DZIEŃ.ROBOCZY

Wynikiem funkcji jest liczba określająca datę, która może zostać sformatowana jako data. Wyświetlana wartość jest datą określającą dzień odległy o pewną liczbę Dni roboczych od Daty początkowej.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

DZIEŃ.ROBOCZY(Data_początkowa; Dni [; Dni_wolne])

Data_początkowa: data, od której rozpoczynają się obliczenia. Jeśli data początkowa jest dniem roboczym, ten dzień jest także uwzględniany w obliczeniach.

Dni: liczba dni roboczych. Wartość dodatnia oznacza wynik po dacie początkowej, wartość ujemna - przed datą początkową.

Dni_wolne: opcjonalna lista świąt. Zawiera dni wolne od pracy. Należy wprowadzić zakres komórek zawierających pojedyncze wpisy dni wolnych od pracy.

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł, należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie załadowany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Jednoznaczna konwersja jest możliwa dla dat i godzin ISO 8601 w ich rozszerzonych formatach z separatorami. Jeśli wystąpi błąd #ARG!, usuń zaznaczenie opcji Generuj błąd #ARG! w - LibreOffice Calc - Formuła, przycisk Szczegóły... w sekcji "Szczegółowe ustawienia obliczeń", pole listy Konwersja tekstu na liczbę .


note

Ta funkcja ignoruje dowolny tekst lub puste komórki w zakresie danych. Jeśli podejrzewasz, że ta funkcja daje błędne wyniki, poszukaj tekstu w zakresach danych. Aby wyróżnić zawartość tekstową w zakresie danych, użyj funkcji wyróżniania wartości.


Przykłady

Jaki dzień przypada na 17 dni roboczych po 1 grudnia 2001 r.? Wprowadź datę początkowa "01.12.2001" w komórce C3, a liczbę dni roboczych w D3. Komórki od F3 do J3 zawierają święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01-01".

=DZIEŃ.ROBOCZY(C3;D3;F3:J3) zwraca 28.12.2001. Wynik liczbowy można sformatować jako datę, na przykład w formacie DD-MM-RRRR.

Prosimy o wsparcie!