Formatowanie warunkowe

Choose Conditional Formatting to define format styles depending on certain conditions. If a style was already assigned to a cell, it remains unchanged. The style entered here is then evaluated. There are several types of conditional formatting that can be used.

Funkcja umożliwia wprowadzenie kilka warunków sprawdzających wartość komórek lub formuł. Warunki są sprawdzane w kolejności od pierwszego do ostatniego. Jeśli warunek 1 jest zgodny z komórką, używany jest zdefiniowany styl. W przeciwnym razie sprawdzany jest warunek 2 i stosowany jest jego styl. Jeśli ten styl także nie odpowiada wartości komórki, sprawdzony zostanie następny warunek i tak dalej.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Conditional.


Ikona ostrzeżenia

Aby zastosować formatowanie warunkowe, należy włączyć funkcję Oblicz automatycznie. Wybierz Dane - Oblicz - Oblicz automatycznie (po włączeniu obok polecenia Oblicz automatycznie zostanie wyświetlony znak wyboru).


Warunek

Możesz zdefiniować tyle warunków ile chcesz.

Należy określić, czy formatowanie warunkowe jest uzależnione od jednej pozycji wymienionej na liście rozwijanej:

Skala kolorów

Jest to to samo okno dialogowe, jak w przypadku wybrania Wszystkie komórki w pierwszej pozycji podmenu Warunek. Zastosuj skalę kolorów składającą się z gradientu dwukolorowego lub trójkolorowego na zakres zależny od wartości każdej komórki. Typowym przykładem może być macierz temperatur, niska w kolorze niebieskim, wysoka w kolorze czerwonym z gradientem wartości pośrednich.

Należy wybrać dwa krańcowe kolory dla wskazanej metody obliczeń. Zastosowane obliczenie kolorów przeprowadzone zostanie w odniesieniu do: Min - Maks - Percentyl - Wartość - Procent - Formuła.

Wybór Min i Maks są wystarczające do siebie w danym zakresie. Inne opcje muszą być określone przez wartość (Percentyl, Wartość, Procent) lub odwołanie do komórki lub formuły.

For a detailed explanation and examples, please visit How to apply a Color Scale Conditional Formatting page in TDF Wiki.

Data Bar

Data bar option will fill the cell with solid or gradient color corresponding to the numeric value in the cell. Default is blue for positive and red for negative.

The calculation of the area of fill is based on Min - Max - Percentile - Value - Percent - Formula.

The choices Min and Max are sufficient to themselves as found in the range. Other options need to be specified by a value (Percentile, Value, Percentage) or a cell reference or formula (Formula).

More Options... opens a dialog to:

Zestaw ikon

Pożądane jest, aby wykreślić pozycję wartości w stosunku do progów. Zestaw ikon pomoże wskazać progi i wybrać rodzaj ikony. Dostępne zestawy ikon:

Warunki do wyświetlenia każdej ikony można określić odpowiednio do wartości (Wartość), ułamka liczby wartości w zakresie (Procent), jako procent wartości zakresu (Percentyl) lub formuły (Formuła).

For a detailed explanation and examples, please visit How to use Icon Set Conditional Formatting page in TDF Wiki.

Daty

Opcja ta powoduje definicję stylu w zależności od daty wybranej z listy rozwijalnej: Dziś - Wczoraj - Jutro - Ostatnie 7 dni - Bieżący tydzień - Zeszły tydzień.

Zarządzanie formatowaniem warunkowym

This dialog allows you to see all the conditional formatting defined in the spreadsheet.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Conditional Formatting - Manage.


The Manage Conditional Formatting dialog box opens. Here you can add, edit or remove one or several conditional formattings.

The Conditional Formats list displays the active conditional formatting rules set in the current spreadsheet. Only the first rule for each cell range is listed, even if there are multiple rules defined for a given range.

Jeśli określono już regułę formatowania warunkowego dla zakresu komórek i nastąpi próba określenia nowej reguły dla części tego zakresu, to pojawi się wiadomość ostrzegawcza, z pytaniem, czy na pewno istniejące reguły mają zostać zmienione (dla całego zakresu), czy tylko dla zaznaczonego obszaru.

Please support us!