Funkcja REGLINX.ETS.MULT

Oblicza multiplikatywną prognozą (przyszłe wartości) bazując na danych historycznych, wykorzystując do tego algorytmy ETS lub EDS. EDS jest użyte, gdy argument długość_okresu wynosi 0, w przeciwnym razie użyte jest ETS.

Wygładzanie wykładnicze jest metodą wygładzania rzeczywistych wartości w cyklach czasu w celu prognozowania prawdopodobnych, przyszłych wartości.

Potrójne wygładzanie wykładnicze (ETS) jest zbiorem algorytmów, w których przetwarzane są zarówno tendencja jak i okresowe (sezonowe) oddziaływania. Podwójne wygładzanie wykładnicze (EDS) jest algorytmem podobnym do ETS, lecz bez okresowych oddziaływań. Algorytm EDS wytwarza prognozy linearne.

Ikona wskazówki

Dla większej ilości informacji odwiedź stronę Algorytmy wygładzania wykładniczego na Wikipedii.


REGLINX.ETS.MULT oblicza z modelem

prognoza = ( wartość bazowa * trend * ∆x ) * odchylenie_okresowe.

Składnia

REGLINX.ETS.MULT(cele, wartości, oś czasu, [długość_okresu], [zakończenie_danych], [agregacja])

cel (obowiązkowy): data, czas lub liczbowa, pojedyncza wartość lub zakres. Punkt danych/zakres, dla którego należy obliczyć prognozę.

wartości (obowiązkowy): macierz liczbowa lub zakres. Wartości są wartościami historycznymi, dla których chcesz przewidzieć następne punkty.

Oś czasu (obowiązkowa): tablica lub zakres numeryczny. Zakres osi czasu (wartości X) dla wartości historycznych.

Ikona notatki

Oś czasu nie musi być sortowana, funkcje posortują ją na potrzeby obliczeń.
Wartości na osi czasu muszą mieć między sobą spójny krok.
Jeśli na posortowanej osi czasu nie można zidentyfikować stałego kroku, funkcje zwrócą błąd #LICZBA!.
Jeśli zakresy osi czasu i wartości historycznych nie są tej samej wielkości, funkcje zwrócą błąd #N/D.
Jeśli oś czasu zawiera mniej niż 2 okresy danych, funkcje zwrócą błąd #ARG!.


długość_okresu (opcjonalny): wartość liczbowa >= 0, domyślnie wynosi 1. Dodatnia liczba całkowita wskazuje liczbę próbek w okresie.

Ikona notatki

Wartość 1 wskazuje, iż program Calc automatycznie ustala liczbę próbek okresie.
Wartość 0 wskazuje brak efektów okresowych, a prognoza jest obliczana w oparciu o algorytm EDS.
Dla wszystkich dodatnich wartości, prognoza jest obliczana w oparciu o algorytm ETS.
Dla wartości nie będącymi dodatnimi liczbami całkowitymi, funkcje zwrócą błąd #LICZBA!


zakończenie_danych (opcjonalne): wartość logiczna PRAWDA lub FAŁSZ, numerycznie 1 lub 0, domyślnie ustawiono 1 (PRAWDA). Wartość 0 (FAŁSZ) doda brakujące punkty danych wraz z zerem jako wartością historyczną. Wartość 1 (PRAWDA) doda brakujące punkty danych poprzez interpolację między sąsiednimi punktami danych.

Ikona notatki

Chociaż oś czasu wymaga spójnych etapów pomiędzy punktami danych, funkcja wspiera do 30% brakujących punktów danych i w razie potrzeby, doda te punkty danych.


agregacja (opcjonalna): wartość liczbowa z przedziału od 1 do 7 z jedynką jako wartością domyślną. Parametr agregacji wskazuje metodę do użycia agregacji identycznych wartości czasu.

Agregacja

Funkcja

1

ŚREDNIA

2

LICZBA

3

NIEPUSTE

4

MAKS

5

MEDIANA

6

MIN

7

SUMA


Ikona notatki

Chociaż oś czasu wymaga spójnych etapów pomiędzy punktami danych, funkcje będą agregować wiele punktów mających ten sam znacznik czasu.


Przykład

Poniższa tabela zawiera oś czasu i związane z nią wartości:

A

B

1

Oś czasu

Wartości

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=REGLINX.ETS.MULT(DATA(2014;1;1);Wartości;Oś czasu;1;PRAWDA();1)

Zwraca 131,71437427439, prognoza multiplikatywna dla stycznia 2014 w oparciu o Wartości i Oś czasu nazwanych zakresów powyżej, z jedną próbką na okres, bez brakujących danych i z funkcją ŚREDNIA jako metodą agregacji.

=REGLINX.ETS.MULT(DATA(2014;1;1);Wartości;Oś czasu;4;PRAWDA();7)

Zwraca 120,747806144882, prognoza multiplikatywna dla stycznia 2014 w oparciu o Wartości i Oś czasu nazwanych zakresów powyżej, z długością okresu 4, bez brakujących danych i z funkcją SUMA jako metodą agregacji.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 5.2 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

ORG.LIBREOFFICE.FORECAST.ETS.MULT

Prosimy o wsparcie!