Formatowanie warunkowe

Use Conditional Formatting to define range-based conditions that determine which cell style will be applied to each cell in a given range based on its contents. The cell style corresponding to the first condition that evaluates to true is applied. Cell styles applied through Conditional Formatting override cell styles applied manually using the Formatting Bar or the Styles sidebar.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Conditional.


You can enter several conditions that query the cell values or results of formulas. The conditions are evaluated from first to the last. If Condition 1 is true based on the current cell contents, the corresponding cell style is applied. Otherwise, Condition 2 is evaluated to determine if its corresponding style will be applied. If none of the conditions match cell contents, then no changes are made to the cell format.

Conditional formats do no overwrite cell styles and direct formatting applied manually. They remain saved as cell properties and are applied when the cell matches no conditions or when you remove all conditional formats.

warning

Aby zastosować formatowanie warunkowe, należy włączyć funkcję Oblicz automatycznie. Wybierz Dane - Oblicz - Oblicz automatycznie (po włączeniu obok polecenia Oblicz automatycznie zostanie wyświetlony znak wyboru).


Condition list

List of the conditions defined for the cell range in order of evaluation. You can define as many conditions as you want.

Up

Increase priority of the selected condition.

Down

Decrease priority of the selected condition.

Condition list entry

Należy określić, czy formatowanie warunkowe jest uzależnione od jednej pozycji wymienionej na liście rozwijanej:

Skala kolorów

Jest to to samo okno dialogowe, jak w przypadku wybrania Wszystkie komórki w pierwszej pozycji podmenu Warunek. Zastosuj skalę kolorów składającą się z gradientu dwukolorowego lub trójkolorowego na zakres zależny od wartości każdej komórki. Typowym przykładem może być macierz temperatur, niska w kolorze niebieskim, wysoka w kolorze czerwonym z gradientem wartości pośrednich.

Należy wybrać dwa krańcowe kolory dla wskazanej metody obliczeń. Zastosowane obliczenie kolorów przeprowadzone zostanie w odniesieniu do: Min - Maks - Percentyl - Wartość - Procent - Formuła.

Wybór Min i Maks są wystarczające do siebie w danym zakresie. Inne opcje muszą być określone przez wartość (Percentyl, Wartość, Procent) lub odwołanie do komórki lub formuły.

For a detailed explanation and examples, please visit How to apply a Color Scale Conditional Formatting page in TDF Wiki.

Data Bar

Data bar option will fill the cell with solid or gradient color corresponding to the numeric value in the cell. Default is blue for positive and red for negative.

The calculation of the area of fill is based on Min - Max - Percentile - Value - Percent - Formula.

The choices Min and Max are sufficient to themselves as found in the range. Other options need to be specified by a value (Percentile, Value, Percentage) or a cell reference or formula (Formula).

More Options... opens a dialog to:

Zestaw ikon

Pożądane jest, aby wykreślić pozycję wartości w stosunku do progów. Zestaw ikon pomoże wskazać progi i wybrać rodzaj ikony. Dostępne zestawy ikon:

Warunki do wyświetlenia każdej ikony można określić odpowiednio do wartości (Wartość), ułamka liczby wartości w zakresie (Procent), jako procent wartości zakresu (Percentyl) lub formuły (Formuła).

For a detailed explanation and examples, please visit How to use Icon Set Conditional Formatting page in TDF Wiki.

Daty

Opcja ta powoduje definicję stylu w zależności od daty wybranej z listy rozwijalnej: Dziś - Wczoraj - Jutro - Ostatnie 7 dni - Bieżący tydzień - Zeszły tydzień.

Zarządzanie formatowaniem warunkowym

This dialog allows you to see all the conditional formatting defined in the spreadsheet.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Conditional Formatting - Manage.


The Manage Conditional Formatting dialog box opens. Here you can add, edit or remove one or several conditional formattings.

The Conditional Formats list displays the active conditional formatting rules set in the current spreadsheet. Only the first rule for each cell range is listed, even if there are multiple rules defined for a given range.

Jeśli określono już regułę formatowania warunkowego dla zakresu komórek i nastąpi próba określenia nowej reguły dla części tego zakresu, to pojawi się wiadomość ostrzegawcza, z pytaniem, czy na pewno istniejące reguły mają zostać zmienione (dla całego zakresu), czy tylko dla zaznaczonego obszaru.

Please support us!