Funkcje statystyczne - część czwarta

ŚREDNIA.JEŻELI

Zwraca średnią arytmetyczną wszystkich komórek w zakresie spełniające dany warunek. Funkcja ŚREDNIA.JEŻELI sumuje wszystkie wyniki które pasują do logicznego test i dzieli tę sumę przez ilość wybranych wartości.

ŚREDNIA.JEŻELI

Zwraca średnią arytmetyczną wszystkich komórek w zakresie, które spełniają podaną wielokrotność kryterium. Funkcja ŚREDNIA.JEŻELI sumuje wszystkie wyniki testów logicznych i dzieli ich sumę przez ilość wybranych wartości.

FI

Returns the value of the probability density function for a given value considering the standard normal distribution.

Składnia

PHI(Number)

Number is the value for which the probability density function is calculated.

Przykład

=PHI(2.25) returns 0.0317.

=PHI(-2.25) also returns 0.0317 because the normal distribution is symmetrical.

=PHI(0) returns 0.3989.

tip

Calling PHI(Number) is equivalent to calling NORMDIST(Number,0,1,FALSE()) or NORM.S.DIST(Number;FALSE()), hence using the standard normal distribution with mean equal to 0 and standard deviation equal to 1 with the Cumulative argument set to False.


KWARTYL

Zwraca kwartyl zbioru danych.

Składnia

KWARTYL(dane; typ)

Dane oznaczają macierz danych w próbce.

Typ to typ kwartylu. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIANA), 3 = 75%, a 4 = MAKS)

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

=KWARTYL (A1:A50;2) zwraca wartość, której 50% skali odpowiada wartościom od najniższej do najwyższej w zakresie komórek A1:A50.

KWARTYL.PRZEDZ.OTW

Zwraca żądany kwartyl z wprowadzonego zakresu wartości, w oparciu o zakres percentyla od 0 do 1, bez wartości granicznych.

note

Różnica między KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK i KWARTYL.PRZEDZ.OTW jest taka, że funkcja KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK oblicza percentyl w zakresie od 0 do 1 z wartościami granicznymi, a funkcja KWARTYL.PRZEDZ.OTW oblicza percentyl w zakresie od 0 do 1 bez wartości granicznych.


Składnia

KWARTYL.PRZEDZ.OTW(dane; typ)

Dane reprezentuje zakres wartości danych, dla których chcesz obliczyć określony kwartyl.

Typ Liczba całkowita między 1 a 3, reprezentująca wymagany kwartyl. (jeśli typ = 1 lub 3, macierz musi zawierać więcej niż 2 wartości)

Przykład

=KWARTYL.PRZEDZ.OTW(A1:A50;2) zwraca wartość, której 50% skali odpowiada wartościom od najniższej do najwyższej w zakresie komórek A1:A50.

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.QUARTILE.EXC

KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK

Zwraca kwartyl zbioru danych.

note

Różnica między KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK i KWARTYL.PRZEDZ.OTW jest taka, że funkcja KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK oblicza percentyl w zakresie od 0 do 1 z wartościami granicznymi, a funkcja KWARTYL.PRZEDZ.OTW oblicza percentyl w zakresie od 0 do 1 bez wartości granicznych.


Składnia

KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK(dane; typ)

Dane oznaczają macierz danych w próbce.

Typ to typ kwartylu. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIANA), 3 = 75%, a 4 = MAKS.)

Przykład

=KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK(A1:A50;2) zwraca wartość, której 50% skali odpowiada wartościom od najniższej do najwyższej w zakresie komórek A1:A50.

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.QUARTILE.INC

MAKS

Zwraca największą wartość z listy argumentów.

Zwraca 0 w przypadku braku wartości numerycznej i braku błędów w zakresach komórek przekazanych jako odwołania do komórek. Komórki tekstowe są ignorowane przez funkcje MIN() i MAKS(). Funkcje MIN.A() i MAKS.A() zwracają 0 w przypadku braku wartości (numerycznej lub tekstowej) i braku błędów. Błąd wystąpi nawet w przypadku przekazania do funkcji MIN() lub MAKS() argumentu w postaci ciągu literału, np. MIN("ciąg").

