Funkcje statystyczne - część trzecia

KOWARIANCJA

Zwraca kowariancję iloczynu par odchyleń.

Składnia

KOWARIANCJA(dane_1; dane_2)

Dane_1 oznaczają pierwszy zbiór danych.

Dane_2 oznaczają drugi zbiór danych.

Przykład

=KOWARIANCJA(A1:A30; B1:B30)

KOWARIANCJA.POPUL

Zwraca kowariancję iloczynu par odchyleń, dla całej populacji.

Składnia

KOWARIANCJA.POPUL(Dane_1; Dane_2)

Dane_1 oznaczają pierwszy zbiór danych.

Dane_2 oznaczają drugi zbiór danych.

Przykład

=KOWARIANCJA.POPUL(A1:A30; B1:B30)

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.2 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.P

KOWARIANCJA.PRÓBKI

Zwraca kowariancję iloczynu par odchyleń, dla próbki populacji.

Składnia

KOWARIANCJA.PRÓBKI(Dane_1; Dane_2)

Dane_1 oznaczają pierwszy zbiór danych.

Dane_2 oznaczają drugi zbiór danych.

Przykład

=KOWARIANCJA.PRÓBKI(A1:A30; B1:B30)

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.2 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.S

KURTOZA

Zwraca kurtoza zbioru danych (wymagane co najmniej 4 wartości).

Składnia

KURTOZA(Liczba 1 [; Liczba 2 [; … [; Liczba 255]]])

Liczba 1, Liczba 2, … , Liczba 255 to liczby, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających liczby.

Parametry powinny określać co najmniej cztery wartości.

note

Ta funkcja ignoruje dowolny tekst lub puste komórki w zakresie danych. Jeśli podejrzewasz, że ta funkcja daje błędne wyniki, poszukaj tekstu w zakresach danych. Aby wyróżnić zawartość tekstową w zakresie danych, użyj funkcji wyróżniania wartości.


Przykład

=KURTOZA(A1; A2; A3; A4; A5; A6)

MAKS.K

Zwraca K-tą największą wartość zbioru danych.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

MAKS.K(dane; rząd_K)

Dane oznaczają zakres komórek zawierających dane.

Rząd_K to pozycja wartości. Jeśli rząd_K jest macierzą, funkcja staje się funkcją macierzową.

note

Ta funkcja ignoruje dowolny tekst lub puste komórki w zakresie danych. Jeśli podejrzewasz, że ta funkcja daje błędne wyniki, poszukaj tekstu w zakresach danych. Aby wyróżnić zawartość tekstową w zakresie danych, użyj funkcji wyróżniania wartości.


Przykład

=MAKS.K(A1:C50;2) zwraca drugą co do wielkości wartość w A1:C50.

=MAKS.K(A1:C50;B1:B5) wpisany jako funkcja macierzowa daje macierz k-tej największej wartości z zakresu A1:C50 z rangami zdefiniowanymi w B1:B5.

MIN.K

Zwraca K-tą najmniejszą wartość zbioru danych.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

MIN.K(dane; rząd_K)

Dane oznaczają zakres komórek zawierających dane.

Rząd_K to pozycja wartości. Jeśli rząd_K jest macierzą, funkcja staje się funkcją macierzową.

note

Ta funkcja ignoruje dowolny tekst lub puste komórki w zakresie danych. Jeśli podejrzewasz, że ta funkcja daje błędne wyniki, poszukaj tekstu w zakresach danych. Aby wyróżnić zawartość tekstową w zakresie danych, użyj funkcji wyróżniania wartości.


Przykład

=MIN.K(A1:C50;2) zwraca drugą co do wielkości wartość w A1:C50.

=MIN.K(A1:C50;B1:B5) wprowadzona jako funkcja macierzowa daje macierz k-tej najmniejszej wartości w A1:C50 z pozycjami zdefiniowanymi w B1:B5.

PRÓG.ROZKŁAD.DWUM

Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest większy lub równy wartości kryterium.

Składnia

PRÓG.ROZKŁAD.DWUM(N; P; alfa)

N oznacza całkowitą liczbę prób.

P oznacza prawdopodobieństwo powodzenia dla jednej próby.

Alfa oznacza progową wartość prawdopodobieństwa, która zostanie osiągnięta lub przekroczona.

Przykład

=PRÓG.ROZKŁAD.DWUM(100;0,5;0,1) zwraca wartość 44.

ROZKŁ.LOG

Zwraca rozkład logarytmiczno-normalny.

Składnia

ROZKŁ.LOG(Liczba; Średnia; Odchylenie_standardowe; Skumulowany)

Liczba (wymagany) oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczony standardowy rozkład logarytmiczny.

Średnia (wymagany) to wartość średnia standardowego rozkładu logarytmicznego.

