NR.SER.DATY

Zwraca datę odległą od daty początkowej o określoną liczbę miesięcy. Uwzględniane są wyłącznie miesiące, dni nie są przyjmowane do obliczeń.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

NR.SER.DATY(Data_początkowa; Miesiące)

Data początkowa: data.

Miesiące: liczba miesięcy przed (wartość ujemna) lub po (wartość dodatnia) Dacie początkowej.

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł , należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie wczytany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Przykład

Jaka data była miesiąc przed 31.3.2001?

=NR.SER.DATY("31.3.2001";-1) zwraca numer kolejny 36950. Sformatowany jako data przybierze postać 28.02.2001.

Prosimy o wsparcie!