Składnia

MAX(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

=MAKS(A1;A2;A3;50;100;200) zwraca największą wartość z listy.

=MAKS(A1:B100) zwraca największą wartość z listy.

MAKS.A

Zwraca największą wartość z listy argumentów. W przeciwieństwie do funkcji MAKS, tutaj można również wprowadzać wartości tekstowe. Wartością tekstu jest 0.

Funkcje MIN.A() i MAKS.A() zwracają 0 w przypadku braku wartości (numerycznej lub tekstowej) i braku błędów.

Składnia

MAXA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Przykład

=MAKS.A(A1;A2;A3;50;100;200;"Tekst") zwraca największą wartość z listy.

=MAKS.A(A1:B100) zwraca największą wartość z listy.

MEDIANA

Zwraca medianę zbioru liczb. W przypadku zbioru zawierającego nieparzystą liczbę wartości mediana jest liczbą znajdującą się w środku zbioru. W przypadku zbioru zawierającego parzystą liczbę wartości mediana jest średnią dwóch liczb znajdujących się w środku zbioru.

Składnia

MEDIAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

dla liczby nieparzystej: =MEDIANA(1; 5; 9; 20; 21) zwraca wartość mediany równą 9.

dla liczby parzystej: =MEDIANA(1; 5; 9; 20) zwraca średnią dwóch liczb znajdujących się w środku zbioru: 5 i 9, zatem wartość równą 7.

MIN

Zwraca minimalną wartość z listy argumentów.

Zwraca 0 w przypadku braku wartości numerycznej i braku błędów w zakresach komórek przekazanych jako odwołania do komórek. Komórki tekstowe są ignorowane przez funkcje MIN() i MAKS(). Funkcje MIN.A() i MAKS.A() zwracają 0 w przypadku braku wartości (numerycznej lub tekstowej) i braku błędów. Błąd wystąpi nawet w przypadku przekazania do funkcji MIN() lub MAKS() argumentu w postaci ciągu literału, np. MIN("ciąg").

Składnia

MIN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

=MIN(A1:B100) zwraca najmniejszą wartość z listy.

MIN.A

Zwraca minimalną wartość z listy argumentów. W tej funkcji można również wprowadzić wartości tekstowe. Wartością tekstu jest 0.

Funkcje MIN.A() i MAKS.A() zwracają 0 w przypadku braku wartości (numerycznej lub tekstowej) i braku błędów.

Składnia

MINA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Przykład

=MIN.A(1;"Tekst";20) zwraca wartość 0.

=MIN.A(A1:B100) zwraca najmniejszą wartość z listy.

ODCH.ŚREDNIE

Zwraca średnią z odchyleń bezwzględnych punktów danych od ich wartości średniej. Funkcja wyznacza rozproszenie zbioru danych.

Składnia

AVEDEV(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

=ODCH.ŚREDNIE(A1:A50)

PEARSON

Zwraca chwilowy współczynnik korelacji iloczynu Pearsona.

Składnia

PEARSON(dane_1; dane_2)

Dane_1 oznaczają macierz pierwszego zbioru danych.

Dane_2 oznaczają macierz drugiego zbioru danych.

Przykład

=PEARSON(A1:A30;B1:B30) oblicza współczynnik korelacji Pearsona obu zbiorów danych.

PERCENTYL

Zwraca percentyl alfa wartości w macierzy. Percentyl zwraca wartość skali dla serii danych od wartości najmniejszej (alfa=0) do największej (alfa=1). Dla parametru Alfa = 25% percentyl oznacza pierwszy kwartyl; Alfa = 50% oznacza funkcję MEDIANA.

Składnia

PERCENTYL(dane; alfa)

Dane oznaczają macierz danych.

Alfa oznacza wartość procentową skali w zakresie od 0 do 1.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

=PERCENTYL(A1:A50;0,1) oznacza wartość w zbiorze danych równą 10% całej skali A1:A50.

