Options

Wyświetla dodatkowe opcje filtrowania.

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - More Filters - Standard Filter... - Options label.

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... - Options label.


Opcje

Uwzględnij wielkość liter

Włącza funkcję rozróżniania małych i wielkich liter podczas filtrowania danych.

Zakres zawiera etykiety kolumn

Dołącza etykiety kolumn w pierwszym wierszu zakresu komórek.

Kopiuj wyniki do

Zaznacz to pole wyboru, a następnie zaznacz zakres komórek, w którym mają zostać wyświetlone wyniki filtrowania. Istnieje także możliwość wyboru nazwanego zakresu z listy.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Icon shrink

Zmniejsz

Icon Expand

Expand

Wyrażenie regularne

Pozwala korzystać z wyrażeń regularnych podczas definiowania filtru. Lista symboli wieloznacznych obsługiwanych przez LibreOffice znajduje się tutaj.

Jeśli pole wyboru Wyrażenie regularne zostało zaznaczone, podczas definiowania filtru istnieje także możliwość korzystania z operatorów RÓWNE ('=') i NIE RÓWNE ('<>') oraz następujących funkcji: BD.ILE.REKORDÓW.A, BD.POLE, PODAJ.POZYCJĘ, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI, WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO.

Bez duplikatów

Wyklucza duplikaty wierszy na liście filtrowanych danych.

Zachowaj kryteria filtrowania

Zaznacz pole wyboru Kopiuj wyniki do, a następnie określ zakres docelowy, gdzie mają zostać wyświetlone filtrowane dane. Jeśli pole zostało zaznaczone, zakres docelowy zostanie połączony z zakresem źródłowym. Zakres źródła należy zdefiniować jako zakres bazy danych, korzystając z polecenia Dane - Definiuj zakres. Po tej operacji w dowolnym czasie można ponownie zastosować zdefiniowany filtr w następujący sposób: Kliknij komórkę w zakresie źródłowym, a następnie wybierz Dane - Odśwież zakres.

Zakres danych

Wyświetla zakres komórek lub nazwę zakresu, który ma być filtrowany.

Options

Click the Options label to expand the dialog to show further options. Click again to restore the dialog.

Please support us!