note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


note

Ta funkcja jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.3.


Prosimy o wsparcie!