Funkcja REGLINX.ETS.STAT.ADD

Zwraca wartości statystyczne, będące wynikiem algorytmów ETS/EDS.

Wygładzanie wykładnicze jest metodą wygładzania rzeczywistych wartości w cyklach czasu w celu prognozowania prawdopodobnych, przyszłych wartości.

Potrójne Wygładzanie Wykładnicze (ETS) jest zbiorem algorytmów, w których przetwarzane są zarówno tendencja jak i okresowe (sezonowe) oddziaływania. Podwójne Wygładzanie Wykładnicze (EDS) jest algorytmem podobnym do ETS, lecz bez okresowych oddziaływań. Algorytm EDS wytwarza prognozy linearne.

Ikona wskazówki

Dla większej ilości informacji odwiedź stronę Algorytmy wygładzania wykładniczego na Wikipedii.


REGLINX.ETS.STAT.ADD oblicza z modelem

prognoza = wartość bazowa + trend * ∆x + odchylenie_okresowe.

Składnia

REGLINX.ETS.STAT.ADD (wartości, oś czasu, typ_danych_statystycznych, [długość_okresu], [zakończenie_danych], [agregacja])

wartości (obowiązkowy): Numeryczna macierz lub zakres. Wartości są wartościami historycznymi, dla których chcesz przewidzieć następne punkty.

timeline (mandatory): A numeric array or range. The timeline (x-value) range for the historical values.

Ikona notatki

The timeline does not have to be sorted, the functions will sort it for calculations.
The timeline values must have a consistent step between them.
If a constant step cannot be identified in the sorted timeline, the functions will return the #NUM! error.
If the ranges of both the timeline and the historical values are not the same size, the functions will return the #N/A error.
If the timeline contains fewer than 2 data periods, the functions will return the #VALUE! error.


typ_danych_statystycznych (obowiązkowy): Numeryczna wartość z przedziału od 1 do 9. Wartość wskazująca, które dane statystyczne zostaną zwrócone dla podanych wartości i dla zakresu-x.

Następujące statystyki mogą zostać zwrócone:

typ_danych_statystycznych

Statystyki

1

Parametr wygładzania Alfa algorytmu ETS (podstawa)

2

Parametr wygładzania Gamma algorytmu ETS (tendencja)

3

Parametr wygładzania Beta algorytmu ETS (okresowe odchylenie)

4

Średnia bezwzględna przeskalowanego błędu (MASE) - miara dokładności prognoz.

5

Symetryczny średni bezwzględny błąd procentowy (SMAPE) - dokładność miary oparta na błędach procentowych.

6

Średni błąd bezwzględny (MAE) – miara dokładności prognoz.

7

Pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE) - miara różnic między przewidywanymi i zaobserwowanych wartościami.

8

Wykryto przedział czasu na osi czasu (zakres-x). Gdy wykryto przedział czasu mierzony w miesiącach/kwartałach/latach, jego rozmiar jest podawany w miesiącach. W przypadku daty (czasu) dla osi czasu, podawany jest w dniach. W innych przypadkach jest numeryczny.

9

Liczba próbek w okresie – analogicznie jak argument długość_okresu lub obliczona liczba będąca jedynką w przypadku argumentu długość_okresu


długość_okresu (opcjonalny): Wartość numeryczna >= 0, domyślnie wynosi 1. Dodatnia liczba całkowita wskazuje liczbę próbek w okresie.

Ikona notatki

Wartość 1 wskazuje, iż program Calc automatycznie ustala liczbę próbek okresie.
Wartość 0 wskazuje brak efektów okresowych, a prognoza jest obliczana w oparciu o algorytm EDS.
Dla wszystkich dodatnich wartości, prognoza jest obliczana w oparciu o algorytm ETS.
Dla wartości nie będącymi dodatnimi liczbami całkowitymi, funkcje zwrócą błąd #LICZBA!


zakończenie_danych (opcjonalne): wartość logiczna PRAWDA lub FAŁSZ, numerycznie 1 lub 0, domyślnie ustawiono 1 (PRAWDA). Wartość 0 (FAŁSZ) doda brakujące punkty danych wraz z zerem jako wartością historyczną. Wartość 1 (PRAWDA) doda brakujące punkty danych poprzez interpolację między sąsiednimi punktami danych.

Ikona notatki

Chociaż oś czasu wymaga spójnych etapów pomiędzy punktami danych, funkcja wspiera do 30% brakujących punktów danych i w razie potrzeby, doda te punkty danych.


agregacja (opcjonalna): Numeryczna wartość z przedziału od 1 do 7 z jedynką jako wartością domyślną. Parametr agregacji wskazuje metodę do użycia agregacji identycznych wartości czasu.

Agregacja

Funkcja

1

ŚREDNIA

2

LICZBA

3

NIEPUSTE

4

MAKS

5

MEDIANA

6

MIN

7

SUMA


Ikona notatki

Chociaż oś czasu wymaga spójnych etapów pomiędzy punktami danych, funkcje będą agregować wiele punktów mających ten sam znacznik czasu.


Przykład

Poniższa tabela zawiera oś czasu i związane z nią wartości:

A

B

1

Oś czasu

Wartości

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=REGLINX.ETS.STAT.ADD(Wartości;Oś czasu;3;1;PRAWDA();1)

Zwraca 0,9990234375, addytywne statystyki w oparciu o Wartości i Oś czasu nazwanych zakresów powyżej z wygładzaniem beta, jedną próbką na okres, bez brakujących danych i z funkcją JEŻELI jako agregacją.

=REGLINX.ETS.STAT.ADD(Wartości;Oś czasu;2;1;PRAWDA();7)

Zwraca 0,0615234375, addytywne statystyki w oparciu o Wartości i Oś czasu nazwanych zakresów powyżej z wygładzaniem gamma, bez brakujących danych i z funkcją SUMA jako agregacją.

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 5.2 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.FORECAST.ETS.STAT

Prosimy o wsparcie!