Dzielenie wyrazów

Polecenie Dzielenie wyrazów powoduje wyświetlenie okna dialogowego pozwalającego na ustawienie funkcji dzielenia wyrazów w programie LibreOffice Calc.

Aby wykonać tę operację...

Menu Narzędzia - Język - Dzielenie wyrazów.


Dzielenie wyrazów w programie LibreOffice Calc jest możliwe pod warunkiem aktywnej funkcji Podział wiersza.

Dzielenie wyrazów w wybranych komórkach.

  1. Zaznacz komórki, dla których ma zostać zmieniona funkcja dzielenia wyrazów.

  2. Wybierz Narzędzia - Język - Dzielenie wyrazów.

  3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Atrybuty komórek z otwartą zakładką Wyrównanie.

  4. Zaznacz pola wyboru Podział wiersza i Dzielenie wyrazów aktywne.

Dzielenie wyrazów dla obiektów rysunkowych

  1. Zaznacz obiekt rysunkowy.

  2. Wybierz Narzędzia - Język - Dzielenie wyrazów.

  3. Kolejne wywołania polecenia powodują włączenie lub wyłączenie dzielenia wyrazów dla obiektu rysunkowego. Znak wyboru określa aktualny stan dzielenia wyrazów.

Prosimy o wsparcie!