Style

Użyj obszaru Style na pasku bocznym, aby przypisać style do komórek i stron. Można stosować, aktualizować i modyfikować istniejące style lub tworzyć nowe style.

Dokowane okno Style może pozostać otwarte podczas edycji dokumentu.

Aby wykonać tę operację...


Zastosowanie stylu komórki:

  1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek.

  2. Kliknij dwukrotnie styl w oknie Style.

Style komórki

Wyświetla listę dostępnych stylów komórek.

Ikona stylów komórek

Style komórki

Style rysunku

Pokaż style formatowania elementów graficznych, w tym obiektów tekstowych.

Ikona stylów rysowania

Style rysowania

Styl strony

Otwiera okno dialogowe pozwalające definiować wygląd wszystkich stron dokumentu.

Ikona stylów strony

Style strony

Tryb wypełniania formatem

Włącza i wyłącza tryb wypełniania formatem. Użyj puszki z farbą, aby przypisać styl wybrany w oknie Style.

Ikona trybu wypełniania formatem

Tryb wypełniania formatem

Zastosowanie nowego stylu komórki za pomocą ikony puszki z farbą:

  1. Wybierz żądany styl w oknie Style.

  2. Kliknij ikonę Tryb wypełniania formatem.

  3. Aby sformatować komórkę, kliknij ją. Aby sformatować zakres komórek, przeciągnij myszą nad nim. Powtórz tę czynność dla innych komórek i zakresów.

  4. Kliknij ponownie ikonę Tryb wypełniania formatem, aby wyłączyć ten tryb.

Nowy styl z zaznaczenia

Tworzy nowy styl na podstawie formatowania zaznaczonego obiektu. Przypisz nazwę stylu w oknie dialogowym Utwórz styl.

Ikona nowego stylu z zaznaczenia

Nowy styl z zaznaczenia

Aktualizuj styl

Aktualizuje zaznaczony styl w oknie Style, używając ustawień formatowania zaznaczonego obiektu.

Ikona aktualizacji stylu

Aktualizuj styl

Lista Styl

Wyświetla listę stylów z wybranej kategorii stylów.

W menu kontekstowym możesz wybrać polecenia umożliwiające utworzenie nowego stylu, usunięcie stylu zdefiniowanego przez użytkownika lub zmianę wybranego stylu.

Grupy stylów

Wyświetla listę dostępnych grup stylów.

Prosimy o wsparcie!