Określ zakres

Definiuje zakres bazy danych w oparciu o zaznaczone komórki na arkuszu.

note

Można zaznaczyć wyłącznie prostokątny zakres komórek.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Określ zakres.


Nazwa

Umożliwia wprowadzenie nazwy zakresu bazy danych, który ma zostać zdefiniowany, lub wybór istniejącej nazwy z listy.

Zakres

Wyświetla zaznaczony zakres komórek.

Zmniejsz/ Rozszerz

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do rozmiaru pola wprowadzania. Łatwiej jest wtedy zaznaczyć w arkuszu wymaganą referencję. Ikony są następnie automatycznie przekształcane w ikonę Rozszerz. Kliknij, aby przywrócić okno dialogowe do jego oryginalnego rozmiaru.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona pomniejszania

Zmniejsz

Ikona rozszerzania

Rozszerz

Dodaj/Modyfikuj

Dodaje zaznaczony zakres komórek do listy zakresu bazy danych lub modyfikuje istniejący zakres bazy danych.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Więcej

Pokazuje dodatkowe opcje.

Prosimy o wsparcie!