Odchylenie_standardowe (wymagany) oznacza odchylenie standardowe standardowego rozkładu logarytmicznego.

Skumulowany (wymagany) = 0 pozwala na obliczenie funkcji gęstości, Skumulowany = 1 pozwala na obliczenie rozkładu.

Przykład

=ROZKŁ.LOG(0,1;0;1;1) zwraca wartość 0,0106510993.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.LOGNORM.DIST

ROZKŁ.LOG.ODWR

Zwraca odwrotność rozkładu logarytmiczno-normalnego.

Funkcja ta jest identyczna z ROZKŁAD.LOG.ODW i została wprowadzona dla zapewnienia interoperacyjności z innymi pakietami biurowymi.

Składnia

ROZKŁ.LOG.ODWR(liczba ; średnia ; odchylenie_standardowe)

Liczba (wymagany) oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczona odwrotność standardowego rozkładu logarytmicznego.

Średnia (wymagany) jest średnią arytmetyczną standardowego rozkładu logarytmicznego.

Odchylenie_standardowe (wymagany) oznacza odchylenie standardowe standardowego rozkładu logarytmicznego.

Przykład

=ROZKŁ.LOG.ODWR(0,05;0;1) zwraca wartość 0,1930408167.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.LOGNORM.INV

ROZKŁAD.LOG

Zwraca rozkład logarytmiczno-normalny.

Składnia

ROZKŁAD.LOG(liczba [; średnia [; odchylenie_standardowe [; skumulowany]]])

Liczba oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczony standardowy rozkład logarytmiczny.

Średnia (parametr opcjonalny) to wartość średnia standardowego rozkładu logarytmicznego.

Odchylenie_standardowe oznacza odchylenie standardowe standardowego rozkładu logarytmicznego.

Skumulowany (parametr opcjonalny) = 0 pozwala na obliczenie funkcji gęstości, Skumulowany = 1 pozwala na obliczenie rozkładu.

Przykład

=ROZKŁAD.LOG(0,1;0;1) zwraca wartość 0,01.

ROZKŁAD.LOG.ODW

Zwraca odwrotność rozkładu logarytmiczno-normalnego.

Składnia

ROZKŁAD.LOG.ODW(liczba [; średnia [; odchylenie_standardowe]])

Liczba (wymagany) oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczona odwrotność standardowego rozkładu logarytmicznego.

Średnia (opcjonalny) to średnia arytmetyczna standardowego rozkładu logarytmicznego (domyślnie wynosi 0, jeśli pominięto).

Odchylenie_standardowe (opcjonalny) to odchylenie standardowe standardowego rozkładu logarytmicznego (domyślnie 1, jeśli pominięto).

Przykład

=ROZKŁAD.LOG.ODW(0,05;0;1) zwraca wartość 0,1930408167.

UFNOŚĆ

Zwraca przedział ufności (1 - alfa) dla rozkładu normalnego.

Składnia

UFNOŚĆ(alfa; STDEV; rozmiar)

Alfa oznacza poziom przedziału ufności.

STDEV oznacza odchylenie standardowe całej populacji.

Rozmiar oznacza wielkość całej populacji.

Przykład

=UFNOŚĆ(0,05;1,5;100) zwraca wartość 0,29.

UFNOŚĆ.NORM

Zwraca przedział ufności (1 - alfa) dla rozkładu normalnego.

Składnia

UFNOŚĆ.NORM(Alfa; Odchylenie_standardowe; Rozmiar)

Alfa oznacza poziom przedziału ufności.

Odchylenie_standardowe oznacza odchylenie standardowe całej populacji.

Rozmiar oznacza wielkość całej populacji.

Przykład

=UFNOŚĆ.NORM(0,05;1,5;100) zwraca wartość 0,2939945977.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.2 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.NORM

UFNOŚĆ.T

Zwraca przedział ufności (1 - alfa) dla rozkładu t-Studenta.

Składnia

UFNOŚĆ.T(Alfa; Odchylenie_standardowe; Rozmiar)

Alfa oznacza poziom przedziału ufności.

Odchylenie_standardowe oznacza odchylenie standardowe całej populacji.

Rozmiar oznacza wielkość całej populacji.

Przykład

=UFNOŚĆ.T(0,05;1,5;100) zwraca wartość 0,2976325427.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.2 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.T

WSP.KORELACJI

Zwraca współczynnik korelacji pomiędzy dwoma zbiorami danych.

Składnia

WSP.KORELACJI(dane_1; dane_2)

Dane_1 oznaczają pierwszy zbiór danych.

Dane_2 oznaczają drugi zbiór danych.

Przykład

=WSP.KORELACJI(A1:A50; B1:B50) oblicza współczynnik korelacji oznaczający miarę korelacji liniowej dwóch zbiorów danych.

Prosimy o wsparcie!