Tabela przestawna

Określa układ tabeli generowanej przez tabelę przestawną.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Tabela przestawna, w oknie dialogowym Wybierz źródło wybierz opcję Bieżące zaznaczenie.

Wybierz Wstaw - Tabela przestawna, w oknie dialogowym Wybierz źródło wybierz opcję Źródło danych zarejestrowane w LibreOffice, kliknij OK, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz źródło danych.


Tabela przestawna

Tabela przestawna wyświetla pola danych w postaci przycisków, które można przeciągać w celu zdefiniowania tabeli przestawnej.

Układ

Aby zdefiniować układ tabeli przestawnej, przeciągnij i upuść przyciski pól danych na Filtry, Pola wierszy, Pola kolumn i obszary Pola danych. Możesz także użyć metody „przeciągnij i upuść”, aby zmienić rozmieszczenie pól danych w tabeli przestawnej.

LibreOffice automatycznie dodaje opis przycisków przeciąganych w obszary Pola danych. Opis zawiera nazwę pola danych oraz formułę tworzącą dane.

Aby zmienić funkcję użytą przez pole danych, należy kliknąć dwukrotnie przycisk w obszarze Pola danych w celu wyświetlenia okna dialogowego Pole danych. W ten sam sposób można postąpić z przyciskami znajdującymi się w Obszarze wierszy lub Obszarze kolumn.

Więcej

Wyświetla lub ukrywa dodatkowe opcje definiowania tabeli przestawnej.

Wynik

Określa ustawienia wyświetlania wyników tabeli przestawnej.

Wybór od

Wybiera obszar zawierający dane dla bieżącej tabeli przestawnej.

Wyniki do

Określa obszar, w którym są wyświetlane wyniki tabeli przestawnej.

Zmniejsz/ Rozszerz

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do rozmiaru pola wprowadzania. Łatwiej jest wtedy zaznaczyć w arkuszu wymaganą referencję. Ikony są następnie automatycznie przekształcane w ikonę Rozszerz. Kliknij, aby przywrócić okno dialogowe do jego oryginalnego rozmiaru.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona pomniejszania

Zmniejsz

Ikona rozszerzania

Rozszerz

Ikona ostrzeżenia

Jeśli wybrany obszar danych zawiera już inne dane, tabela przestawna zastąpi je własnymi. Aby zapobiec utracie istniejących danych, należy pozwolić tabeli przestawnej automatycznie wybrać obszar wyświetlania wyników.


Ignoruj puste wiersze

Ignoruje puste pola w źródle danych.

Identyfikuj kategorie

Automatycznie przypisuje wiersze bez etykiet do kategorii wiersza znajdującego się powyżej.

Suma kolumn

Oblicza i wyświetla sumę końcową obliczeń kolumny.

Łącznie wierszy

Oblicza i wyświetla sumę końcową obliczeń wiersza.

Dodaj filtr

Dodaje do tabeli przestawnej przycisk Filtr w oparciu o dane arkusza.

Otwiera okno dialogowe Filtr.

Włącz schodzenie do szczegółów

Zaznaczenie tego pola i dwukrotne kliknięcie etykiety pozycji w tablicy spowoduje wyświetlenie lub ukrycie jej szczegółów. Odznaczenie tego pola i dwukrotne kliknięcie komórki tablicy spowoduje edycję jej zawartości.

Aby sprawdzić szczegóły wewnątrz tabeli przestawnej

Wykonaj jedną z następujących czynności:

W przypadku dwukrotnego kliknięcia pola przylegającego do innych pól na tym samym poziomie zostanie wyświetlone okno dialogowe Pokaż szczegół:

Pokaż szczegół

Wybierz pole, dla którego należy wyświetlić szczegóły.

Prosimy o wsparcie!