Skróty klawiaturowe w arkuszach kalkulacyjnych

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menu Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Aby wypełnić zaznaczony zakres komórek formułą wprowadzoną w Wierszu wejściowym, naciśnij +Enter.

Aby utworzyć macierz, w której wszystkie komórki zawierają te same dane, jakie zostały wprowadzone w Wierszu wprowadzania, naciśnij klawisze Shift + + Enter. Nie możesz edytować składowych macierzy.

Aby zaznaczyć wiele komórek w różnych obszarach arkusza, przytrzymaj i przeciągnij na różne obszary.

Aby zaznaczyć wiele arkuszy w skoroszycie, naciśnij i przytrzymaj klawisz , po czym w dolnej części obszaru roboczego kliknij nazwy zakładek. Aby zaznaczyć tylko jeden arkusz, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, po czym kliknij nazwę zakładki arkusza.

Aby w komórce wstawić ręczny znak końca linii, kliknij komórkę, a następnie naciśnij klawisze +Enter.

Aby usunąć zawartość zaznaczonych należy nacisnąć klawisz Backspace. Zostanie otwarte okno Usuń zawartość, gdzie można wybrać które wartości mają zostać usunięte. Aby usunąć zawartość zaznaczonych komórek z pominięciem okna dialogowego, należy nacisnąć przycisk Delete.

Poruszanie się po arkuszach kalkulacyjnych

Skróty klawiaturowe

Efekt

+Home

Przenosi kursor do pierwszej komórki arkusza (A1).

+End

Przenosi kursor do ostatniej komórki arkusza zawierającej dane.

Home

Przenosi kursor do pierwszej komórki w bieżącym wierszu.

End

Przesuwa kursor do ostatniej kolumny zawierającej dane w dowolnym wierszu.

Shift+Home

Zaznacza komórki z bieżącej komórki do pierwszej komórki w bieżącym wierszu.

Shift+End

Zaznacza wszystkie komórki od bieżącej komórki do ostatniej kolumny zawierającej dane w dowolnym wierszu.

Shift+Page Up

Zaznacza komórki z bieżącej komórki w górę do jednej strony w bieżącej kolumnie lub rozszerza istniejące zaznaczenie o jedną stronę w górę.

Shift+Page Down

Zaznacza komórki z bieżącej komórki w dół do jednej strony w bieżącej kolumnie lub rozszerza istniejące zaznaczenie o jedną stronę w dół.

Shift+Spacja

Zaznacza bieżący wiersz lub rozszerza istniejące zaznaczenie na wszystkie odpowiednie wiersze.

+Spacja

Zaznacza bieżącą kolumnę lub rozszerza istniejące zaznaczenie na wszystkie odpowiednie kolumny.

+Shift+Space

Zaznacza wszystkie komórki w arkuszu.

+strzałka w lewo

Przesuwa kursor w lewo na początek i koniec bloków komórek z danymi. Jeśli komórka na lewo od kursora jest pusta lub komórka z kursorem jest pusta, kursor przesuwa się w lewo w bieżącym wierszu, aż dotrze do następnej komórki z zawartością. Jeśli wszystkie komórki w tym samym wierszu po lewej stronie kursora są puste, kursor przesuwa się do pierwszej komórki w wierszu.

+strzałka w prawo

Przesuwa kursor w prawo na początek i koniec bloków komórek z danymi. Jeśli komórka na prawo od kursora jest pusta lub komórka z kursorem jest pusta, kursor przesuwa się w prawo w bieżącym wierszu, aż dojdzie do następnej komórki z zawartością. Jeśli wszystkie komórki w tym samym wierszu po prawej stronie kursora są puste, kursor przesuwa się do ostatniej komórki w wierszu.

+strzałka w górę

Przesuwa kursor w górę na początek i koniec bloków komórek z danymi. Jeśli komórka nad kursorem jest pusta lub komórka z kursorem jest pusta, kursor przesuwa się w górę w bieżącej kolumnie, aż dotrze do następnej komórki z zawartością. Jeśli wszystkie komórki w tej samej kolumnie nad kursorem są puste, kursor przesuwa się do pierwszej komórki w kolumnie.

+strzałka w dół

Przesuwa kursor w dół na początek i koniec bloków komórek z danymi. Jeśli komórka pod kursorem jest pusta lub komórka z kursorem jest pusta, kursor przesuwa się w dół w bieżącej kolumnie, aż dojdzie do następnej komórki z zawartością. Jeśli wszystkie komórki w tej samej kolumnie pod kursorem są puste, kursor przesuwa się do ostatniej komórki w kolumnie.

+Shift+strzałka

Zaznacza wszystkie komórki z zakresu utworzonego przez ruchy kursora za pomocą +strzałki kombinacje klawiszy. Jeśli jest używany do wspólnego zaznaczania wierszy i kolumn, zaznaczany jest prostokątny zakres komórek. Jeśli kursor znajduje się w pustej komórce, zaznaczenie zostanie rozciągnięte od bieżącej komórki do pierwszej komórki z wartością w kierunku naciśniętej strzałki.

