Pole danych

Zawartość tego okna dialogowego jest inna dla pól danych w obszarze Dane i pól danych w obszarze Wiersz lub Kolumna okna dialogowego Tabela przestawna.

Sumy częściowe

Określ sumy częściowe, które należy obliczyć.

Brak

Nie oblicza sum częściowych.

Automatycznie

Automatycznie oblicza sumy częściowe.

Użytkownika

Należy zaznaczyć tę opcję, a następnie kliknąć typ sumy częściowej, która ma zostać obliczona w liście.

Funkcja

Kliknij typ sumy częściowej, którą chcesz obliczyć. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu opcji Użytkownika.

Pokaż elementy bez danych

Uwzględnia puste kolumny i wiersze w tabeli wyników.

Nazwa:

Wyświetla nazwę wybranego pola danych.

Więcej

Rozwija lub zwija okno dialogowe. Przycisk Więcej jest widoczny tylko dla pól danych.

Opcje

Otwiera okno dialogowe Opcje pola danych. Przycisk Opcje jest widoczny tylko dla filtrów i pól kolumn lub wierszy.

Jeśli okno dialogowe zostało rozwinięte za pomocą przycisku Więcej, dodawane są następujące elementy:

Wartość wyświetlana

Dla każdego pola danych można wybrać typ wyświetlania. W przypadku niektórych typów istnieje możliwość wyboru dodatkowych informacji w polu i elemencie bazowym.

Typ

Wybierz rodzaj obliczania wyświetlanej wartości dla pola danych.

Typ

Wartość wyświetlana

Normalna

Wyniki są wyświetlane w niezmienionej formie

Różnica z

Od każdego wyniku odejmowana jest jego wartość odniesienia (zobacz poniżej) i wyświetlana jest różnica. Sumy poza polem bazowym są wyświetlane w postaci pustych wyników.

Nazwany element

Jeśli określono nazwę elementu bazowego, wynikiem jest wartość odniesienia dla kombinacji elementów pola, przy założeniu, że element w polu bazowym zastąpiono określonym elementem bazowym.

Poprzedni element lub następny element

Jeśli jako element bazowy wybrano "poprzedni element" lub "następny element", wartość odniesienia jest wynikiem następnego widocznego członka pola bazowego zgodnie z kolejnością sortowania pola bazowego.

% przez

Każdy wynik jest dzielony przez swoją wartość odniesienia. Wartość odniesienia jest określona w ten sam sposób, jak w przypadku typu "Różnica z". Sumy poza polem bazowym są wyświetlane w postaci pustych wyników.

% różnica z

Od każdego wyniku odejmowana jest jego wartość odniesienia, przez którą jest dzielona różnica. Wartość odniesienia jest określona w ten sam sposób, jak w przypadku typu "Różnica z". Sumy poza polem bazowym są wyświetlane w postaci pustych wyników.

Suma narastająca

Każdy wynik jest dodawany do sumy wyników dla elementów poprzedzających w polu bazowym zgodnie z kolejnością sortowania pola bazowego, a następnie jest wyświetlana suma całkowita.

Wyniki są zawsze sumowane, nawet jeśli do uzyskania poszczególnych wyników użyto różnych funkcji sumowania.

% przez wiersz

Każdy wynik jest dzielony przez sumę całkowitą dla jego wiersza w tabeli przestawnej. W przypadku kilku pól bazowych używana jest suma pola danych wyniku. W przypadku sum częściowych ręcznie wybranych funkcji sumowania dalej będzie używana funkcja sumy całkowitej pola bazowego.

% przez kolumnę

Typ podobny do "% przez wiersz", ale używana jest suma kolumny wyniku.

% przez całość

Typ podobny do "% przez wiersz", ale używana jest suma całkowita pola danych wyniku.

Indeks

Sumy częściowe i suma całkowita wiersza i kolumny podlegające powyższym regułom służą do obliczania następującego wyrażenia:

( wynik oryginalny * suma całkowita ) / ( suma wiersza * suma kolumny )


Pole bazowe

Wybierz pole, z którego dana wartość będzie brana jako podstawa do obliczeń.

Element podstawowy

Wybierz element pola bazowego, z którego odpowiednia wartość będzie brana jako baza do obliczeń.

Prosimy o wsparcie!