Funkcja MAKS.WARUNKÓW

Zwraca maksimum z zawartości komórek w zakresie, który spełnia wielokrotność kryteriów w wielokrotności zakresów.

Składnia

MAKS.WARUNKÓW(Func_Range; Range1; Criterion[; Range2; Criterion2][; … ; [Range127; Criterion127]])

Maks_zakres – wymagany argument. Zakres komórek, nazwa zakresu lub etykieta kolumny lub wiersz zawierający wartości do obliczenia maksimum.

Range1 – required argument. It is a range of cells, a name of a named range, or a label of a column or a row, to which the corresponding criterion is to be applied.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

Zakres2 – Opcjonalnie. Zakres2 i wszystkie następujące oznaczają to samo co Zakres1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion.

Wyszukiwanie obsługuje symbole wieloznaczne lub wyrażenia regularne. Przy włączonych wyrażeniach regularnych możesz wpisać „all.*”, na przykład, aby znaleźć pierwszą lokalizację „all”, po której następuje dowolny znak. Jeśli chcesz wyszukać tekst, który jest również wyrażeniem regularnym, musisz poprzedzić każdy metaznak lub operator wyrażenia regularnego znakiem „\” albo umieścić tekst w \Q...\E. Możesz włączać i wyłączać automatyczną ocenę symboli wieloznacznych lub wyrażeń regularnych w - LibreOffice Calc - Oblicz .

warning

W przypadku korzystania z funkcji, w których jeden lub więcej argumentów to ciągi kryteriów wyszukiwania reprezentujące wyrażenie regularne, pierwszą próbą jest przekonwertowanie kryteriów ciągu na liczby. Na przykład „.0” zostanie przekonwertowane na 0,0 i tak dalej. Jeśli się powiedzie, dopasowanie nie będzie dopasowaniem wyrażenia regularnego, ale dopasowaniem liczbowym. Jednak po przełączeniu na ustawienia regionalne, w których separatorem dziesiętnym nie jest kropka, konwersja wyrażeń regularnych działa. Aby wymusić ocenę wyrażenia regularnego zamiast wyrażenia liczbowego, użyj wyrażenia, którego nie można błędnie odczytać jako liczbowego, takiego jak „.[0]”, „.\0” lub „(?i).0”.


Func_Range and Range1, Range2... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.

note

The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Func_Range is taken into calculation.


Ta funkcja może mieć do 255 argumentów, co oznacza, że ​​można podać 127 zakresów kryteriów i kryteriów dla nich.

Jeśli komórka zawiera PRAWDA, jest traktowana jak 1. Jeśli zawiera FAŁSZ – jak 0 (zero).

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Przykład

Poniżej opisano działanie tego pola na tabeli

A

B

C

1

Nazwa produktu

Sprzedaże

Przychód

2

ołówek

20

65

3

ołów

35

85

4

notes

20

190

5

książka

17

180

6

piórnik

nie

nie


warning

We wszystkich przykładach poniżej, zakresy dla sumy obliczeń zawierają wiersz #6, który jest ignorowany, ponieważ zawiera tekst.


Proste użycie

=MAKS.WARUNKÓW(B2:B6;B2:B6;"<35")

Oblicza maksimum wartości z zakresu B2: B6, które są większe lub równe 20. Zwraca 35. Piąty rząd nie spełnia kryterium.

MAKS.WARUNKÓW(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;"<90")

Calculates the maximum of values of the range C2:C6 that are lower than 90 and correspond to cells of the B2:B6 range with values greater than or equal to 20. Returns 85, because the fourth and fifth rows do not meet at least one criterion.

Użycie wyrażeń regularnych i funkcji zagnieżdżonych

=MAKS.WARUNKÓW(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Oblicza maksymalne wartości z zakresu C2: C6, które odpowiadają wszystkim wartościom z zakresu B2:B6, z wyjątkiem jego wartości minimalnej i maksymalnej. Zwraca 190, ponieważ tylko czwarty wiersz spełnia kryteria.

=MAKS.WARUNKÓW(C2:C6;A2:A6"pióro.*";B2:B6;"<="&MAKS(B2:B6))

Calculates the maximum of values of the range C2:C6 that correspond to all cells of the A2:A6 range starting with "pen" and to all cells of the B2:B6 range except its maximum. Returns 85, because only the third row meets all criteria.

Odwołanie do komórki jako kryterium

If you need to change a criterion easily, you may want to specify it in a separate cell and use a reference to this cell in the condition of the MAXIFS function. For example, the above function can be rewritten as follows:

=MAKS.WARUNKÓW(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Jeśli E2 = "pióro", funkcja zwraca 65, ponieważ łącze do komórki jest zastąpione jego treścią.

Otwórz plik z przykładem:

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 5.2 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.MAXIFS

Prosimy o wsparcie!