Formularz

Formularz wprowadzania danych to narzędzie ułatwiające wprowadzanie danych do tabeli w arkuszach kalkulacyjnych. Za pomocą formularza wprowadzania danych możesz wprowadzać, edytować i usuwać rekordy (lub wiersze) danych oraz unikać przewijania w poziomie, gdy tabela ma wiele kolumn lub gdy niektóre kolumny są bardzo szerokie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane – Formularz....


Przygotowanie formularza wprowadzania danych

Aby tabela danych Calc była efektywna, powinna mieć wiersz główki, gdzie każda zawartość komórki jest etykietą kolumny. Zawartość komórek główki staje się etykietą każdego pola danych w formularzu.

Aktywowanie formularza

  1. Umieść kursor w wierszu główki tabeli.

  2. Wybierz Dane - Formularz....

Wypełnienie formularza z danymi

Wprowadź dane w polach tekstowych. Wciśnij Enter lub kliknijNowy aby dodać je do tabeli.

Przyciski dialogowe formularzy

Nowy: wypełnij rekord (komórki wiersza tabeli) zawartością pól formularza i przejdź do następnego rekordu lub dodaj nowy rekord na dole tabeli.

Usuń: usuwa bieżący rekord.

Przywróć:edytuje pole formularza, przywraca zawartość rekordu do stanu początkowego.

Poprzedni rekord: przechodzi do poprzedniego rekordu (wiersz tabeli).

Następny rekord: przechodzi do następnego rekordu.

Zamknij: zamyka formularz.

Okno dialogowe formularza i komórki wiersza główki jako etykiety pól

tip

Użyj klawiszy Tab i Shift-Tab, aby przeskoczyć i powrócić między polami tekstowymi w oknie dialogowym formularza.


tip

Również można użyć paska przewijania formularza do przenoszenia między polami tekstowymi.


Ponowne otwieranie okna formularza

Aby ponownie otworzyć okno formularza, umieść kursor w wierszu główki i Otwórz formularz. Wyświetlany rekord w oknie dialogowym formularz jest pierwszy rekord danych. Przejść do ostatniego rekordu przed wprowadzania nowych danych w inny sposób będzie można edytować bieżący rekord.

Prosimy o wsparcie!