PERCENTYL.PRZEDZ.OTW

Zwraca percentyl Alfa z zakresu wartości dla danej wartości Alfa w zakresie od 0 do 1 (bez wartości granicznych). Percentyl zwraca wartość skali dla serii danych od wartości najmniejszej (Alfa=0) do największej (Alfa=1). Dla parametru Alfa = 25% percentyl oznacza pierwszy kwartyl; Alfa = 50% oznacza funkcję MEDIANA.

warning

Jeżeli Alfa nie jest wielokrotnością 1/(n+1), (gdzie n jest liczbą wartości zadanej macierzy), funkcja interpoluje między wartościami zadanej macierzy, aby obliczyć percentyl. Jednakże, jeżeli Alfa jest mniejsza niż 1/(n+1) lub Alfa jest większa niż n/(n+1), funkcja nie może wykonać interpolacji i zwraca błąd.


note

Różnica między PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK i PERCENTYL.PRZEDZ.OTW jest taka, że wartość alfa funkcji PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK jest w zakresie od 0 do 1 z wartościami granicznymi, a wartość alfa funkcji PERCENTYL.PRZEDZ.OTW jest w zakresie od 0 do 1 bez wartości granicznych.


Składnia

PERCENTYL.PRZEDZ.OTW(dane; alfa)

Dane oznaczają macierz danych.

Alfa oznacza wartość procentową skali w zakresie od 0 do 1.

Przykład

=PERCENTYL.PRZEDZ.OTW(A1:A50;10%) oznacza wartość w zbiorze danych równą 10% całej skali A1:A50.

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.EXC

PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK

Zwraca percentyl alfa wartości w macierzy. Percentyl zwraca wartość skali dla serii danych od wartości najmniejszej (Alfa=0) do największej (alfa=1). Dla parametru Alfa = 25% percentyl oznacza pierwszy kwartyl; Alfa = 50% oznacza funkcję MEDIANA.

note

Różnica między PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK i PERCENTYL.PRZEDZ.OTW jest taka, że wartość alfa funkcji PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK jest w zakresie od 0 do 1 z wartościami granicznymi, a wartość alfa funkcji PERCENTYL.PRZEDZ.OTW jest w zakresie od 0 do 1 bez wartości granicznych.


Składnia

PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK(dane; alfa)

Dane oznaczają macierz danych.

Alfa oznacza wartość procentową skali w zakresie od 0 do 1.

Przykład

=PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK(A1:A50;0,1) oznacza wartość w zbiorze danych równą 10% całej skali A1:A50.

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.INC

PROC.POZ.PRZEDZ.OTW

Zwraca względną pozycję, między 0 i 1 (bez wartości granicznych), o określonej wartości w obrębie zadanej macierzy.

note

Różnica między PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK i PROC.POZ.PRZEDZ.OTW jest taka, że funkcja PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK oblicza wartość w zakresie od 0 do 1 z wartościami granicznymi, a funkcja PROC.POZ.PRZEDZ.OTW oblicza wartość w zakresie od 0 do 1 bez wartości granicznych.


Składnia

PERCENTRANK.EXC(Data; Value [; Significance])

Dane oznaczają macierz danych w próbce.

Wartość oznacza wartość, dla której należy obliczyć pozycję procentową.

Istotność Argument opcjonalny, który określa liczbę cyfr znaczących do jakiej zaokrąglona będzie zwracana wartość procentowa.

Przykład

=PROC.POZ.PRZEDZ.OTW(A1:A50;50) zwraca pozycję procentową wartości 50 w całym zbiorze wartości w komórkach A1:A50. Jeśli liczba 50 nie mieści się w całym zakresie, wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.EXC

PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK

Zwraca względną pozycję, między 0 i 1 (z wartościami granicznymi), o określonej wartości w obrębie zadanej macierzy.

note

Różnica między PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK i PROC.POZ.PRZEDZ.OTW jest taka, że funkcja PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK oblicza wartość w zakresie od 0 do 1 z wartościami granicznymi, a funkcja PROC.POZ.PRZEDZ.OTW oblicza wartość w zakresie od 0 do 1 bez wartości granicznych.


Składnia

PERCENTRANK.INC(Data; Value [; Significance])

Dane oznaczają macierz danych w próbce.

Wartość oznacza wartość, dla której należy obliczyć pozycję procentową.

Istotność Argument opcjonalny, który określa liczbę cyfr znaczących do jakiej zaokrąglona będzie zwracana wartość procentowa.

