Poprawność danych

Określa, jakie dane są prawidłowe dla wybranej komórki lub zakresu komórek..

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Poprawność danych.


tip

Istnieje także możliwość wstawienia pola listy z paska narzędziowego Formanty i dołączenia go do komórki. W takim przypadku poprawne wartości należy określić na stronie Dane okna właściwości pola listy.


Kryteria

Określa reguły sprawdzania poprawności dla wybranych komórek.

Tekst pomocy

Wprowadź wiadomość, którą chcesz wyświetlić, gdy komórka lub zakres komórek jest zaznaczony w arkuszu.

Komunikat o błędzie

Określa komunikat o błędzie wyświetlany w przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych do komórki.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!