Edycja zakresów wydruku

Opens a dialog where you can specify the print range. You can also set the rows or columns which are to be repeated in every page.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Print Ranges - Edit.


Drukowanie wierszy lub kolumn na każdej stronie

Określanie zakresów wydruku w arkuszu

Zakres wydruku

Pozwala na zmianę zdefiniowanego zakresu wydruku.

Aby usunąć zakres wydruku zdefiniowany dla bieżącego arkusza kalkulacyjnego, należy wybrać opcję -brak-. Aby ustawić bieżący arkusz jako zakres wydruku, należy wybrać opcję -niestandardowe-. Aby zdefiniować zaznaczony obszar arkusza kalkulacyjnego jako zakres wydruku, należy wybrać opcję -zaznaczenie-. Wybór opcji -użytkownika- pozwala wybrać zakres wydruku zdefiniowany wcześniej za pomocą polecenia Format - Zakresy wydruku - Definiuj. Jeśli zakresowi wcześniej została nadana nazwa za pomocą polecenia Arkusz - Nazwane zakresy lub wyrażenia - Definiuj, zostanie ona wyświetlona i będzie można ją wybrać z listy.

Pole tekstowe po prawej stronie pozwala wprowadzić zakres wydruku w postaci odwołania lub nazwy. Jeśli kursor znajduje się w polu tekstowym Zakres wydruku, można zaznaczyć zakres wydruku arkusza kalkulacyjnego za pomocą myszy.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Icon shrink

Zmniejsz

Icon Expand

Expand

Wiersze powtórzone

Wybierz przynajmniej jeden wiersz, który będzie drukowany na każdej stronie. W polu tekstowym po prawej stronie wpisz odniesienie do wiersza, na przykład "1" lub "$1" lub "$2:$3". W polu listy wyświetlana jest wartość -użytkownika-. Aby usunąć zdefiniowany powtarzający się wiersz, wybierz opcję -brak-.

Jeśli kursor znajduje się w polu tekstowym Wiersze powtórzone, powtarzane wiersze można także zdefiniować, zaznaczając je myszą na arkuszu kalkulacyjnym.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Icon shrink

Zmniejsz

Icon Expand

Expand

Kolumny powtórzone

Pozwala wybrać jedną lub kilka kolumn, które będą drukowane na każdej stronie. Pole tekstowe po prawej stronie pozwala wprowadzić odwołanie do kolumny, na przykład "A", "AB" lub "$C:$E". Wpis w polu listy zmieni się na -użytkownika-. Aby usunąć zdefiniowaną kolumnę powtarzaną, można wybrać opcję -brak-.

Jeśli kursor znajduje się w polu tekstowym Kolumny powtórzone, powtarzane kolumny można także zdefiniować, zaznaczając je myszą na arkuszu kalkulacyjnym.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Icon shrink

Zmniejsz

Icon Expand

Expand

Please support us!