Skróty klawiaturowe w arkuszach kalkulacyjnych

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


To fill a selected cell range with the formula that you entered on the Input line, press +Enter.

Aby utworzyć macierz, w której wszystkie komórki zawierają te same dane, jakie zostały wprowadzone w Wierszu wprowadzania, naciśnij klawisze Shift + + Enter. Nie możesz edytować składowych macierzy.

Aby zaznaczyć wiele komórek w różnych obszarach arkusza, przytrzymaj i przeciągnij na różne obszary.

Aby zaznaczyć wiele arkuszy w skoroszycie, naciśnij i przytrzymaj klawisz , po czym w dolnej części obszaru roboczego kliknij nazwy zakładek. Aby zaznaczyć tylko jeden arkusz, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, po czym kliknij nazwę zakładki arkusza.

Aby w komórce wstawić ręczny znak końca linii, kliknij komórkę, a następnie naciśnij klawisze +Enter.

Aby usunąć zawartość zaznaczonych należy nacisnąć klawisz Backspace. Zostanie otwarte okno Usuń zawartość, gdzie można wybrać które wartości mają zostać usunięte. Aby usunąć zawartość zaznaczonych komórek z pominięciem okna dialogowego, należy nacisnąć przycisk Delete.

Nawigacja w arkuszach kalkulacyjnych

Skróty klawiaturowe

Efekt

+Home

Przenosi kursor do pierwszej komórki arkusza (A1).

+End

Przenosi kursor do ostatniej komórki arkusza zawierającej dane.

Home

Przenosi kursor do pierwszej komórki w bieżącym wierszu.

End

Moves the cursor to the last cell that contains values in the current row.

Shift+Home

Zaznacza komórki z bieżącej komórki do pierwszej komórki w bieżącym wierszu.

Shift+End

Selects all cells from the current cell to the last cell that contains values in the current row.

Shift+Page Up

Zaznacza komórki z bieżącej komórki w górę do jednej strony w bieżącej kolumnie lub rozszerza istniejące zaznaczenie o jedną stronę w górę.

Shift+Page Down

Zaznacza komórki z bieżącej komórki w dół do jednej strony w bieżącej kolumnie lub rozszerza istniejące zaznaczenie o jedną stronę w dół.

Shift+Spacja

Selects the current row or extends the existing selection to all respective rows.

+Spacja

Selects the current column or extends the existing selection to all respective columns.

+Shift+Space

Zaznacza wszystkie komórki w arkuszu.

+strzałka w lewo

Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves leftward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the left of the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the row.

+strzałka w prawo

Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the right of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves rightward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the right of the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the row.

+strzałka w górę

Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves upward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column above the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the column.

+strzałka w dół

Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves downward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column below the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the column.

+Shift+strzałka

Selects all cells of the range created by the cursor movements using the +Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected. If the cursor is in an empty cell, the selection will stretch from the current cell up to the first cell with value in the direction of the arrow pressed.

+Page Up

Przesuwa o jeden arkusz w lewo.

W podglądzie wydruku: Przenosi do poprzedniej strony wydruku.

+Page Down

Przesuwa o jeden arkusz w prawo.

W podglądzie wydruku: Przenosi do następnej strony wydruku.

+Page Up

Przesuwa o jeden ekran w lewo.

+Page Down

Przesuwa o jeden ekran w prawo.

Shift++Page Up

Dodaje poprzedni arkusz do obecnie zaznaczonych. Jeśli wszystkie arkusze w arkuszu kalkulacyjnym są zaznaczone, naciśnięcie tej kombinacji klawiszy skrótu powoduje tylko zaznaczenie poprzedniego arkusza. Poprzedni arkusz staje się bieżącym.

Shift++Page Down

Dodaje następny arkusz do obecnie zaznaczonych. Jeśli wszystkie arkusze w dokumencie są zaznaczone, naciśnięcie tej kombinacji klawiszy skrótu powoduje tylko zaznaczenie następnego arkusza. Następny arkusz staje się bieżącym.

+ *

gdzie (*) jest znakiem mnożenia na klawiaturze numerycznej

Zaznacza zakres danych, w którym znajduje się kursor. Zakres jest ciągiem komórek zawierających dane, który jest ograniczony przez pusty wiersz i kolumny.

+ /

gdzie (/) jest znakiem dzielenia na klawiaturze numerycznej

Zaznacza zakres formuły macierzy, w którym znajduje się kursor.

+plus (+)

Wstaw komórki (jak w menu Wstaw – Komórki)

+minus (-)

Usuń komórki (jak w menu Edycja – Usuń komórki)

Enter - w zaznaczonym zakresie

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General and change the option in Press Enter to move selection.

Enter (after copying cell contents)

If cell contents have just been copied to the clipboard and no additional editing has been done in the current file, then pressing Enter will paste clipboard contents to the current cursor position.

Shift+Enter

If the clipboard contains cell contents and no editing has been done in the file, then Shift+Enter has the same behavior as Enter and pastes clipboard contents to the current cursor position.

If no cells are selected, Shift+Enter moves the cursor to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection found in - LibreOffice Calc - General.

If a range of cells is selected, Shift+Enter moves the cursor inside the current selection to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection.

+ ` (patrz uwagę poniżej tej tabeli)

Wyświetla lub ukrywa formuły zamiast wartości we wszystkich komórkach.


note

Klawisz ` znajduje się obok klawisza „1” w większości angielskich klawiatur. Jeśli klawiatura nie zawiera tego klawisza, można przypisać inny klawisz: Wybierz Narzędzia – Dostosuj i kliknij kartę Klawiatura. Wybierz kategorię „Widok” oraz funkcję „Przełącz formułę”.


