Brak dodatku

Interpreter: Nie znaleziono dodatku.

531

Brak makra

Interpreter: Nie znaleziono makra.

532
#DZIEL/0!

Dzielenie przez zero

Operator dzielenia /, jeśli mianownik jest równy 0
Niektóre funkcje zwracają ten błąd, na przykład:
WARIANCJA.POPUL z mniej niż 1 argumentem
ODCH.STANDARD.POPUL z mniej niż 1 argumentem
WARIANCJA z mniej niż 2 argumentami
ODCH.STANDARDOWE z mniej niż 2 argumentami
NORMALIZUJ z odchyleniem standardowym=0
ROZKŁAD.NORMALNY z odchyleniem standardowym=0

533

Zagnieżdżone macierze nie są obsługiwane

Na przykład ={1;{2}}

538

Błąd: rozmiar tablicy lub macierzy

Przekroczono maksymalny limit sortowania (maksimum to dwukrotność maksymalnej liczby wierszy, więc dla 1048576 wierszy 2097152 wpisów). Ten sam błąd Błąd:538 jest również używany, gdy tymczasowa macierz nie może zostać przydzielona ze względu na wymagania dotyczące rozmiaru.

539

Nieobsługiwana zawartość macierzy wewnętrznej

Na przykład ={1+2}

540

Wyłączona zawartość zewnętrzna

Napotkano funkcję, która wymaga (ponownego) załadowania zewnętrznych źródeł, a użytkownik nie potwierdził jeszcze ponownego załadowania zewnętrznych źródeł.


Prosimy o wsparcie!