Funkcje statystyczne - część trzecia

KOWARIANCJA

Zwraca kowariancję iloczynu par odchyleń.

Składnia

KOWARIANCJA(dane_1; dane_2)

Dane_1 oznaczają pierwszy zbiór danych.

Dane_2 oznaczają drugi zbiór danych.

Przykład

=KOWARIANCJA(A1:A30; B1:B30)

KOWARIANCJA.POPUL

Zwraca kowariancję iloczynu par odchyleń, dla całej populacji.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Składnia

KOWARIANCJA.POPUL(Dane_1; Dane_2)

Dane_1 oznaczają pierwszy zbiór danych.

Dane_2 oznaczają drugi zbiór danych.

Przykład

=KOWARIANCJA.POPUL(A1:A30; B1:B30)

KOWARIANCJA.PRÓBKI

Zwraca kowariancję iloczynu par odchyleń, dla próbki populacji.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Składnia

KOWARIANCJA.PRÓBKI(Dane_1; Dane_2)

Dane_1 oznaczają pierwszy zbiór danych.

Dane_2 oznaczają drugi zbiór danych.

Przykład

=KOWARIANCJA.PRÓBKI(A1:A30; B1:B30)

KURTOZA

Zwraca kurtoza zbioru danych (wymagane co najmniej 4 wartości).

Składnia

KURT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least four values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

=KURTOZA(A1; A2; A3; A4; A5; A6)

MAKS.K

Zwraca K-tą największą wartość zbioru danych.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

MAKS.K(dane; rząd_K)

Dane oznaczają zakres komórek zawierających dane.

RankC is the ranking of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

=LARGE(A1:C50;2) gives the second largest value in A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th largest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

MIN.K

Zwraca K-tą najmniejszą wartość zbioru danych.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

MIN.K(dane; rząd_K)

Dane oznaczają zakres komórek zawierających dane.

RankC is the rank of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

=SMALL(A1:C50;2) gives the second smallest value in A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th smallest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

PRÓG.ROZKŁAD.DWUM

Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest większy lub równy wartości kryterium.

Składnia

PRÓG.ROZKŁAD.DWUM(N; P; alfa)

N oznacza całkowitą liczbę prób.

P oznacza prawdopodobieństwo powodzenia dla jednej próby.

Alfa oznacza progową wartość prawdopodobieństwa, która zostanie osiągnięta lub przekroczona.

Przykład

=PRÓG.ROZKŁAD.DWUM(100;0,5;0,1) zwraca wartość 44.

ROZKŁ.LOG

Zwraca rozkład logarytmiczno-normalny.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Składnia

ROZKŁ.LOG(Liczba; Średnia; Odchylenie_standardowe; Skumulowany)

Liczba (wymagany) oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczony standardowy rozkład logarytmiczny.

Średnia (wymagany) to wartość średnia standardowego rozkładu logarytmicznego.

Odchylenie_standardowe (wymagany) oznacza odchylenie standardowe standardowego rozkładu logarytmicznego.

Skumulowany (wymagany) = 0 pozwala na obliczenie funkcji gęstości, Skumulowany = 1 pozwala na obliczenie rozkładu.

Przykład

=ROZKŁ.LOG(0,1;0;1;1) zwraca wartość 0,0106510993.

ROZKŁ.LOG.ODWR

Zwraca odwrotność rozkładu logarytmiczno-normalnego.

Funkcja ta jest identyczna z ROZKŁAD.LOG.ODW i została wprowadzona dla zapewnienia interoperacyjności z innymi pakietami biurowymi.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Składnia

LOGNORM.INV(Number [; Mean [; StDev]])

Liczba (wymagany) oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczona odwrotność standardowego rozkładu logarytmicznego.

Mean (optional) is the arithmetic mean of the standard logarithmic distribution (defaults to 0 if omitted).

StDev (optional) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution (defaults to 1 if omitted).

Przykład

=ROZKŁ.LOG.ODWR(0,05;0;1) zwraca wartość 0,1930408167.

ROZKŁAD.LOG

Zwraca rozkład logarytmiczno-normalny.

Składnia

LOGNORMDIST(Number [; Mean [; StDev [; Cumulative]]])

Liczba oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczony standardowy rozkład logarytmiczny.

Średnia (parametr opcjonalny) to wartość średnia standardowego rozkładu logarytmicznego.

Odchylenie_standardowe oznacza odchylenie standardowe standardowego rozkładu logarytmicznego.

Skumulowany (parametr opcjonalny) = 0 pozwala na obliczenie funkcji gęstości, Skumulowany = 1 pozwala na obliczenie rozkładu.

Przykład

=ROZKŁAD.LOG(0,1;0;1) zwraca wartość 0,01.

ROZKŁAD.LOG.ODW

Zwraca odwrotność rozkładu logarytmiczno-normalnego.

Składnia

LOGINV(Number [; Mean [; StDev]])

Number (required) is the probability value for which the inverse standard logarithmic distribution is to be calculated.

Mean (optional) is the arithmetic mean of the standard logarithmic distribution (defaults to 0 if omitted).

StDev (optional) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution (defaults to 1 if omitted).

Przykład

=ROZKŁAD.LOG.ODW(0,05;0;1) zwraca wartość 0,1930408167.

UFNOŚĆ

Zwraca przedział ufności (1 - alfa) dla rozkładu normalnego.

Składnia

UFNOŚĆ(alfa; STDEV; rozmiar)

Alfa oznacza poziom przedziału ufności.

STDEV oznacza odchylenie standardowe całej populacji.

Rozmiar oznacza wielkość całej populacji.

Przykład

=UFNOŚĆ(0,05;1,5;100) zwraca wartość 0,29.

UFNOŚĆ.NORM

Zwraca przedział ufności (1 - alfa) dla rozkładu normalnego.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Składnia

UFNOŚĆ.NORM(Alfa; Odchylenie_standardowe; Rozmiar)

Alfa oznacza poziom przedziału ufności.

Odchylenie_standardowe oznacza odchylenie standardowe całej populacji.

Rozmiar oznacza wielkość całej populacji.

Przykład

=UFNOŚĆ.NORM(0,05;1,5;100) zwraca wartość 0,2939945977.

UFNOŚĆ.T

Zwraca przedział ufności (1 - alfa) dla rozkładu t-Studenta.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Składnia

UFNOŚĆ.T(Alfa; Odchylenie_standardowe; Rozmiar)

Alfa oznacza poziom przedziału ufności.

Odchylenie_standardowe oznacza odchylenie standardowe całej populacji.

Rozmiar oznacza wielkość całej populacji.

Przykład

=UFNOŚĆ.T(0,05;1,5;100) zwraca wartość 0,2976325427.

WSP.KORELACJI

Zwraca współczynnik korelacji pomiędzy dwoma zbiorami danych.

Składnia

WSP.KORELACJI(dane_1; dane_2)

Dane_1 oznaczają pierwszy zbiór danych.

Dane_2 oznaczają drugi zbiór danych.

Przykład

=WSP.KORELACJI(A1:A50; B1:B50) oblicza współczynnik korelacji oznaczający miarę korelacji liniowej dwóch zbiorów danych.

Please support us!