DATA.WARTOŚĆ

Zwraca liczbę wewnętrznie reprezentującą datę podaną w postaci tekstowej.

Wewnętrzny numer daty jest zwracany w postaci liczby. Liczba jest określona przez system dat używany przez LibreOffice do obliczania dat.

Jeśli ciąg tekstowy zawiera także datę, funkcja DATA.WARTOŚĆ zwróci tylko wartość całkowitą konwersji.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

DATA.WARTOŚĆ("Tekst")

Tekst jest wyrażeniem określającym poprawną datę i musi być zawarte w cudzysłowie.

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł, należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie załadowany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Jednoznaczna konwersja jest możliwa dla dat i godzin ISO 8601 w ich rozszerzonych formatach z separatorami. Jeśli wystąpi błąd #ARG!, usuń zaznaczenie opcji Generuj błąd #ARG! w - LibreOffice Calc - Formuła, przycisk Szczegóły... w sekcji "Szczegółowe ustawienia obliczeń", pole listy Konwersja tekstu na liczbę .


Przykłady

=DATA.WARTOŚĆ("1954-07-20") daje 19925.

Prosimy o wsparcie!