ISO.NUM.TYG

Funkcja ISO.NUM.TYG przekształca numer tygodnia w roku na wewnętrzną postać wartości daty.

note

Międzynarodowy standard ISO 8601 określa, że pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek. Tydzień zaczynający się w starym roku, a kończący w nowym, ma numer w roku, w którym znajduje się jego większa część. Oznacza to, że pierwszym tygodniem w każdym roku jest tydzień, w którym przypada 4 stycznia.


tip

This function is available since LibreOffice 5.1.


note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

ISO.NUM.TYG(Liczba)

Liczba oznacza liczbę wewnętrzną określającą datę.

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł , należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie wczytany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Przykład

=ISOWEEKNUM(DATE(1995;1;1)) returns 52. Week 1 starts on Monday, 1995-01-02.

=ISOWEEKNUM(DATE(1999;1;1)) returns 53. Week 1 starts on Monday, 1999-01-04.

Please support us!