Wybierz źródło danych

Określa bazę danych i tabelę lub kwerendę, które zawierają żądane dane.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Tabela przestawna, w oknie dialogowym Wybierz źródło wybierz opcję Źródło danych zarejestrowane w LibreOffice.


Zaznaczenie

Zaznaczyć można tylko bazy danych zarejestrowane w programie LibreOffice. Aby zarejestrować źródło danych, należy wybrać kolejno pozycje – LibreOffice Base – Bazy danych.

Baza danych

Określa bazę danych zawierającą żądane źródło danych.

Źródło danych

Określa żądane źródło danych.

Typ

Określa typ źródła wybranego źródła danych. Do wyboru są cztery typy źródła: "Tabela", "Kwerenda" i "SQL" lub SQL (Natywny).

Prosimy o wsparcie!