Przykład

=PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK(A1:A50;50) zwraca pozycję procentową wartości 50 w całym zbiorze wartości w komórkach A1:A50. Jeśli liczba 50 nie mieści się w całym zakresie, wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.INC

PROCENT.POZYCJA

Zwraca pozycję procentową wartości w próbce.

Składnia

PERCENTRANK(Data; Value [; Significance])

Dane oznaczają macierz danych w próbce.

Wartość oznacza wartość, dla której należy obliczyć pozycję procentową.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to. If omitted, a value of 3 is used.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

=PROCENT.POZYCJA(A1:A50;50) zwraca pozycję procentową wartości 50 w całym zbiorze wartości w komórkach A1:A50. Jeśli liczba 50 nie mieści się w całym zakresie, wyświetlany jest komunikat o błędzie.

ROZKŁ.DWUM.PRZEC

Zwraca ujemny rozkład dwumianowy lub funkcję rozkładu.

Składnia

ROZKŁ.DWUM.PRZEC(X; R; SP; Skumulowany)

X oznacza wartość zwracaną dla testów zakończonych niepowodzeniem.

R to wartość zwracana dla testów zakończonych powodzeniem.

SP oznacza prawdopodobieństwo powodzenia próby.

Skumulowany = 0 pozwala na obliczenie funkcji gęstości, Skumulowany = 1 pozwala na obliczenie rozkładu.

Przykład

=ROZKŁ.DWUM.PRZEC(1;1;0,5;0) zwraca wartość 0,25.

=ROZKŁ.DWUM.PRZEC(1;1;0,5;1) zwraca wartość 0,75.

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NEGBINOM.DIST

ROZKŁ.NORMALNY

Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu normalnego.

Składnia

ROZKŁ.NORMALNY(Liczba; Średnia; Odchylenie_standardowe; C)

Liczba oznacza wartość rozkładu, na podstawie której należy obliczyć rozkład normalny.

Średnia oznacza wartość średnią rozkładu.

Odchylenie_standardowe oznacza odchylenie standardowe rozkładu.

C = 0 pozwala na obliczenie funkcji gęstości, C = 1 pozwala na obliczenie rozkładu.

Przykład

=ROZKŁ.NORMALNY(70;63;5;0) zwraca wartość 0,029945493.

=ROZKŁ.NORMALNY(70;63;5;1) zwraca wartość 0,9192433408.

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.DIST

ROZKŁ.NORMALNY.ODWR

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.

Składnia

ROZKŁ.NORMALNY.ODWR(Liczba; Średnia; Odchylenie_standardowe)

Liczba oznacza wartość prawdopodobieństwa wykorzystywaną do określenia odwrotności rozkładu normalnego.

Średnia oznacza wartość średnią rozkładu normalnego.

Odchylenie_standardowe oznacza odchylenie standardowe rozkładu normalnego.

Przykład

=ROZKŁ.NORMALNY.ODWR(0,9;63;5) zwraca wartość 69,4077578277. Jeśli średnia waga jajka wynosi 63 gramy, a odchylenie standardowe wynosi 5, istnieje 90% prawdopodobieństwo, że jajko nie będzie cięższe niż 69,41 g.

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.INV

ROZKŁ.POISSON

Zwraca rozkład Poissona.

Składnia

POISSON.DIST(Number; Mean ; Cumulative)

Liczba oznacza wartość, na podstawie której należy obliczyć rozkład Poissona.

Średnia oznacza wartość średnią rozkładu Poissona.

Cumulative = 0 or False to calculate the probability mass function; Cumulative = 1, True, or any other non-zero value to calculate the cumulative distribution function.

Przykład

=ROZKŁ.POISSON(60;50;1) zwraca wartość 0,9278398202.

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.2 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.POISSON.DIST

ROZKŁAD.DWUM.PRZEC

Zwraca ujemny rozkład dwumianowy.

Składnia

ROZKŁAD.DWUM.PRZEC(X; liczba_S; P)

X oznacza wartość zwracaną dla testów zakończonych niepowodzeniem.

R to wartość zwracana dla testów zakończonych powodzeniem.

SP oznacza prawdopodobieństwo powodzenia próby.

Przykład

=ROZKŁAD.DWUM.PRZEC(1;1;0,5) zwraca wartość 0,25.

