Funkcja REGLINX.ETS.IP.MULT

Oblicza interwał(y) multiplikatywnej prognozy bazując na danych historycznych, wykorzystując do tego algorytmy ETS lub EDS. EDS jest użyte, gdy argument długość_okresu wynosi 0, w przeciwnym razie użyte jest ETS.

Wygładzanie wykładnicze jest metodą wygładzania rzeczywistych wartości w cyklach czasu w celu prognozowania prawdopodobnych, przyszłych wartości.

Potrójne Wygładzanie Wykładnicze (ETS) jest zbiorem algorytmów, w których przetwarzane są zarówno tendencja jak i okresowe (sezonowe) oddziaływania. Podwójne Wygładzanie Wykładnicze (EDS) jest algorytmem podobnym do ETS, lecz bez okresowych oddziaływań. Algorytm EDS wytwarza prognozy linearne.

Ikona wskazówki

Dla większej ilości informacji odwiedź stronę Algorytmy wygładzania wykładniczego na Wikipedii.


REGLINX.ETS.IP.MULT oblicza z modelem

prognoza = ( wartość bazowa * trend * ∆x ) * odchylenie_okresowe.

Składnia

REGLINX.ETS.IP.MULT(cel, wartości, oś czasu, [poziom_ufności], [długość_okresu], [zakończenie_danych], [agregacja])

cel (obowiązkowy): Data, czas lub numeryczna, pojedyncza wartość lub zakres. Punkt danych/zakres, dla którego należy obliczyć prognozę.

wartości (obowiązkowy): Numeryczna macierz lub zakres. Wartości są wartościami historycznymi, dla których chcesz przewidzieć następne punkty.

timeline (mandatory): A numeric array or range. The timeline (x-value) range for the historical values.

Ikona notatki

The timeline does not have to be sorted, the functions will sort it for calculations.
The timeline values must have a consistent step between them.
If a constant step cannot be identified in the sorted timeline, the functions will return the #NUM! error.
If the ranges of both the timeline and the historical values are not the same size, the functions will return the #N/A error.
If the timeline contains fewer than 2 data periods, the functions will return the #VALUE! error.


poziom_ufności (obowiązkowy): Numeryczna wartość z przedziału od 0 do 1 (bez wartości granicznych), domyślnie jest 0,95. Wartość wskazująca poziom ufności dla obliczonych interwałów prognozy.

Ikona notatki

Z wartościami <= 0 lub >= 1, funkcje zwrócą błąd #LICZBA!.


długość_okresu (opcjonalny): Wartość numeryczna >= 0, domyślnie wynosi 1. Dodatnia liczba całkowita wskazuje liczbę próbek w okresie.

Ikona notatki

Wartość 1 wskazuje, iż program Calc automatycznie ustala liczbę próbek okresie.
Wartość 0 wskazuje brak efektów okresowych, a prognoza jest obliczana w oparciu o algorytm EDS.
Dla wszystkich dodatnich wartości, prognoza jest obliczana w oparciu o algorytm ETS.
Dla wartości nie będącymi dodatnimi liczbami całkowitymi, funkcje zwrócą błąd #LICZBA!


zakończenie_danych (opcjonalne): wartość logiczna PRAWDA lub FAŁSZ, numerycznie 1 lub 0, domyślnie ustawiono 1 (PRAWDA). Wartość 0 (FAŁSZ) doda brakujące punkty danych wraz z zerem jako wartością historyczną. Wartość 1 (PRAWDA) doda brakujące punkty danych poprzez interpolację między sąsiednimi punktami danych.

Ikona notatki

Chociaż oś czasu wymaga spójnych etapów pomiędzy punktami danych, funkcja wspiera do 30% brakujących punktów danych i w razie potrzeby, doda te punkty danych.


agregacja (opcjonalna): Numeryczna wartość z przedziału od 1 do 7 z jedynką jako wartością domyślną. Parametr agregacji wskazuje metodę do użycia agregacji identycznych wartości czasu.

Agregacja

Funkcja

1

ŚREDNIA

2

LICZBA

3

NIEPUSTE

4

MAKS

5

MEDIANA

6

MIN

7

SUMA


Ikona notatki

Chociaż oś czasu wymaga spójnych etapów pomiędzy punktami danych, funkcje będą agregować wiele punktów mających ten sam znacznik czasu.


Na przykład, przy 90% poziomie ufności 90% interwału przewidywania będzie obliczane (90% przyszłych punktów jest objętych promieniem prognozy).

note

Uwaga odnośnie interwałów prognozy: nie istnieje dokładna metoda matematyczna obliczania interwału prognozy, istnieją za to różne przybliżenia. Interwały prognoz wydają się być coraz bardziej "zbyt optymistyczne" wraz ze wzrostem odległości od prognozowanej-X ze zbioru danych obserwacji.


Dla ETS, Calc korzysta z przybliżenia na podstawie 1000 obliczeń z losowymi wariacjami w ramach odchylenia standardowego obserwowanego zestawu danych (wartości historyczne).

Przykład

Poniższa tabela zawiera oś czasu i związane z nią wartości:

A

B

1

Oś czasu

Wartości

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=REGLINX.ETS.IP.MULT(DATA)(2014;1;1);Wartości;Oś czasu;0,9;1;PRAWDA();1)

Zwraca 20,1040952101013, interwał multiplikatywnej prognozy dla stycznia 2014 w oparciu o Wartości i Oś czasu nazwanych zakresów powyżej, gdzie poziom ufności wynosi 90% (=0,9) i z jedną próbką na okres, bez brakujących danych i z funkcją ŚREDNIA jako metodą agregacji.

=REGLINX.ETS.IP.MULT(DATA)(2014;1;1);Wartości;Oś czasu;0.8;4;PRAWDA();7)

Zwraca 27,5285874381574, interwał multiplikatywnej prognozy dla stycznia 2014 w oparciu o Wartości i Oś czasu nazwanych zakresów powyżej, z poziomem ufności 0,8, długością okresu 4, bez brakujących danych i z funkcją SUMA jako metodą agregacji.

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 5.2 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.FORECAST.ETS.PI.MULT

Prosimy o wsparcie!