Filtr zaawansowany

Definiuje filtr zaawansowany.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Więcej filtrów - Filtr zaawansowany... .


Wczytaj kryteria filtrowania z

Wybierz nazwany zakres lub wprowadź zakres komórek zawierający kryteria filtrowania, które mają zostać użyte.

Zmniejsz/ Rozszerz

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do rozmiaru pola wprowadzania. Łatwiej jest wtedy zaznaczyć w arkuszu wymaganą referencję. Ikony są następnie automatycznie przekształcane w ikonę Rozszerz. Kliknij, aby przywrócić okno dialogowe do jego oryginalnego rozmiaru.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona zmniejszania

Zmniejsz

Ikona rozszerzania

Rozszerz

Options

Wyświetla dodatkowe opcje filtrowania.

Uwzględnij wielkość liter

Włącza funkcję rozróżniania małych i wielkich liter podczas filtrowania danych.

Zakres zawiera etykiety kolumn

Dołącza etykiety kolumn w pierwszym wierszu zakresu komórek.

Kopiuj wyniki do

Zaznacz to pole wyboru, a następnie zaznacz zakres komórek, w którym mają zostać wyświetlone wyniki filtrowania. Istnieje także możliwość wyboru nazwanego zakresu z listy.

Wyrażenie regularne

Pozwala korzystać z wyrażeń regularnych podczas definiowania filtru. Lista symboli wieloznacznych obsługiwanych przez LibreOffice znajduje się tutaj.

Jeśli pole wyboru Wyrażenie regularne zostało zaznaczone, podczas definiowania filtru istnieje także możliwość korzystania z operatorów RÓWNE ('=') i NIE RÓWNE ('<>') oraz następujących funkcji: BD.ILE.REKORDÓW.A, BD.POLE, PODAJ.POZYCJĘ, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI, WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO.

Bez duplikatów

Wyklucza duplikaty wierszy na liście filtrowanych danych.

Zachowaj kryteria filtrowania

Zaznacz pole wyboru Kopiuj wyniki do, a następnie określ zakres docelowy, gdzie mają zostać wyświetlone filtrowane dane. Jeśli pole zostało zaznaczone, zakres docelowy zostanie połączony z zakresem źródłowym. Zakres źródła należy zdefiniować jako zakres bazy danych, korzystając z polecenia Dane - Definiuj zakres. Po tej operacji w dowolnym czasie można ponownie zastosować zdefiniowany filtr w następujący sposób: Kliknij komórkę w zakresie źródłowym, a następnie wybierz Dane - Odśwież zakres.

Stosowanie filtrów zaawansowanych

  1. Skopiuj główki kolumn z zakresów, które chcesz filtrować, do pustego obszaru w arkuszu, a następnie wprowadź kryteria filtrowania w wierszu znajdującym się pod główkami. Dane ułożone poziomo w wierszu są zawsze połączone operatorem logicznym I, a dane ułożone w kolumnach są zawsze połączone operatorem logicznym LUB.

  2. Po utworzeniu macierzy filtrów wybierz zakresy arkuszy do filtrowania. Otwórz okno dialogowe Filtr zaawansowany, wybierając Dane - Więcej filtrów - Filtr zaawansowany i zdefiniuj warunki filtrowania.

  3. Następnie kliknij OK, a zobaczysz, że nadal widoczne są tylko wiersze z oryginalnego arkusza, których zawartość spełniła kryteria wyszukiwania. Wszystkie pozostałe wiersze są tymczasowo ukryte i można je ponownie wyświetlić za pomocą polecenia Format - Wiersze - Pokaż.

Przykład

Załaduj arkusz zawierający dużą liczbę rekordów. W tym przykładzie używany jest fikcyjny dokument o nazwie Obrót, ale można skorzystać z dowolnego innego arkusza. Układ tego dokumentu jest następujący:

A

B

C

D

E

1

Miesiąc

Standard

Służbowe

Luksusowe

Apartament

2

styczeń

125600

200500

240000

170000

3

luty

160000

180300

362000

220000

4

marzec

170000

i tak dalej...


Skopiuj wiersz 1 zawierający główki wierszy (nazwy pól) na przykład do wiersza 20. W wierszach 21, 22 i następnych wprowadź kryteria filtrowania połączone operatorem logicznym LUB.

A

B

C

D

E

20

Miesiąc

Standard

Służbowe

Luksusowe

Apartament

21

styczeń

22

<160000


Określ, że zostaną wyświetlone tylko wiersze, które mają wartość styczeń w komórkach Miesiąc LUB wartość poniżej 160000 w komórkach Standard.

Wybierz Dane - Więcej filtrów - Filtr zaawansowany, a następnie wybierz zakres A20:E22. Po kliknięciu OK zostaną wyświetlone tylko przefiltrowane wiersze. Pozostałe wiersze zostaną ukryte.

Prosimy o wsparcie!