Opcje

Wyświetla dodatkowe opcje filtrowania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Więcej filtrów - Filtr standardowy... - etykietę Opcje.

Wybierz Dane - Więcej filtrów - Filtr zaawansowany... - etykietę Opcje.


Opcje

Uwzględnij wielkość liter

Włącza funkcję rozróżniania małych i wielkich liter podczas filtrowania danych.

Zakres zawiera etykiety kolumn

Dołącza etykiety kolumn w pierwszym wierszu zakresu komórek.

Kopiuj wyniki do

Zaznacz to pole wyboru, a następnie zaznacz zakres komórek, w którym mają zostać wyświetlone wyniki filtrowania. Istnieje także możliwość wyboru nazwanego zakresu z listy.

Zmniejsz/ Rozszerz

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do rozmiaru pola wprowadzania. Łatwiej jest wtedy zaznaczyć w arkuszu wymaganą referencję. Ikony są następnie automatycznie przekształcane w ikonę Rozszerz. Kliknij, aby przywrócić okno dialogowe do jego oryginalnego rozmiaru.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona pomniejszania

Zmniejsz

Ikona rozszerzania

Rozszerz

Wyrażenie regularne

Pozwala korzystać z wyrażeń regularnych podczas definiowania filtru. Lista symboli wieloznacznych obsługiwanych przez LibreOffice znajduje się tutaj.

Jeśli pole wyboru Wyrażenie regularne zostało zaznaczone, podczas definiowania filtru istnieje także możliwość korzystania z operatorów RÓWNE ('=') i NIE RÓWNE ('<>') oraz następujących funkcji: BD.ILE.REKORDÓW.A, BD.POLE, PODAJ.POZYCJĘ, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI, WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO.

Bez duplikatów

Wyklucza duplikaty wierszy na liście filtrowanych danych.

Zachowaj kryteria filtrowania

Zaznacz pole wyboru Kopiuj wyniki do, a następnie określ zakres docelowy, gdzie mają zostać wyświetlone filtrowane dane. Jeśli pole zostało zaznaczone, zakres docelowy zostanie połączony z zakresem źródłowym. Zakres źródła należy zdefiniować jako zakres bazy danych, korzystając z polecenia Dane - Określ zakres. Po tej operacji w dowolnym czasie można ponownie zastosować zdefiniowany filtr w następujący sposób: Kliknij komórkę w zakresie źródłowym, a następnie wybierz Dane - Odśwież zakres.

Zakres danych

Wyświetla zakres komórek lub nazwę zakresu, który ma być filtrowany.

Opcje

Kliknij etykietę Opcje, aby rozwinąć okno dialogowe i wyświetlić dalsze opcje. Kliknij ponownie, aby przywrócić okno dialogowe.

Prosimy o wsparcie!