Statystyka

Użyj danych statystycznych w programie Calc, aby wykonać kompleksową analizę danych

Aby pracować na kompleksowej analizie statystycznej lub inżynierskiej, można zaoszczędzić czas wykorzystując dane statystyczne programu Calc. Podając dane i parametry dla każdej analizy i zestawu narzędzi wykorzystujących odpowiednie funkcje statystyczne lub inżynierskie, aby obliczyć i wyświetlić wyniki w tabeli wyjściowej.

Próbkowanie

Utwórz tabelę z danymi pobranymi z innej tabeli.

Statystyka opisowa

Wypełnij tabelę w arkuszu kalkulacyjnym głównymi właściwościami statystycznymi zbioru danych.

Analiza wariancji (ANOVA)

Tworzy analizę wariancji (ANOVA) danego zbioru danych

Korelacja

Oblicza korelację dwóch zestawów danych liczbowych.

Kowariancja

Oblicza kowariancję dwóch zestawów danych liczbowych.

Wygładzanie wykładnicze

Wynikiem jest wygładzona seria danych

Średnia ruchoma

Oblicza średnią ruchomą szeregu czasowego

Analiza regresji

Przeprowadza liniową, logarytmiczną lub potęgową analizę regresji zbioru danych zawierającego jedną zmienną zależną i wiele zmiennych niezależnych.

Sparowany test t-Studenta

Oblicza sparowany test t-Studenta dla dwóch próbek danych.

Test F

Oblicza test F dwóch próbek danych.

Test z

Oblicza test z dla dwóch próbek danych.

Test chi-kwadrat

Oblicza test chi-kwadrat próbki danych.

Analiza Fouriera

Tworzy analizę Fouriera zbioru danych: oblicza dyskretną transformatę Fouriera (DFT) macierzy wejściowej liczb zespolonych przy użyciu algorytmu szybkiej transformacji Fouriera (FFT).

Prosimy o wsparcie!