DNI.360

Zwraca ilość dni pomiędzy dwoma datami zakładając, podobnie jak często przy obliczaniu odsetek, że rok ma 360 dni. Wynik jest liczbą całkowitą.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

DAYS360(Date1; Date2[; Type])

Jeżeli Data_2 jest datą wcześniejszą niż Data_1 funkcja zwróci wartość ujemną.

Opcjonalny parametr Typ określa w jaki sposób ma być dokonane obliczenie. Jeżeli Typ = 0 lub jeżeli nie występuje używana jest metoda amerykańska (NASD, National Association of Securities Dealers). Jeżeli Typ jest różny od zera używana jest metoda europejska.

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł , należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie wczytany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Przykład

=DAYS360("2000-01-01";NOW()) returns the number of interest days from January 1, 2000 until today.

Prosimy o wsparcie!