DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND

Zwraca datę obliczoną od daty początkowej z określoną liczbą dni roboczych, przed lub po dacie początkowej. W obliczeniach można uwzględnić weekendy i święta jako dni wolne od pracy.

Składnia

DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND(Data_początkowa; Dni [; Weekend [; Dni_wolne]])

Data_początkowa: to data, od której przeprowadzane są obliczenia.

Dni: liczba dni roboczych. Wartość dodatnia oznacza wynik po dacie początkowej, wartość ujemna - przed datą początkową.

Weekend jest parametrem opcjonalnym – liczba lub ciąg użyty do określenia dni tygodnia, będącymi dniami wolnymi od pracy. Weekend jest liczbą lub ciągiem określającym datę wystąpienia dni wolnych od pracy. Wartości liczbowe weekendu wskazują następujące dni wolne od pracy:

Liczby od 1 do 7 dla weekendów trwających dwa dni oraz od 11 do 17 dla weekendów trwających jeden dzień.

Liczba

Weekend

1 lub pominięty

sobota i niedziela

2

niedziela i poniedziałek

3

poniedziałek i wtorek

4

wtorek i środa

5

środa i czwartek

6

czwartek i piątek

7

piątek i sobota

11

tylko niedziela

12

tylko poniedziałek

13

tylko wtorek

14

tylko środa

15

tylko czwartek

16

tylko piątek

17

tylko sobota


Ciąg Weekend dostarcza inny sposób określenia tygodniowych dni wolnych od pracy. Musi on zawierać siedem (7) znaków - zer (0) dla dni roboczych oraz jedynek (1) dla dni wolnych od pracy. Każdy znak reprezentuje dzień tygodnia, zaczynając od poniedziałku. Tylko 1 i 0 są poprawne. Zapis "1111111" jest błędny i nie powinien być użyty. Dla przykładu: zapis ciągu "0000011" określa sobotę i niedzielę jako dni wolne od pracy.

Dni_wolne są opcjonalną listą dat zaliczaną do dni wolnych od pracy. Lista może być podana w zakresie komórek.

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł, należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie załadowany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Jednoznaczna konwersja jest możliwa dla dat i godzin ISO 8601 w ich rozszerzonych formatach z separatorami. Jeśli wystąpi błąd #ARG!, usuń zaznaczenie opcji Generuj błąd #ARG! w - LibreOffice Calc - Formuła, przycisk Szczegóły... w sekcji "Szczegółowe ustawienia obliczeń", pole listy Konwersja tekstu na liczbę .


Przykłady

Jaka data przypada 20 dni roboczych po 13 grudnia 2016 roku? Wpisz datę początkową w C3 i liczbę dni roboczych w D3.

Parametr weekend (liczba) można pozostawić pusty lub zdefiniować jako 1 dla domyślnego weekendu (dni wolnych od pracy) – soboty i niedzieli.

Komórki od F3 do J3 zawierają pięć (5) świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w formacie daty: 24 grudnia 2016; 25 grudnia 2016; 26 grudnia 2016; 31 grudnia 2016; i 1 stycznia 2017.

=DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND(C3;D3;;F3:J3) zwraca 11.01.2017 w wynikowej komórce, powiedzmy D6 (użyj formatu daty dla komórki).

Aby zdefiniować piątek i sobotę jako dni weekendowe, należy użyć liczby 7 w parametrze weekend.

=DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND(C3;D3;7;F3:J3) zwraca datę 15.01.2017 z parametrem weekendowym 7.

Aby zdefiniować niedzielę jako jedyny dzień weekendu, należy użyć liczby 11 w parametrze weekend.

=DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND(C3;D3;11;F3:J3) zwraca 9.01.2017.

Ewentualnie można użyć ciągu weekendowego "0000001", aby zdefiniować niedzielę jako jedyny dzień weekendu.

=DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND(C3;D3;"0000001";F3:J3) zwraca 9.01.2017.

Funkcji tej można używać bez dwóch opcjonalnych parametrów – weekendu i dni wolnych – poprzez ich pominięcie:

=DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND(C3;D3) podaje wynik: 10.01.2017.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.WORKDAY.INTL

Prosimy o wsparcie!