ŚREDNIA.JEŻELI function

Zwraca średnią arytmetyczną wszystkich komórek w zakresie, które spełniają podaną wielokrotność kryterium. Funkcja ŚREDNIA.JEŻELI sumuje wszystkie wyniki testów logicznych i dzieli ich sumę przez liczbę wybranych wartości.

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.0 LibreOffice.


Składnia

ŚREDNIA.WARUNKÓW(Zakres_funkcji; Zakres1; Kryterium1 [; Zakres2; Kryterium2] [; ...[; Zakres127; Kryterium127]])

Zakres_funkcji – wymagany argument. Jest to zakres komórek, nazwa nazwanego zakresu lub etykieta kolumny lub wiersz zawierający wartości do obliczenia średniej.

Zakres1 – wymagany argument. Jest to zakres komórek, nazwa nazwanego zakresu lub etykieta kolumny lub wiersza, do którego ma zostać zastosowane odpowiednie kryterium.

Kryterium: kryterium to odwołanie do pojedynczej komórki, liczba lub tekst. Używa się go do porównań zawartości komórek.

Odwołanie do pustej komórki jest interpretowane jako wartość liczbowa 0.

Pasującym wyrażeniem może być:

Zakres2 – Opcjonalnie. Zakres2 i wszystkie następujące oznaczają to samo co Zakres1.

Kryterium2 – opcjonalne. Kryterium2 i wszystkie poniższe oznaczają to samo co Kryterium.

Wyszukiwanie obsługuje symbole wieloznaczne lub wyrażenia regularne. Przy włączonych wyrażeniach regularnych możesz wpisać „all.*”, na przykład, aby znaleźć pierwszą lokalizację „all”, po której następuje dowolny znak. Jeśli chcesz wyszukać tekst, który jest również wyrażeniem regularnym, musisz poprzedzić każdy metaznak lub operator wyrażenia regularnego znakiem „\” albo umieścić tekst w \Q...\E. Możesz włączać i wyłączać automatyczną ocenę symboli wieloznacznych lub wyrażeń regularnych w - LibreOffice Calc - Oblicz.

warning

W przypadku korzystania z funkcji, w których jeden lub więcej argumentów to ciągi kryteriów wyszukiwania reprezentujące wyrażenie regularne, pierwszą próbą jest przekonwertowanie kryteriów ciągu na liczby. Na przykład „.0” zostanie przekonwertowane na 0,0 i tak dalej. Jeśli się powiedzie, dopasowanie nie będzie dopasowaniem wyrażenia regularnego, ale dopasowaniem liczbowym. Jednak po przełączeniu na ustawienia regionalne, w których separatorem dziesiętnym nie jest kropka, konwersja wyrażeń regularnych działa. Aby wymusić ocenę wyrażenia regularnego zamiast wyrażenia liczbowego, użyj wyrażenia, którego nie można błędnie odczytać jako liczbowego, takiego jak „.[0]”, „.\0” lub „(?i).0”.


Zakres_funkcji oraz Zakres1, Zakres2... muszą mieć ten sam rozmiar, w przeciwnym razie funkcja zwróci Błąd:502 - nieprawidłowy argument.

note

Logiczną relację między kryteriami można zdefiniować jako logiczne I (koniunkcja). Innymi słowy, wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie podane kryteria, do obliczeń brana jest wartość z odpowiedniej komórki danego Zakresu_funkcji.


Ta funkcja może mieć do 255 argumentów, co oznacza, że ​​można podać 127 zakresów kryteriów i kryteriów dla nich.

Jeśli komórka zawiera PRAWDA, jest traktowana jak 1. Jeśli zawiera FAŁSZ – jak 0 (zero).

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Przykład

Poniżej opisano działanie tego pola na tabeli

A

B

C

1

Nazwa produktu

Sprzedaże

Przychód

2

ołówek

20

65

3

ołów

35

85

4

fotoalbum

20

190

5

album

17

180

6

piórnik

nie

nie


warning

We wszystkich przykładach poniżej, zakresy dla sumy obliczeń zawierają wiersz #6, który jest ignorowany, ponieważ zawiera tekst.


Proste użycie

=ŚREDNIA.JEŻELI(B2:B6;B2:B6;">=20")

Oblicza średnią dla wartości z zakresu B2:B6, które są większe niż lub równe do 20. Zwraca 25, ponieważ piąty wiersz nie spełnia kryterium.

=ŚREDNIA.JEŻELI(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Oblicza średnią dla wartości z zakresu C2:C6, które są większe niż 70 i odpowiadają komórkom B2:B6 z wartościami większymi niż lub równymi do 20. Zwraca 137,5, ponieważ drugi i piąty wiersz nie spełniają co najmniej jednego kryterium.

Użycie wyrażeń regularnych i funkcji zagnieżdżonych

=ŚREDNIA.JEŻELI(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Oblicza średnią dla wartości z zakresu C2:C6, które odpowiadają wszystkim wartościom z zakresu B2:B6, oprócz jego minimum i maksimum. Zwraca 127,5, ponieważ trzeci i piąty wiersz nie spełniają co najmniej jednego kryterium.

=ŚREDNIA.JEŻELI(C2:C6;A2:A6;"ołów.*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Oblicza średnią dla wartości z zakresu C2:C6, które odpowiadają wszystkim komórkom z zakresu A2:A6 zaczynającym się od słowa "ołów" i do wszystkich komórek z zakresu B2:B6, oprócz ich maksimum. Zwraca 65, ponieważ tylko drugi wiersz spełnia kryteria.

Odwołanie do komórki jako kryterium

Jeśli chcesz łatwo zmienić kryterium, możesz określić je w osobnej komórce i użyć odwołań do tej komórki w warunku funkcji ŚREDNIA.JEŻELI. Na przykład: powyższa funkcja może być przepisana następująco:

=ŚREDNIA.JEŻELI(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Jeśli E2 = ołów, funkcja zwraca 65, ponieważ łącze do komórki jest zastąpione jego treścią.

Otwórz plik z przykładem:

Prosimy o wsparcie!