Skróty klawiaturowe w arkuszach kalkulacyjnych

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


W celu wypełnienia zaznaczonego zakresu komórek formułą wprowadzoną w wierszu wprowadzania należy nacisnąć kombinację klawiszy +Enter. Przytrzymaj klawisze +Enter+Shift, aby zastosować format komórki wejściowej do całego zakresu.

Aby utworzyć macierz, w której wszystkie komórki zawierają te same dane, jakie zostały wprowadzone w Wierszu wprowadzania, naciśnij klawisze Shift + + Enter. Nie możesz edytować składowych macierzy.

Aby zaznaczyć wiele komórek w różnych obszarach arkusza, przytrzymaj i przeciągnij na różne obszary.

Aby zaznaczyć wiele arkuszy w skoroszycie, naciśnij i przytrzymaj klawisz , po czym w dolnej części obszaru roboczego kliknij nazwy zakładek. Aby zaznaczyć tylko jeden arkusz, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, po czym kliknij nazwę zakładki arkusza.

Aby w komórce wstawić ręczny znak końca linii, kliknij komórkę, a następnie naciśnij klawisze +Enter.

Aby usunąć zawartość zaznaczonych należy nacisnąć klawisz Backspace. Zostanie otwarte okno Usuń zawartość, gdzie można wybrać które wartości mają zostać usunięte. Aby usunąć zawartość zaznaczonych komórek z pominięciem okna dialogowego, należy nacisnąć przycisk Delete.

Nawigacja w arkuszach kalkulacyjnych

Skróty klawiaturowe

Efekt

+Home

Przenosi kursor do pierwszej komórki arkusza (A1).

+End

Przenosi kursor do ostatniej komórki arkusza zawierającej dane.

Home

Przenosi kursor do pierwszej komórki w bieżącym wierszu.

End

Przenosi kursor do ostatniej komórki w bieżącym wierszu.

Shift+Home

Zaznacza komórki z bieżącej komórki do pierwszej komórki w bieżącym wierszu.

Shift+End

Zaznacza komórki z bieżącej komórki do ostatniej komórki w bieżącym wierszu.

Shift+Page Up

Zaznacza komórki z bieżącej komórki w górę do jednej strony w bieżącej kolumnie lub rozszerza istniejące zaznaczenie o jedną stronę w górę.

Shift+Page Down

Zaznacza komórki z bieżącej komórki w dół do jednej strony w bieżącej kolumnie lub rozszerza istniejące zaznaczenie o jedną stronę w dół.

Shift+Spacja

Selects the current row or extends the existing selection to all respective rows.

+Spacja

Selects the current column or extends the existing selection to all respective columns.

+Shift+Space

Zaznacza wszystkie komórki w arkuszu.

+strzałka w lewo

Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with cursor is empty, cursor moves leftward in row to the next cell with contents. If the row on the left of the cursor is empty, the cursor moves to then first cell in the row.

+strzałka w prawo

Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with contents. If the cell to the right of the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves rightward to the next cell that contains data. If the row on the right of the cursor is empty, the cursor moves to the last cell in the row.

+strzałka w górę

Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves up to the end of next cell block with data. If the column above the cursor is empty, the cursor moves up to first cell in the column.

+strzałka w dół

Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves down to the next cell that contains data. If the column below the cursor is empty, the cursor moves down to last cell in the column.

+Shift+strzałka

Selects all cells of the range created by the cursor movements using the Ctrl+Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected.

+Page Up

Przesuwa o jeden arkusz w lewo.

W podglądzie wydruku: Przenosi do poprzedniej strony wydruku.

+Page Down

Przesuwa o jeden arkusz w prawo.

W podglądzie wydruku: Przenosi do następnej strony wydruku.

+Page Up

Przesuwa o jeden ekran w lewo.

+Page Down

Przesuwa o jeden ekran w prawo.

Shift++Page Up

Dodaje poprzedni arkusz do obecnie zaznaczonych. Jeśli wszystkie arkusze w arkuszu kalkulacyjnym są zaznaczone, naciśnięcie tej kombinacji klawiszy skrótu powoduje tylko zaznaczenie poprzedniego arkusza. Poprzedni arkusz staje się bieżącym.

Shift++Page Down

Dodaje następny arkusz do obecnie zaznaczonych. Jeśli wszystkie arkusze w dokumencie są zaznaczone, naciśnięcie tej kombinacji klawiszy skrótu powoduje tylko zaznaczenie następnego arkusza. Następny arkusz staje się bieżącym.

+ *

gdzie (*) jest znakiem mnożenia na klawiaturze numerycznej

Zaznacza zakres danych, w którym znajduje się kursor. Zakres jest ciągiem komórek zawierających dane, który jest ograniczony przez pusty wiersz i kolumny.

+ /

gdzie (/) jest znakiem dzielenia na klawiaturze numerycznej

Zaznacza zakres formuły macierzy, w którym znajduje się kursor.

+plus (+)

Wstaw komórki (jak w menu Wstaw – Komórki)

+minus (-)

Usuń komórki (jak w menu Edycja – Usuń komórki)

Enter - w zaznaczonym zakresie

Przesuwa kursor w dół o jedną komórkę w wybranym zakresie. Aby określić kierunek poruszania się kursora, wybierz opcję – LibreOffice Calc – Ogólne.

+ ` (patrz uwagę poniżej tej tabeli)

Wyświetla lub ukrywa formuły zamiast wartości we wszystkich komórkach.


note

Klawisz ` znajduje się obok klawisza „1” w większości angielskich klawiatur. Jeśli klawiatura nie zawiera tego klawisza, można przypisać inny klawisz: Wybierz Narzędzia – Dostosuj i kliknij kartę Klawiatura. Wybierz kategorię „Widok” oraz funkcję „Przełącz formułę”.


