Komunikat o błędzie

Defines the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell.

Komunikat o błędzie może także uruchomić makro. Przykładowe makro przedstawiono na końcu tej strony.

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - Validity - Error Alert tab.


Gdy zostaną wpisane nieprawidłowe wartości, pokaż komunikat o błędzie.

Wyświetla komunikat o błędzie wprowadzony w sekcji Zawartość w przypadku wpisania do komórki nieprawidłowych danych. Po uaktywnieniu wyświetlany jest komunikat zapobiegający wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

W obu przypadkach w przypadku wybrania akcji "Zatrzymaj" nieprawidłowy wpis zostaje usunięty i przywracana jest poprzednia wartość. Tak samo się dzieje, jeśli okno dialogowe "Ostrzeżenie" lub "Informacja" zostało zamknięte przez kliknięcie przycisku Anuluj. Zamknięcie tych okien przez kliknięcie przycisku OK powoduje, że niepoprawna wartość nie zostanie usunięta.

Zawartość

Akcja

Określa akcję następującą po wprowadzeniu niepoprawnych danych do komórki. Akcja "Zatrzymaj" powoduje odrzucenie niepoprawnego wpisu i wyświetlenie okna dialogowego, które należy zamknąć, klikając przycisk OK. Akcje "Ostrzeżenie" i "Informacja" wyświetlają okno dialogowe, które można zamknąć, klikając przycisk OK lub Anuluj. Niepoprawny wpis jest odrzucany tylko w przypadku kliknięcia przycisku Anuluj.

Przeglądaj

Otwiera okno dialogowe Makro umożliwiające wybór makra uruchamianego po wprowadzeniu niepoprawnych danych do komórki. Makro zostanie uruchomione po wyświetleniu komunikatu o błędzie.

Tytuł

Wprowadź tytuł makra lub komunikatu o błędzie, który ma być wyświetlany po wprowadzeniu nieprawidłowych danych do komórki.

Komunikat o błędzie

Wprowadź wiadomość, którą chcesz wyświetlić, gdy wprowadzone zostaną nieprawidłowe dane w komórce.

Sample macro:

Below is a sample function that can be called when an error occurs. Note that the macro takes in two parameters that are passed on by LibreOffice when the function is called:

The function must return a Boolean value. If it returns True, the entered value is kept. If the function returns False, the entered value is erased and the previous value is restored.


  Function ExampleValidity(CellValue as String, CellAddress as String) as Boolean
    Dim msg as String
    Dim iAnswer as Integer
    Dim MB_FLAGS as Integer
    msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
    msg = msg & " in cell: " & "'" & CellAddress & "'"
    msg = msg & Chr(10) & "Accept anyway?"
    MB_FLAGS = MB_YESNO + MB_ICONEXCLAMATION + MB_DEFBUTTON2
    iAnswer = MsgBox (msg , MB_FLAGS, "Error message")
    ExampleValidity = (iAnswer = IDYES)
  End Function
 

Please support us!