Paste Names

Wstawia zdefiniowany nazwany zakres komórek w bieżącej pozycji kursora.

Ikona notatki

Obszar komórek można wstawić dopiero po zdefiniowaniu nazwy obszaru.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz Arkusz - Nazwane zakresy i wyrażenia - Wstaw.


Table area

Lists all defined cell areas. Double-click an entry to insert the named area into the active sheet at the current cursor position.

Paste All

Inserts a list of all named areas and the corresponding cell references at the current cursor position.

Paste

Inserts the selected named area and the corresponding cell reference at the current cursor position.

Prosimy o wsparcie!