DNI.ROBOCZE.NIESTAND

Zwraca liczbę dni roboczych między datą początkową, a datą końcową. Istnieją opcje do określenia dni weekendowych oraz świąt. Opcjonalny parametr weekend (lub ciąg) może zdefiniować dni weekendowe (lub dni wolne od pracy w każdym tygodniu). Ponadto można zdefiniować listę dni wolnych (wakacyjnych). Dnia weekendowe oraz dni wolne zdefiniowane przez użytkownika nie są liczone jako dni robocze.

Składnia

NETWORKDAYS.INTL(StartDate; EndDate [; [ Weekend ] [; Holidays ] ])

Data_początkowa: data, od której rozpoczynają się obliczenia. Jeśli data początkowa jest dniem roboczym, ten dzień jest także uwzględniany w obliczeniach.

Data_końcowa: data, na której kończą się obliczenia. Jeśli data końcowa jest dniem roboczym, ten dzień jest także uwzględniany w obliczeniach.

Weekend jest parametrem opcjonalnym – liczba lub ciąg użyty do określenia dni tygodnia, będącymi dniami wolnymi od pracy. Weekend jest liczbą lub ciągiem określającym datę wystąpienia dni wolnych od pracy. Wartości liczbowe weekendu wskazują następujące dni wolne od pracy:

Liczby od 1 do 7 dla weekendów trwających dwa dni oraz od 11 do 17 dla weekendów trwających jeden dzień.

Liczba

Weekend

1 lub pominięty

sobota i niedziela

2

niedziela i poniedziałek

3

poniedziałek i wtorek

4

wtorek i środa

5

środa i czwartek

6

czwartek i piątek

7

piątek i sobota

11

tylko niedziela

12

tylko poniedziałek

13

tylko wtorek

14

tylko środa

15

tylko czwartek

16

tylko piątek

17

tylko sobota


Ciąg Weekend dostarcza inny sposób określenia tygodniowych dni wolnych od pracy. Musi on zawierać siedem (7) znaków - zer (0) dla dni roboczych oraz jedynek (1) dla dni wolnych od pracy. Każdy znak reprezentuje dzień tygodnia, zaczynając od poniedziałku. Tylko 1 i 0 są poprawne. Zapis "1111111" jest błędny i nie powinien być użyty. Dla przykładu: zapis ciągu "0000011" określa sobotę i niedzielę jako dni wolne od pracy.

Dni_wolne są opcjonalną listą dat zaliczaną do dni wolnych od pracy. Lista może być podana w zakresie komórek.

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł , należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie wczytany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

Ile dni roboczych występuje między 15 grudnia 2016 r. a 13 stycznia 2017 roku? Niech data początkowa znajduje się w komórce C3, a data końcowa w komórce D3. Komórki od F3 do J3 zawierają pięć dni wolnych (Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy rok) w formacie daty: 24 grudnia 2016, 25 grudnia 2016, 26 grudnia 2016, 31 grudnia 2016 i 1 stycznia 2017.

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3;;F3:J3) returns 21 workdays with default for weekend days.

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3;11;F3:J3) returns 24 workdays with Sunday only weekends.

Alternatywnie można użyć ciągu weekendowego "0000001", aby zdefiniować niedzielę jako dzień wolny od pracy w każdym tygodniu.

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3;“0000001”;F3:J3) returns 24 workdays with Sunday only weekend.

Funkcja może być używana bez dwóch opcjonalnych parametrów - dni robocze i dni wolne.

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3) gives 22 working days.

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NETWORKDAYS.INTL

Prosimy o wsparcie!