Copying and Renaming Sheets

The sheet tabs used to navigate between sheets can be clicked in combination with keyboard keys to perform the following operations:

Shortcut Keys

Effect

+ Drag sheet tab

Creates a copy of the sheet whose tab was clicked. The copied sheet is placed at the position where the mouse button was released.

+ Click sheet tab

Makes the sheet name editable. Edit the sheet name and press Enter when finished.


Klawisze funkcyjne używane w arkuszach kalkulacyjnych

Skróty klawiaturowe

Efekt

+F1

Wyświetla komentarz połączony z bieżącą komórką

F2

With a cell selected, press F2 to open cell contents for editing. If the cell contains a formula, use arrow keys to navigate the sheet to easily enter range addresses into the formula.

Press F2 again to enable the use of arrow keys to move the cursor in the formula text.

Each additional use of the F2 shortcut switches between the two states previously described.

Some dialog boxes have input fields with a Shrink button. Pressing F2 with the cursor inside such field causes the Shrink command to be executed.

+F2

Otwiera Kreatora funkcji.

Shift++F2

Przenosi kursor do Wiersza wprowadzania, w którym możesz wpisać formułę dla aktywnej komórki.

+F3

Otwiera okno Definiuj nazwy.

Shift++F4

Pokazuje lub ukrywa eksploratora baz danych.

F4

Zmienia względne lub bezwzględne odwołania (np. A1, $A$1, $A1, A$1) w polu wprowadzania.

F5

Pokazuje lub ukrywa Nawigatora.

Shift+F5

Śledzi zależności.

Shift+F9

Śledzi poprzedniki.

Shift++F5

Moves the cursor from the Input line to the Sheet area box. You can also use Shift++T.

F7

Sprawdza pisownię w bieżącym arkuszu.

+F7

Jeżeli bieżąca komórka zawiera tekst otwiera słownik wyrazów bliskoznacznych.

F8

Włącza i wyłącza tryb rozszerzonego zaznaczania. W tym trybie jest możliwe rozszerzanie zaznaczenia za pomocą klawiszy strzałek. Także klikanie kolejnych komórek powoduje rozszerzenie zaznaczonego obszaru.

+F8

Wyróżnia komórki zawierające wartości.

F9

Przelicza wszystkie formuły w arkuszu.

+Shift+F9

Ponownie oblicza wszystkie formuły na wszystkich arkuszach.

+F9

Aktualizuje zaznaczony arkusz.

Otwiera okno Style przy pomocy którego możesz zastosować styl do komórki lub arkusza.

Shift+F11

Tworzy szablon dokumentu.

Shift+F11

Aktualizuje szablony.

F12

Grupuje zaznaczony zakres.

+F12

Rozgrupowuje zaznaczony zakres.

+Strzałka w Dół

Zwiększa wysokość bieżącego wiersza (tylko w trybie kompatybilności starszego pakietu OpenOffice.org).

+Strzałka w Górę

Zmniejsza wysokość bieżącego wiersza (tylko w trybie kompatybilności starszego pakietu OpenOffice.org).

+strzałka w Prawo

Zwiększa szerokość bieżącej kolumny.

+Strzałka wLewo

Zmniejsza szerokość bieżącej kolumny.

+Shift+strzałka

Dopasowuje szerokość kolumny lub wysokość wiersza w oparciu o odpowiedni rozmiar bieżącej komórki.


Formatowanie komórek za pomocą skrótów klawiaturowych

Klawiatura umożliwia zastosowanie następujących formatów komórek:

Skróty klawiaturowe

Efekt

+1 (nie na klawiaturze numerycznej)

Otwórz okno dialogowe Formatuj komórki

+Shift+1 (nie na klawiaturze numerycznej)

Dwa miejsca dziesiętne i separator tysięcy

+Shift+2 (nie na klawiaturze numerycznej)

Standardowy format wykładniczy

+Shift+3 (nie na klawiaturze numerycznej)

Standardowy format daty

+Shift+4 (nie na klawiaturze numerycznej)

Standardowy format waluty

+Shift+5 (nie na klawiaturze numerycznej)

Standardowy format procentowy (dwa miejsca po przecinku)

+Shift+6 (nie na klawiaturze numerycznej)

Format standardowy


Korzystanie z tabeli przestawnej

The shortcut keys below are for the Pivot Table Layout dialog.

Klucze

Efekt

Tab

Przesuwa fokus do przodu przez obszary i przyciski okna dialogowego.

Shift+Tab

Przesuwa fokus do tyłu przez obszary i przyciski okna dialogowego.

Up Arrow

Przenosi fokus o jedną pozycję w górę w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.

Down Arrow

Przenosi fokus o jedną pozycję w dół w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.

Left Arrow

Przenosi fokus o jedną pozycję w lewo w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.

Right Arrow

Przenosi fokus o jedną pozycję w prawo w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.

Home

Przechodzi do pierwszego elementu bieżącego obszaru okna dialogowego.

End

Przechodzi do ostatniego elementu bieżącego obszaru okna dialogowego.

and the underlined character in the label "Row Fields"

Copies or moves the current field into the "Row Fields" area.

and the underlined character in the label "Column Fields"

Copies or moves the current field into the "Column Fields" area.

and the underlined character in the label "Data Fields"

Copies or moves the current field into the "Data Fields" area.

and the underlined character in the label "Filters"

Copies or moves the current field into the "Filters" area.

+Up Arrow

Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w górę.

+Down Arrow

Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w dół.

+Left Arrow

Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w lewo.

+Right Arrow

Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w prawo.

+Home

Przesuwa bieżące pole na pierwszą pozycję.

+End

Przesuwa bieżące pole na ostatnią pozycję.

Delete

Usuwa bieżące pole z obszaru.


Please support us!