Określ nazwy

Otwiera okno dialogowe umożliwiające określenie nazwy zaznaczonego obszaru lub nazwy dla wyrażenia formuły.

Zakres można zdefiniować za pomocą myszy lub wpisując jego odwołanie w polach okna dialogowego Określ nazwy.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Nazwany zakres lub wyrażenie - Określ.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Określ nazwę.

Wybierz Dane - Określ nazwę.

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Określ.

Z pasków narzędzi:

Ikona określania nazwy

Określ nazwę

Inaczej

W polu nazwy paska formuły wstaw nazwę zaznaczonych komórek zakresu i naciśnij Enter.


Pole Obszar arkusza paska Formuła zawiera listę zdefiniowanych nazw zakresów lub wyrażenia formuł i ich zakresy między nawiasami. Aby wyróżnić odpowiednie odwołanie na arkuszu, należy kliknąć nazwę w tym polu. Ta lista nie zawiera nazw formuł lub części formuł.

Nazwa

Wprowadź nazwę obszaru, dla którego chcesz zdefiniować odwołanie lub wyrażenie formuły. Wszystkie nazwy obszarów już zdefiniowane w arkuszu kalkulacyjnym są wymienione w polu tekstowym powyżej. Jeśli klikniesz nazwę na liście, odpowiednie odwołanie w dokumencie zostanie wyświetlone w niebieskiej ramce. Jeśli wiele zakresów komórek należy do tej samej nazwy obszaru, są one wyświetlane z różnymi kolorowymi ramkami.

Zakres lub wyrażenie formuły

Odwołanie do nazwy wybranego obszaru jest tutaj pokazane jako wartość bezwzględna.

Aby wstawić nowe odwołanie do obszaru, umieść kursor na tym polu i za pomocą myszy zaznacz żądany obszar dowolnego arkusza dokumentu. Aby wstawić nowo nazwaną formułę, wpisz wyrażenie formuły.

Zmniejsz/ Rozszerz

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do rozmiaru pola wprowadzania. Łatwiej jest wtedy zaznaczyć w arkuszu wymaganą referencję. Ikony są następnie automatycznie przekształcane w ikonę Rozszerz. Kliknij, aby przywrócić okno dialogowe do jego oryginalnego rozmiaru.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona pomniejszania

Zmniejsz

Ikona rozszerzania

Rozszerz

Zakres

Wybierz zakres nazwanego zakresu lub nazwanej formuły. Dokument (globalny) oznacza, że nazwa obowiązuje dla całego dokumentu. Każda inna wybrana nazwa arkusza ograniczy zakres nazwanego zakresu lub wyrażenia formuły do tego arkusza.

Opcje zakresu

Umożliwia określenie typu obszaru (parametr opcjonalny) dla odwołania.

Definiuje dodatkowe opcje związane z typem odwołania do obszaru.

Zakres wydruku

Określa obszar jako zakres wydruku.

Filtr

Określa wybrany obszar, który ma być używany w filtrze zaawansowanym.

Powtórz kolumnę

Definiuje obszar jako kolumnę powtarzalną.

Powtórz wiersz

Definiuje obszar jako wiersz powtarzalny.

Dodaj

Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nową zdefiniowaną nazwę.

Prosimy o wsparcie!