Funkcja MIN.WARUNKÓW

Zwraca minimum z zawartości komórek w zakresie, który spełnia wielokrotność kryteriów w wielokrotności zakresów.

Składnia

MIN.WARUNKÓW(Zakres_funkcji; Zakres1; Kryterium1 [; Zakres2; Kryterium2] [; ...[; Zakres127; Kryterium127]])

Zakres_funkcji – wymagany argument. Zakres komórek, nazwa zakresu lub etykieta kolumny lub wiersz zawierający wartości do obliczenia minimum.

Zakres1 – wymagany argument. Jest to zakres komórek, nazwa nazwanego zakresu lub etykieta kolumny lub wiersza, do którego ma zostać zastosowane odpowiednie kryterium.

Kryterium: kryterium to odwołanie do pojedynczej komórki, liczba lub tekst. Używa się go do porównań zawartości komórek.

Odwołanie do pustej komórki jest interpretowane jako wartość liczbowa 0.

Pasującym wyrażeniem może być:

Zakres2 – Opcjonalnie. Zakres2 i wszystkie następujące oznaczają to samo co Zakres1.

Kryterium2 – opcjonalne. Kryterium2 i wszystkie poniższe oznaczają to samo co Kryterium.

Wyszukiwanie obsługuje symbole wieloznaczne lub wyrażenia regularne. Przy włączonych wyrażeniach regularnych możesz wpisać „all.*”, na przykład, aby znaleźć pierwszą lokalizację „all”, po której następuje dowolny znak. Jeśli chcesz wyszukać tekst, który jest również wyrażeniem regularnym, musisz poprzedzić każdy metaznak lub operator wyrażenia regularnego znakiem „\” albo umieścić tekst w \Q...\E. Możesz włączać i wyłączać automatyczną ocenę symboli wieloznacznych lub wyrażeń regularnych w - LibreOffice Calc - Oblicz.

warning

W przypadku korzystania z funkcji, w których jeden lub więcej argumentów to ciągi kryteriów wyszukiwania reprezentujące wyrażenie regularne, pierwszą próbą jest przekonwertowanie kryteriów ciągu na liczby. Na przykład „.0” zostanie przekonwertowane na 0,0 i tak dalej. Jeśli się powiedzie, dopasowanie nie będzie dopasowaniem wyrażenia regularnego, ale dopasowaniem liczbowym. Jednak po przełączeniu na ustawienia regionalne, w których separatorem dziesiętnym nie jest kropka, konwersja wyrażeń regularnych działa. Aby wymusić ocenę wyrażenia regularnego zamiast wyrażenia liczbowego, użyj wyrażenia, którego nie można błędnie odczytać jako liczbowego, takiego jak „.[0]”, „.\0” lub „(?i).0”.


Zakres_funkcji oraz Zakres1, Zakres2... muszą mieć ten sam rozmiar, w przeciwnym razie funkcja zwróci Błąd:502 - nieprawidłowy argument.

note

Logiczną relację między kryteriami można zdefiniować jako logiczne I (koniunkcja). Innymi słowy, wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie podane kryteria, do obliczeń brana jest wartość z odpowiedniej komórki danego Zakresu_funkcji.


Ta funkcja może mieć do 255 argumentów, co oznacza, że ​​można podać 127 zakresów kryteriów i kryteriów dla nich.

Jeśli komórka zawiera PRAWDA, jest traktowana jak 1. Jeśli zawiera FAŁSZ – jak 0 (zero).

Przykład

Poniżej opisano działanie tego pola na tabeli

A

B

C

1

Nazwa produktu

Sprzedaże

Przychód

2

ołówek

20

65

3

ołów

35

85

4

fotoalbum

20

190

5

album

17

180

6

piórnik

nie

nie


warning

We wszystkich przykładach poniżej, zakresy dla sumy obliczeń zawierają wiersz #6, który jest ignorowany, ponieważ zawiera tekst.


Proste użycie

=MIN.WARUNKÓW(B2:B6;B2:B6;"<35")

Oblicza minimalne wartości z zakresu B2:B6, które są mniejsze lub równe 20. Zwraca 17.

=MIN.WARUNKÓW(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">90")

Oblicza minimalne wartości z zakresu C2:C6, które są niższe niż 90 i odpowiadają komórkom z zakresu B2:B6 o wartościach większych lub równych 20. Zwraca 190.

Użycie wyrażeń regularnych i funkcji zagnieżdżonych

=MIN.WARUNKÓW(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Oblicza minimum wartości z zakresu C2:C6, które odpowiadają wszystkim wartościom z zakresu B2:B6 z wyjątkiem jego minimum i maksimum. Zwraca 65.

=MIN.WARUNKÓW(C2:C6;A2:A6;".*album";B2:B6;">"&MIN(B2:B6))

Oblicza minimum wartości z zakresu C2:C6, które odpowiadają wszystkim komórkom zakresu A2:A6 kończącym się na "książka" oraz wszystkim komórkom zakresu B2:B6 z wyjątkiem jego minimum. Zwraca 190.

Odwołanie do komórki jako kryterium

Jeśli chcesz łatwo zmienić kryterium, możesz określić je w osobnej komórce i użyć odniesienia do tej komórki w warunku funkcji MIN.WARUNKÓW. Na przykład powyższą funkcję można przepisać w następujący sposób:

=MIN.WARUNKÓW(C2:C6;A2:A6;".*"&E2;B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Jeśli E2 = "książka", funkcja zwraca 180, ponieważ łącze do komórki jest zastąpione jego treścią.

Otwórz plik z przykładem:

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 5.2 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.MINIFS

Prosimy o wsparcie!