Klawisze funkcyjne używane w arkuszach kalkulacyjnych

Skróty klawiaturowe

Efekt

+F1

Wyświetla komentarz połączony z bieżącą komórką

F2

Włącza tryb edycji i ustawia kursor na końcu zawartości bieżącej komórki. Ponowne naciśnięcie powoduje opuszczenie trybu edycji.

Jeśli kursor znajduje się w polu wprowadzania tekstu w oknie dialogowym z przyciskiem Minimalizuj, okno dialogowe jest ukrywane, a widoczne pozostaje tylko pole. Ponowne naciśnięcie klawisza F2 powoduje wyświetlenie całego okna dialogowego.

+F2

Otwiera Kreatora funkcji.

Shift++F2

Przenosi kursor do Wiersza wprowadzania, w którym możesz wpisać formułę dla aktywnej komórki.

+F3

Otwiera okno Definiuj nazwy.

Shift++F4

Pokazuje lub ukrywa eksploratora baz danych.

F4

Zmienia względne lub bezwzględne odwołania (np. A1, $A$1, $A1, A$1) w polu wprowadzania.

F5

Pokazuje lub ukrywa Nawigatora.

Shift+F5

Śledzi zależności.

Shift+F9

Śledzi poprzedniki.

Shift++F5

Moves the cursor from the Input line to the Sheet area box. You can also use Shift++T.

F7

Sprawdza pisownię w bieżącym arkuszu.

+F7

Jeżeli bieżąca komórka zawiera tekst otwiera słownik wyrazów bliskoznacznych.

F8

Włącza i wyłącza tryb rozszerzonego zaznaczania. W tym trybie jest możliwe rozszerzanie zaznaczenia za pomocą klawiszy strzałek. Także klikanie kolejnych komórek powoduje rozszerzenie zaznaczonego obszaru.

+F8

Wyróżnia komórki zawierające wartości.

F9

Przelicza wszystkie formuły w arkuszu.

+Shift+F9

Ponownie oblicza wszystkie formuły na wszystkich arkuszach.

+F9

Aktualizuje zaznaczony arkusz.

Otwiera okno Style przy pomocy którego możesz zastosować styl do komórki lub arkusza.

Shift+F11

Tworzy szablon dokumentu.

Shift+F11

Aktualizuje szablony.

F12

Grupuje zaznaczony zakres.

+F12

Rozgrupowuje zaznaczony zakres.

+Strzałka w Dół

Zwiększa wysokość bieżącego wiersza (tylko w trybie kompatybilności starszego pakietu OpenOffice.org).

+Strzałka w Górę

Zmniejsza wysokość bieżącego wiersza (tylko w trybie kompatybilności starszego pakietu OpenOffice.org).

+strzałka w Prawo

Zwiększa szerokość bieżącej kolumny.

+Strzałka wLewo

Zmniejsza szerokość bieżącej kolumny.

+Shift+strzałka

Dopasowuje szerokość kolumny lub wysokość wiersza w oparciu o odpowiedni rozmiar bieżącej komórki.


Formatowanie komórek za pomocą skrótów klawiaturowych

Klawiatura umożliwia zastosowanie następujących formatów komórek:

Skróty klawiaturowe

Efekt

+1 (nie na klawiaturze numerycznej)

Otwórz okno dialogowe Formatuj komórki

+Shift+1 (nie na klawiaturze numerycznej)

Dwa miejsca dziesiętne i separator tysięcy

+Shift+2 (nie na klawiaturze numerycznej)

Standardowy format wykładniczy

+Shift+3 (nie na klawiaturze numerycznej)

Standardowy format daty

+Shift+4 (nie na klawiaturze numerycznej)

Standardowy format waluty

+Shift+5 (nie na klawiaturze numerycznej)

Standardowy format procentowy (dwa miejsca po przecinku)

+Shift+6 (nie na klawiaturze numerycznej)

Format standardowy


Korzystanie z tabeli przestawnej

The shortcut keys below are for the Pivot Table Layout dialog.

Klucze

Efekt

Tab

Przesuwa fokus do przodu przez obszary i przyciski okna dialogowego.

Shift+Tab

Przesuwa fokus do tyłu przez obszary i przyciski okna dialogowego.

Up Arrow

Przenosi fokus o jedną pozycję w górę w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.

Down Arrow

Przenosi fokus o jedną pozycję w dół w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.

Left Arrow

Przenosi fokus o jedną pozycję w lewo w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.

Right Arrow

Przenosi fokus o jedną pozycję w prawo w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.

Home

Przechodzi do pierwszego elementu bieżącego obszaru okna dialogowego.

End

Przechodzi do ostatniego elementu bieżącego obszaru okna dialogowego.

and the underlined character in the label "Row Fields"

Copies or moves the current field into the "Row Fields" area.

and the underlined character in the label "Column Fields"

Copies or moves the current field into the "Column Fields" area.

and the underlined character in the label "Data Fields"

Copies or moves the current field into the "Data Fields" area.

and the underlined character in the label "Filters"

Copies or moves the current field into the "Filters" area.

+Up Arrow

Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w górę.

+Down Arrow

Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w dół.

+Left Arrow

Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w lewo.

+Right Arrow

Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w prawo.

+Home

Przesuwa bieżące pole na pierwszą pozycję.

+End

Przesuwa bieżące pole na ostatnią pozycję.

Delete

Usuwa bieżące pole z obszaru.


Please support us!