Konsoliduj

Łączy dane z jednego lub wielu niezależnych zakresów komórek i oblicza nowy zakres na podstawie określonej funkcji.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Konsoliduj.


Funkcja

Wybierz funkcję, której chcesz użyć do konsolidowania danych.

Obszary konsolidacji

Wyświetla zakresy komórek, które chcesz skonsolidować.

Obszar danych źródłowych

Określa zakres komórek, który chcesz skonsolidować z zakresami komórek wymienionymi w polu Obszary konsolidacji. Wybierz zakres komórek w arkuszu, a następnie kliknij Dodaj. Możesz także wybrać nazwę predefiniowanej komórki z listy Obszar danych źródłowych.

Zmniejsz/ Rozszerz

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do rozmiaru pola wprowadzania. Łatwiej jest wtedy zaznaczyć w arkuszu wymaganą referencję. Ikony są następnie automatycznie przekształcane w ikonę Rozszerz. Kliknij, aby przywrócić okno dialogowe do jego oryginalnego rozmiaru.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona pomniejszania

Zmniejsz

Ikona rozszerzania

Rozszerz

Kopiuj wyniki do

Określa pierwszą komórkę zakresu, w którym będą wyświetlane wyniki konsolidacji.

Usuń

Usuwa zaznaczone elementy bez konieczności potwierdzenia operacji.

Dodaj

Dodaje zakres komórek określony w polu Obszar danych źródłowych do pola Obszary konsolidacji.

Opcje

Pokazuje dodatkowe opcje.

Prosimy o wsparcie!