OPC_PRAW_W.PIENIĄDZ

Zwraca prawdopodobieństwo, że w terminie spłaty środek trwały znajdzie się pomiędzy dwoma poziomami barier, przy założeniu, że cenę akcji można modelować jako proces S, zgodny ze stochastycznym równaniem różniczkowym , jak pokazano poniżej.

Równanie OPC_PRAW_W.PIENIĄDZ

µ to procentowy dryf środka trwałego, vol to procentowa zmienność akcji, a dW oznacza losową próbkę z rozkładu normalnego z zerową średnią. W to proces Wienera, zwany także ruchami Browna.

Jeśli uwzględnione zostaną opcjonalne argumenty Cena wykonania i Put/Call, wówczas

Funkcja ignoruje możliwość Knock-Out przed datą spłaty.

tip

Aby uzyskać odpowiednie informacje ogólne, odwiedź strony Wikipedii Opcja i Model Blacka-Scholesa.


Składnia

OPC_PRAW_W.PIENIĄDZ(Cena rozliczeniowa; Zmienność; Dryf; Data spłaty; Dolna bariera; Górna bariera [; Cena wykonania [; Put/Call]])

Cena rozliczeniowa to cena/wartość bazowego środka trwałego, powinna być większa niż 0,0.

Zmienność to roczna procentowa zmienność bazowego środka trwałego wyrażona w postaci ułamkowej (np. wpisz 30% jako 0,3). Wartość powinna być większa niż 0,0.

Dryf to roczny procentowy współczynnik dryfu ceny akcji (µ w powyższym wzorze). Wartość jest wyrażana w postaci ułamka dziesiętnego (na przykład wprowadź 15% jako 0,15).

Data spłaty to czas pozostały do terminu spłaty opcji w latach, nie powinien być ujemny.

Cena wykonania to cena wykonania opcji i nie powinna być ujemna.

Put lub Call to ciąg znaków określający, czy opcja jest typu put („p” – sprzedaż) czy opcją typu call („c” – kupno).

Przykłady

=OPC_PRAW_W.PIENIĄDZ(30;0,2;0,1;1;0;50) zwraca wartość 0,9844.

=OPC_PRAW_W.PIENIĄDZ(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") zwraca wartość 0,3440.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.0 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY

Prosimy o wsparcie!