ISO.NUM.TYG

Funkcja ISO.NUM.TYG przekształca numer tygodnia w roku na wewnętrzną postać wartości daty.

note

Międzynarodowy standard ISO 8601 określa, że pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek. Tydzień zaczynający się w starym roku, a kończący w nowym, ma numer w roku, w którym znajduje się jego większa część. Oznacza to, że pierwszym tygodniem w każdym roku jest tydzień, w którym przypada 4 stycznia.


tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 5.1 LibreOffice.


note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

ISO.NUM.TYG(liczba)

Liczba oznacza liczbę wewnętrzną określającą datę.

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł, należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie załadowany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Jednoznaczna konwersja jest możliwa dla dat i godzin ISO 8601 w ich rozszerzonych formatach z separatorami. Jeśli wystąpi błąd #ARG!, usuń zaznaczenie opcji Generuj błąd #ARG! w - LibreOffice Calc - Formuła, przycisk Szczegóły... w sekcji "Szczegółowe ustawienia obliczeń", pole listy Konwersja tekstu na liczbę .


Przykłady

=ISO.NUM.TYG(DATA(1995;1;1)) zwraca 52. Tydzień 1 rozpoczyna się w poniedziałek 02.01.1995.

=ISO.NUM.TYG(DATA(1999;1;1)) zwraca 53. Tydzień 1 rozpoczyna się w poniedziałek 01.01.1999.

Prosimy o wsparcie!