Protecting Sheet

Protects the cells in the current sheet from being modified.

Choose Tools - Protect Sheet to open the Protect Sheet dialog in which you then specify sheet protection with or without a password, and select the elements of the sheet to protect.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Protect Sheet.

Choose Edit - Cell Protection to activate sheet protection with current cell protection settings.


warning

Aby chronić komórki przed późniejszą edycją, należy zaznaczyć pole wyboru Chronione na zakładce Format - Komórki - Ochrona lub w menu kontekstowym Formatuj komórki.


Protect this sheet and contents of the protected cells

Mark this checkbox to activate protection of sheet and cell contents.

Password / Confirm

Allows you to enter a password to protect the sheet from unauthorized changes. Confirm the password entered in the first box.

Allow users of this sheet to

Select the elements to protect from user actions:

Na chronionym arkuszu można ustalić niechronione komórki lub zakresy komórek. W tym celu należy wybrać menu Narzędzia - Chroń arkusz i Format - Komórki - Ochrona komórek:

  1. Wybierz komórki, które nie mają być chronione

  2. Wybierz Format - Komórki - Ochrona komórek. Usuń zaznaczenie pola wyboru Chronione, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. W menu Narzędzia - Chroń arkusz aktywuj ochronę arkusza. Funkcja działa natychmiast i umożliwia edycję wyłącznie zakresu komórek zaznaczonych w kroku 1.

To later change an unprotected area to a protected area:

  1. Select the range of cells that will be protected.

  2. On the Format - Cells - Cell Protection tab page, check the Protected box.

  3. Choose the Tools - Protect Sheet menu. The previously editable range is now protected.

Ochrona arkusza obejmuje także menu kontekstowe kart arkuszy na dole ekranu. Polecenia Usuń i Zmień nazwę nie są dostępne.

Ochrona arkusza uniemożliwia także modyfikację i usuwanie stylów komórek.

A protected sheet or cell range can no longer be modified until this protection is disabled, with the exceptions of the settings for columns and row of the Tools - Protect Sheet dialog. To disable the protection, choose the Tools - Protect Sheet command. If no password was set, the sheet protection is immediately disabled. If the sheet was password protected, the Remove Protection dialog opens, where you must enter the password.

Po zapisaniu pliku chronione arkusze mogą być zapisane ponownie wyłącznie za pomocą polecenia Plik - Zapisz jako.

note

Complete protection of your work can be achieved by combining the options Tools - Protect Sheet and Tools - Protect Spreadsheet Structure, including password protection. To prohibit opening the document altogether, in the Save dialog mark the Save with password box before you click the Save button.


Please support us!