DATA.RÓŻNICA

Funkcja zwraca liczbę pełnych dni, miesięcy lub lat między Datą początkową i Datą końcową.

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 3.6 LibreOffice.


note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

DATA.RÓŻNICA(data początkowa; data końcowa; interwał)

Data początkowa to data od której przeprowadzane są obliczenia.

Data końcowa to data do której przeprowadzane są obliczenia. Data końcowa musi wskazywać na czas późniejszy niż Data początkowa.

Interwał to ciąg znaków określający sposób obliczania różnicy. Możliwe wartości to "d", "m", "y", "ym", "md" lub "yd" niezależnie od bieżących ustawień języka.

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł, należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie załadowany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Jednoznaczna konwersja jest możliwa dla dat i godzin ISO 8601 w ich rozszerzonych formatach z separatorami. Jeśli wystąpi błąd #ARG!, usuń zaznaczenie opcji Generuj błąd #ARG! w - LibreOffice Calc - Formuła, przycisk Szczegóły... w sekcji "Szczegółowe ustawienia obliczeń", pole listy Konwersja tekstu na liczbę .


Wartość dla "Interwału"

Zwracana wartość

"d"

Liczba pełnych dni między Datą początkową a Datą końcową.

"m"

Liczba pełnych mięsięcy między Datą początkową i Datą końcową.

"y"

Liczba pełnych lat między Datą początkową a Datą końcową.

"ym"

Liczba pełnych miesięcy po odjęciu lat z różnicy Daty początkowej i Daty końcowej.

"md"

Liczba pełnych dni po odjęciu lat i miesięcy z różnicy Daty początkowej i Daty końcowej.

"yd"

Liczba pełnych dni po odjęciu lat z różnicy Daty początkowej i Daty końcowej.


Przykłady

Obliczanie daty urodzin. Mężczyzna urodził się w 1974-04-17. Dziś jest 2012-06-13.

=DATA.RÓŻNICA("1974-04-17";"2012-06-13";"y") daje 38.

=DATA.RÓŻNICA("1974-04-17";"2012-06-13";"ym") daje 1.

=DATA.RÓŻNICA("1974-04-17";"2012-06-13";"md") daje 27.

Ma więc 38 lat, 1 miesiąc i 27 dni.

=DATA.RÓŻNICA(DATA(1974,4,17);"2012-06-13";"m") daje 457, żyje już 457 miesięcy.

=DATA.RÓŻNICA("1974-04-17";"2012-06-13";"d") zwraca 13937 - mężczyzna żyje już pełne 13937 dni.

=DATA.RÓŻNICA("1974-04-17";DATA(2012;06;13);"yd") daje 57, jego urodziny były 57 dni temu.

Prosimy o wsparcie!