+Page Up

Przesuwa o jeden arkusz w lewo.

W podglądzie wydruku: Przenosi do poprzedniej strony wydruku.

+Page Down

Przesuwa o jeden arkusz w prawo.

W podglądzie wydruku: Przenosi do następnej strony wydruku.

+Page Up

Przesuwa o jeden ekran w lewo.

+Page Down

Przesuwa o jeden ekran w prawo.

Shift++Page Up

Dodaje poprzedni arkusz do obecnie zaznaczonych. Jeśli wszystkie arkusze w arkuszu kalkulacyjnym są zaznaczone, naciśnięcie tej kombinacji klawiszy skrótu powoduje tylko zaznaczenie poprzedniego arkusza. Poprzedni arkusz staje się bieżącym.

Shift++Page Down

Dodaje następny arkusz do obecnie zaznaczonych. Jeśli wszystkie arkusze w dokumencie są zaznaczone, naciśnięcie tej kombinacji klawiszy skrótu powoduje tylko zaznaczenie następnego arkusza. Następny arkusz staje się bieżącym.

+ *

gdzie (*) jest znakiem mnożenia na klawiaturze numerycznej

Zaznacza zakres danych, w którym znajduje się kursor. Zakres jest ciągiem komórek zawierających dane, który jest ograniczony przez pusty wiersz i kolumny.

+ /

gdzie (/) jest znakiem dzielenia na klawiaturze numerycznej

Zaznacza zakres formuły macierzy, w którym znajduje się kursor.

+plus (+)

Wstaw komórki (jak w menu Wstaw – Komórki)

+minus (-)

Usuń komórki (jak w menu Edycja – Usuń komórki)

Enter - w zaznaczonym zakresie

Przesuwa kursor w dół o jedną komórkę w wybranym zakresie. Aby określić kierunek przesuwania kursora, wybierz - LibreOffice Calc - Ogólne i zmień opcję Naciśnij Enter, aby przenieść zaznaczenie.

Enter (po skopiowaniu zawartości komórki)

Jeśli zawartość komórki została właśnie skopiowana do schowka i nie dokonano żadnej dodatkowej edycji w bieżącym pliku, naciśnięcie Enter spowoduje wklejenie zawartości schowka do bieżącej pozycji kursora.

Shift+Enter

Jeśli schowek zawiera zawartość komórki i nie dokonano żadnej edycji w pliku, to Shift+Enter zachowuje się tak samo jak Enter i wkleja zawartość schowka do bieżącej pozycji kursora.

Jeśli nie zaznaczono żadnych komórek, Shift+Enter przesuwa kursor w przeciwnym kierunku określonym w opcji Naciśnij Enter, aby przenieść zaznaczenie znajdującej się w - LibreOffice Calc - Ogólne.

Jeśli zaznaczony jest zakres komórek, Shift+Enter przesuwa kursor wewnątrz bieżącego zaznaczenia w przeciwnym kierunku określonym w opcji Naciśnij Enter, aby przenieść zaznaczenie.

+ ` (patrz uwagę poniżej tej tabeli)

Wyświetla lub ukrywa formuły zamiast wartości we wszystkich komórkach.


note

Klawisz ` znajduje się obok klawisza „1” w większości angielskich klawiatur. Jeśli klawiatura nie zawiera tego klawisza, można przypisać inny klawisz: Wybierz Narzędzia – Dostosuj i kliknij kartę Klawiatura. Wybierz kategorię „Widok” oraz funkcję „Przełącz formułę”.


Kopiowanie i zmiana nazwy arkuszy

Karty arkuszy używane do nawigacji między arkuszami można klikać w połączeniu z klawiszami klawiatury, aby wykonywać następujące operacje:

Skróty klawiaturowe

Efekt

+ przeciągnij kartę arkusza

Tworzy kopię arkusza, którego karta została kliknięta. Skopiowany arkusz jest umieszczany w miejscu, w którym został zwolniony przycisk myszy.

+ kliknij kartę arkusza

Umożliwia edycję nazwy arkusza. Edytuj nazwę arkusza i po zakończeniu naciśnij Enter.


Klawisze funkcyjne używane w arkuszach kalkulacyjnych

Skróty klawiaturowe

Efekt

+F1

Wyświetla komentarz połączony z bieżącą komórką

F2

Po zaznaczeniu komórki naciśnij klawisz F2, aby otworzyć zawartość komórki do edycji. Jeśli komórka zawiera formułę, użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się po arkuszu, aby łatwo wprowadzać do formuły adresy zakresów.

Ponownie naciśnij klawisz F2, aby umożliwić użycie klawiszy strzałek do przesuwania kursora w tekście formuły.

Każde dodatkowe użycie skrótu F2 przełącza między dwoma stanami opisanymi wcześniej.

Niektóre okna dialogowe mają pola wprowadzania z przyciskiem Zmniejsz. Naciśnięcie F2 z kursorem wewnątrz takiego pola powoduje wykonanie polecenia Zmniejsz.

+F2

Otwiera Kreatora funkcji.

