DZIEŃ

Zwraca dzień podanej daty. Dzień jest zwracany jako liczba całkowita z przedziału 1 do 31. Jako argument tej funkcji możesz podać również ujemną wartość daty.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

DZIEŃ(Liczba)

Number is the internal date number.

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł , należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie wczytany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Przykład

=DAY(1) returns 31 (since LibreOffice starts counting at zero from December 30, 1899)

=DAY(NOW()) returns the current day.

=DAY(C4) returns 5 if you enter 1901-08-05 in cell C4 (the date value might get formatted differently after you press Enter).

Prosimy o wsparcie!