DNI

Oblicza różnicę pomiędzy dwoma datami. Zwraca liczbę dni pomiędzy tymi datami.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

DNI(Data_2;Data_1)

Data_1 jest datą początkową, Data_2 jest datą końcową. Jeżeli Data_2 jest datą wcześniejszą niż Data_1 wynik jest liczbą ujemną.

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł, należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie załadowany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Jednoznaczna konwersja jest możliwa dla dat i godzin ISO 8601 w ich rozszerzonych formatach z separatorami. Jeśli wystąpi błąd #ARG!, usuń zaznaczenie opcji Generuj błąd #ARG! w - LibreOffice Calc - Formuła, przycisk Szczegóły... w sekcji "Szczegółowe ustawienia obliczeń", pole listy Konwersja tekstu na liczbę .


Przykłady

=DNI(TERAZ();"2010-01-01")) zwraca liczbę dni od 1 stycznia 2010 r. do dzisiaj.

=DNI("1990-10-10";"1980-10-10") zwraca 3652 dni.

Prosimy o wsparcie!