Próbkowanie

Utwórz tabelę z danymi pobranymi z innej tabeli.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Statystyka - Próbkowanie


Próbkowanie umożliwia wybranie danych z tabeli źródłowej (populacji) w celu wypełnienia tabeli docelowej. Pobieranie próbek może być losowe lub okresowe, z wymianą próbki w tabeli źródłowej lub bez niej.

note

Próbkowanie odbywa się wierszami. To oznacza, że dane próbkowane pobrane będą z całego wiersza tabeli źródłowej i skopiowane do wiersza tabeli docelowej.


Dane

Zakres wejściowy: Odniesienie zakresu danych do analizy.

Wyniki do: Odniesienie do lewej górnej komórki zakresu gdzie będą wyświetlone wyniki.

Metoda próbkowania

Losowa

Losowo wybiera dokładnie wiersze z tabeli źródłowj zgodnie z wartością opcji Rozmiar próbki.

Rozmiar próbki

Liczba wierszy pobranych z tabeli źródłowej. Wielkość próbki jest ograniczona do wielkości populacji w przypadku wszystkich metod pobierania próbek bez wymiany.

Z wymianą

Jeśli zaznaczono, po pobraniu należy ponownie umieścić próbki w populacji (tabela źródłowa). Próbkę można pobrać więcej niż raz, dlatego możliwa jest próbka większa niż populacja. Opcja ta wyklucza się wzajemnie z opcją Zachowaj kolejność. Jeżeli nie zaznaczono, pobrana próbka nie jest ponownie włączana do populacji, a wielkość próbki jest ograniczona do wielkości populacji.

Zachowaj kolejność

Jeżeli zaznaczono, próbki są pobierane w kolejności danych populacji. Próbki nie są zwracane populacji (wyłącznie w przypadku Z wymianą). Ta opcja jest automatycznie zaznaczana w przypadku próbkowania Okresowego. Jeśli nie zaznaczono, próbki są pobierane w kolejności losowej.

Okresowa

Wybiera wiersze w tempie określonym przez opcję Okresowa.

Okresowa

Liczba wierszy okresowo pomijanych podczas próbkowania. Wartość Okresowa jest ograniczona wielkością populacji.

Przykład

Następujące dane będą wykorzystane jako przykład tabeli danych źródłowych do próbkowania:

A

B

C

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39


Próbkowanie z okresem 2 da następującą tabelę:

12

22

32

14

24

34

16

26

36

18

28

38


Prosimy o wsparcie!