Komunikat o błędzie

Określa komunikat o błędzie wyświetlany w przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych do komórki.

Komunikat o błędzie może także uruchomić makro. Przykładowe makro przedstawiono na końcu tej strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Dane - Poprawność danych - Komunikat o błędzie.


Gdy zostaną wpisane nieprawidłowe wartości, pokaż komunikat o błędzie.

Wyświetla komunikat o błędzie wprowadzony w sekcji Zawartość w przypadku wpisania do komórki nieprawidłowych danych. Po uaktywnieniu wyświetlany jest komunikat zapobiegający wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

W obu przypadkach w przypadku wybrania akcji "Zatrzymaj" nieprawidłowy wpis zostaje usunięty i przywracana jest poprzednia wartość. Tak samo się dzieje, jeśli okno dialogowe "Ostrzeżenie" lub "Informacja" zostało zamknięte przez kliknięcie przycisku Anuluj. Zamknięcie tych okien przez kliknięcie przycisku OK powoduje, że niepoprawna wartość nie zostanie usunięta.

Zawartość

Akcja

Określa akcję następującą po wprowadzeniu niepoprawnych danych do komórki. Akcja "Zatrzymaj" powoduje odrzucenie niepoprawnego wpisu i wyświetlenie okna dialogowego, które należy zamknąć, klikając przycisk OK. Akcje "Ostrzeżenie" i "Informacja" wyświetlają okno dialogowe, które można zamknąć, klikając przycisk OK lub Anuluj. Niepoprawny wpis jest odrzucany tylko w przypadku kliknięcia przycisku Anuluj.

Przeglądaj

Otwiera okno dialogowe Makro umożliwiające wybór makra uruchamianego po wprowadzeniu niepoprawnych danych do komórki. Makro zostanie uruchomione po wyświetleniu komunikatu o błędzie.

Tytuł

Wprowadź tytuł makra lub komunikatu o błędzie, który ma być wyświetlany po wprowadzeniu nieprawidłowych danych do komórki.

Komunikat o błędzie

Wprowadź wiadomość, którą chcesz wyświetlić, gdy wprowadzone zostaną nieprawidłowe dane w komórce.

Przykładowe makro:

Poniżej znajduje się przykładowa funkcja, którą można wywołać w przypadku wystąpienia błędu. Należy pamiętać, że makro przyjmuje dwa parametry przekazywane przez LibreOffice podczas wywoływania funkcji:

Funkcja musi zwracać wartość logiczną. Jeśli zwróci wartość True, wprowadzona wartość zostanie zachowana. Jeśli funkcja zwróci wartość False, wprowadzona wartość zostanie usunięta i przywrócona zostanie poprzednia wartość.


  Function ExampleValidity(CellValue as String, CellAddress as String) as Boolean
    Dim msg as String
    Dim iAnswer as Integer
    Dim MB_FLAGS as Integer
    msg = "Nieprawidłowa wartość: " & "'" & CellValue & "'"
    msg = msg & " w komórce: " & "'" & CellAddress & "'"
    msg = msg & Chr(10) & "Zaakceptować mimo to?"
    MB_FLAGS = MB_YESNO + MB_ICONEXCLAMATION + MB_DEFBUTTON2
    iAnswer = MsgBox (msg , MB_FLAGS, "Komunikat o błędzie")
    ExampleValidity = (iAnswer = IDYES)
  End Function
 

Prosimy o wsparcie!