DZIEŃ.ROBOCZY

Wynikiem funkcji jest liczba określająca datę, która może zostać sformatowana jako data. Wyświetlana wartość jest datą określającą dzień odległy o pewną liczbę Dni roboczych od Daty początkowej.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

WORKDAY(StartDate; Days [; Holidays])

Data_początkowa: data, od której rozpoczynają się obliczenia. Jeśli data początkowa jest dniem roboczym, ten dzień jest także uwzględniany w obliczeniach.

Dni: liczba dni roboczych. Wartość dodatnia oznacza wynik po dacie początkowej, wartość ujemna - przed datą początkową.

Dni_wolne: opcjonalna lista świąt. Zawiera dni wolne od pracy. Należy wprowadzić zakres komórek zawierających pojedyncze wpisy dni wolnych od pracy.

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł , należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie wczytany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

Jaki dzień przypada na 17 dni roboczych po 1 grudnia 2001 r.? Wprowadź datę początkowa "01.12.2001" w komórce C3, a liczbę dni roboczych w D3. Komórki od F3 do J3 zawierają święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01-01".

=WORKDAY(C3;D3;F3:J3) returns 2001-12-28. Format the serial date number as a date, for example in the format YYYY-MM-DD.

Please support us!