ROZKŁAD.NORMALNY

Zwraca standardowy skumulowany rozkład normalny.

Składnia

NORMDIST(Number; Mean; StDev [; C])

Liczba oznacza wartość rozkładu, na podstawie której należy obliczyć rozkład normalny.

Średnia oznacza wartość średnią rozkładu.

STDEV oznacza odchylenie standardowe rozkładu.

Skumulowany to parametr opcjonalny. Skumulowany = 0 pozwala na obliczenie funkcji gęstości, Skumulowany = 1 pozwala na obliczenie rozkładu.

Przykład

=ROZKŁAD.NORMALNY(70;63;5;0) zwraca wartość 0,03.

=ROZKŁAD.NORMALNY(70;63;5;1) zwraca wartość 0,92.

ROZKŁAD.NORMALNY.ODW

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.

Składnia

ROZKŁAD.NORMALNY.ODW(liczba; średnia; STDEV)

Liczba oznacza wartość prawdopodobieństwa wykorzystywaną do określenia odwrotności rozkładu normalnego.

Średnia oznacza wartość średnią rozkładu normalnego.

Odchylenie_standardowe oznacza odchylenie standardowe rozkładu normalnego.

Przykład

=ROZKŁAD.NORMALNY.ODW(0,9;63;5) zwraca wartość 69,41. Jeśli średnia waga jajka wynosi 63 gramy, a odchylenie standardowe wynosi 5, istnieje 90% prawdopodobieństwo, że jajko nie będzie cięższe niż 69,41 g.

ROZKŁAD.POISSON

Zwraca rozkład Poissona.

Składnia

POISSON(Number; Mean [; C])

Liczba oznacza wartość, na podstawie której należy obliczyć rozkład Poissona.

Średnia oznacza wartość średnią rozkładu Poissona.

SKUMULOWANY (parametr opcjonalny) = 0 lub FAŁSZ pozwala na obliczenie funkcji gęstości, SKUMULOWANY = 1 lub PRAWDA pozwala na obliczenie rozkładu. Jeśli parametr zostanie pominięty, podczas zapisywania dokumentów zostanie wstawiona wartość domyślna PRAWDA. Pozwoli to zachować najwyższy stopień zgodności z innymi programami oraz ze starszymi wersjami programu LibreOffice.

Przykład

=ROZKŁAD.POISSON(60;50;1) zwraca wartość 0,93.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ

Zwraca najczęściej występującą wartość zbioru danych. Jeśli kilka wartości występuje z równą częstotliwością, funkcja zwraca najmniejszą wartość. Jeśli żadna wartość się nie powtarza, funkcja zwraca komunikat o błędzie.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

MODE(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

=WYST.NAJCZĘŚCIEJ(A1:A50)

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL

Zwraca pionową macierz w trybie statystycznym (wartości najczęściej występujące) w ramach listy dostarczonych liczb.

Składnia

MODE.MULT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

warning

Ponieważ funkcja WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL zwraca macierz wartości, należy wprowadzić jako formułę macierzową. Jeżeli funkcja nie jest wprowadzona jako formuła macierzowa jest zwracana w pierwszym trybie, który jest taki sam, jak przy użyciu funkcji WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART.


Przykład

=WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL(A1:A50)

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.MODE.MULT

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART

Zwraca najczęściej występującą lub powtarzającą się, wartość w macierzy lub zakresie danych. Jeśli kilka wartości występuje z równą częstotliwością, funkcja zwraca najmniejszą wartość. Jeśli żadna wartość się nie powtarza, funkcja zwraca komunikat o błędzie.

Składnia

MODE.SNGL(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

warning

Jeśli zestaw danych nie zawiera zdublowanych punktów danych, WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART zwraca wartość błędu #ARG!.


Przykład

=WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART(A1:A50)

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.MODE.SNGL

ŚREDNIA

Zwraca średnią podanych argumentów.

Składnia

AVERAGE(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

=ŚREDNIA(A1:A50)

ŚREDNIA.A

Zwraca średnią podanych argumentów. Wartością tekstu jest 0.

Składnia

AVERAGEA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Przykład

=ŚREDNIA.A(A1:A50)

Prosimy o wsparcie!