Ochrona arkusza

Chroni przed modyfikacją komórki bieżącego arkusza. Wybierz Narzędzia - Chroń arkusz, aby otworzyć okno dialogowe Chroń arkusz pozwalające określić ochronę arkusza z hasłem lub bez niego.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Protect Sheet.


Ikona ostrzeżenia

Aby chronić komórki przed późniejszą edycją, należy zaznaczyć pole wyboru Chronione na zakładce Format - Komórki - Ochrona lub w menu kontekstowym Formatuj komórki.


Na chronionym arkuszu można ustalić niechronione komórki lub zakresy komórek. W tym celu należy wybrać menu Narzędzia - Chroń arkusz i Format - Komórki - Ochrona komórek:

  1. Wybierz komórki, które nie mają być chronione

  2. Wybierz Format - Komórki - Ochrona komórek. Usuń zaznaczenie pola wyboru Chronione, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. W menu Narzędzia - Chroń arkusz aktywuj ochronę arkusza. Funkcja działa natychmiast i umożliwia edycję wyłącznie zakresu komórek zaznaczonych w kroku 1.

Aby włączyć ochronę obszaru później, zaznacz obszar. Wybierz kartę Format - Komórki - Ochrona komórek i zaznacz pole wyboru Chronione. Następnie wybierz menu Narzędzia - Chroń arkusz. Zakres komórek wcześniej określony jako do edycji jest teraz chroniony.

Ochrona arkusza obejmuje także menu kontekstowe kart arkuszy na dole ekranu. Polecenia Usuń i Zmień nazwę nie są dostępne.

Ochrona arkusza uniemożliwia także modyfikację i usuwanie stylów komórek.

Chroniona komórka lub zakres komórek nie mogą być modyfikowane aż do wyłączenia tej ochrony. Aby wyłączyć ochronę, należy wybrać Narzędzia - Chroń arkusz. Jeśli hasło nie było ustalone, ochrona arkusza przestaje działać natychmiast. W przypadku ochrony arkusza z wykorzystaniem hasła zostanie otwarte okno dialogowe Usuń ochronę arkusza, w którym należy wprowadzić hasło.

Po zapisaniu pliku chronione arkusze mogą być zapisane ponownie wyłącznie za pomocą polecenia Plik - Zapisz jako.

Password (optional)

Allows you to enter a password to protect the sheet from unauthorized changes.

Ikona notatki

Complete protection of your work can be achieved by combining the options Tools - Protect Sheet and Tools - Protect Spreadsheet Structure, including password protection. To prohibit opening the document altogether, in the Save dialog mark the Save with password box before you click the Save button.


Please support us!