Shift++F2

Przenosi kursor do Wiersza wprowadzania, w którym możesz wpisać formułę dla aktywnej komórki.

+F3

Otwiera okno Określ nazwy.

Shift++F4

Pokazuje lub ukrywa eksploratora baz danych.

F4

Zmienia względne lub bezwzględne odwołania (np. A1, $A$1, $A1, A$1) w polu wprowadzania.

F5

Pokazuje lub ukrywa Nawigator.

Shift+F5

Śledzi zależności.

Shift + F9

Śledzi poprzedniki.

Shift++F5

Przenosi kursor z Wiersza wprowadzania do pola Obszar arkusza. Możesz także użyć Shift++T.

F7

Sprawdza pisownię w bieżącym arkuszu.

+F7

Jeżeli bieżąca komórka zawiera tekst otwiera słownik wyrazów bliskoznacznych.

F8

Włącza i wyłącza tryb rozszerzonego zaznaczania. W tym trybie jest możliwe rozszerzanie zaznaczenia za pomocą klawiszy strzałek. Także klikanie kolejnych komórek powoduje rozszerzenie zaznaczonego obszaru.

+F8

Wyróżnia komórki zawierające wartości.

F9

Przelicza wszystkie formuły w arkuszu.

+Shift+F9

Ponownie oblicza wszystkie formuły na wszystkich arkuszach.

+F9

Aktualizuje zaznaczony arkusz.

Otwiera okno Style przy pomocy którego możesz zastosować styl do komórki lub arkusza.

Shift+F11

Tworzy szablon dokumentu.

Shift+F11

Aktualizuje szablony.

F12

Grupuje zaznaczony zakres.

+F12

Rozgrupowuje zaznaczony zakres.

+Strzałka w Dół

Zwiększa wysokość bieżącego wiersza (tylko w trybie kompatybilności starszego pakietu OpenOffice.org).

+Strzałka w Górę

Zmniejsza wysokość bieżącego wiersza (tylko w trybie kompatybilności starszego pakietu OpenOffice.org).

+strzałka w Prawo

Zwiększa szerokość bieżącej kolumny.

+Strzałka wLewo

Zmniejsza szerokość bieżącej kolumny.

+Shift+strzałka

Dopasowuje szerokość kolumny lub wysokość wiersza w oparciu o odpowiedni rozmiar bieżącej komórki.


Formatowanie komórek za pomocą skrótów klawiaturowych

Klawiatura umożliwia zastosowanie następujących formatów komórek:

Skróty klawiaturowe

Efekt

+1 (nie na klawiaturze numerycznej)

Otwórz okno dialogowe Formatuj komórki

+Shift+1 (nie na klawiaturze numerycznej)

Dwa miejsca dziesiętne i separator tysięcy

+Shift+2 (nie na klawiaturze numerycznej)

Standardowy format wykładniczy

+Shift+3 (nie na klawiaturze numerycznej)

Standardowy format daty

+Shift+4 (nie na klawiaturze numerycznej)

Standardowy format waluty

+Shift+5 (nie na klawiaturze numerycznej)

Standardowy format procentowy (dwa miejsca po przecinku)

+Shift+6 (nie na klawiaturze numerycznej)

Format standardowy


Korzystanie z tabeli przestawnej

Poniższe skróty klawiaturowe dotyczą okna dialogowego Układ tabeli przestawnej.

Klucze

Efekt

Tab

Przesuwa fokus do przodu przez obszary i przyciski okna dialogowego.

Shift+Tab

Przesuwa fokus do tyłu przez obszary i przyciski okna dialogowego.

Strzałka w górę

Przenosi fokus o jedną pozycję w górę w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.

Strzałka w dół

Przenosi fokus o jedną pozycję w dół w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.

Strzałka w lewo

Przenosi fokus o jedną pozycję w lewo w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.

Strzałka w prawo

Przenosi fokus o jedną pozycję w prawo w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.

Home

Przechodzi do pierwszego elementu bieżącego obszaru okna dialogowego.

End

Przechodzi do ostatniego elementu bieżącego obszaru okna dialogowego.

i podkreślony znak w etykiecie „Pola wierszy”

Kopiuje lub przenosi bieżące pole do obszaru „Pola wierszy”.

i podkreślony znak w etykiecie „Pola kolumn"

Kopiuje lub przenosi bieżące pole do obszaru „Pola kolumn”.

i podkreślony znak w etykiecie „Pola danych”

Kopiuje lub przenosi bieżące pole do obszaru „Pola danych”.

i podkreślony znak w etykiecie „Filtry”

Kopiuje lub przenosi bieżące pole do obszaru „Filtry”.

+strzałka w górę

Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w górę.

+strzałka w dół

Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w dół.

+strzałka w lewo

Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w lewo.

+strzałka w prawo

Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w prawo.

+Home

Przesuwa bieżące pole na pierwszą pozycję.

+End

Przesuwa bieżące pole na ostatnią pozycję.

Delete

Usuwa bieżące pole z obszaru.


Prosimy o wsparcie!