Funkcje statystyczne - część druga

F.TEST

Zwraca wynik testu F.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Składnia

F.TEST(Dane_1; Dane_2)

Dane_1 oznaczają macierz pierwszego zbioru danych.

Dane_2 oznaczają macierz drugiego zbioru danych.

Przykład

=F.TEST.F(A1:A30;B1:B12) oblicza, czy podane dwa zbiory danych są różne pod względem wariancji, i zwraca prawdopodobieństwo ich pochodzenia z tej samej populacji całkowitej.

GAMMA

Zwraca wartość funkcji Gamma. Uwaga: GAMMA.ODW jest odwrotnością funkcji ROZKŁAD.GAMMA, a nie GAMMA.

Składnia

GAMMA(Number)

Liczba oznacza wartość, dla której ma zostać obliczona wartość funkcji gamma.

GAUS

Zwraca standardowy skumulowany rozkład normalny.

Funkcja GAUS(x) = ROZKŁAD.NORMALNY.S(x)-0,5

Składnia

GAUS(liczba)

Liczba oznacza wartość, dla której należy obliczyć całkę znormalizowanego rozkładu standardowego.

Przykład

=GAUS(0,19) = 0,08

=GAUS(0,0375) = 0,01

ROZKŁ.F

Oblicza wartości lewostronnego rozkładu F.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Składnia

F.DIST(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2 [; Cumulative])

Liczba oznacza wartość, dla której ma zostać obliczony rozkład F.

Stopnie_swobody_1 oznaczają liczbę stopni swobody w liczniku rozkładu F.

Stopnie_swobody_2 oznaczają liczbę stopni swobody w mianowniku rozkładu F.

Skumulowany = 0 lub FAŁSZ pozwala na obliczenie funkcji gęstości, Skumulowany = 1 lub PRAWDA pozwala na obliczenie rozkładu.

Przykład

=ROZKŁ.F(0,8;8;12;0) zwraca wartość 0,7095282499.

=ROZKŁ.F(0,8;8;12;1) zwraca wartość 0,3856603563.

ROZKŁ.F.ODWR

Zwraca odwrotność rozkładu F prawdopodobieństwa. Rozkład F jest wykorzystywany w testach F w celu ustalenia związku pomiędzy dwoma różnymi zbiorami danych.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Składnia

ROZKŁ.F.ODWR(Liczba; Stopnie_swobody_1; Stopnie_swobody_2)

Liczba oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczona odwrotność rozkładu F.

Stopnie_swobody_1 oznaczają liczbę stopni swobody w liczniku rozkładu F.

Stopnie_swobody_2 oznaczają liczbę stopni swobody w mianowniku rozkładu F.

Przykład

=ROZKŁ.F.ODWR(0,5;5;10) zwraca wartość 0,9319331609.

ROZKŁ.F.ODWR.PS

Zwraca odwrotność prawostronnego rozkładu prawdopodobieństwa F.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Składnia

ROZKŁ.F.ODWR.PS(Liczba; Stopnie_swobody_1; Stopnie_swobody_2)

Liczba oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczona odwrotność rozkładu F.

Stopnie_swobody_1 oznaczają liczbę stopni swobody w liczniku rozkładu F.

Stopnie_swobody_2 oznaczają liczbę stopni swobody w mianowniku rozkładu F.

Przykład

=ROZKŁ.F.ODWR.PS(0,5;5;10) zwraca wartość 0,9319331609.

ROZKŁ.F.PS

Oblicza wartości prawostronnego rozkładu F.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Składnia

ROZKŁ.F.PS(Liczba; Stopnie_swobody_1; Stopnie_swobody_2)

Liczba oznacza wartość, dla której ma zostać obliczony rozkład F.

Stopnie_swobody_1 oznaczają liczbę stopni swobody w liczniku rozkładu F.

Stopnie_swobody_2 oznaczają liczbę stopni swobody w mianowniku rozkładu F.

Przykład

=ROZKŁ.F.PS(0,8;8;12) zwraca wartość 0,6143396437.

ROZKŁ.GAMMA

Zwraca wartości rozkładu gamma.

Funkcją odwrotną jest ROZKŁAD.GAMMA.ODW lub ROZKŁ.GAMMA.ODWR.

This function is similar to GAMMADIST and was introduced for interoperability with other office suites.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Składnia

GAMMA.DIST(Number; Alpha; Beta; Cumulative)

Liczba oznacza wartość, dla której ma zostać obliczony rozkład gamma.

Alfa jest parametrem alfa rozkładu gamma.

Beta jest parametrem beta rozkładu gamma.

Cumulative = 0 or False calculates the probability density function; Cumulative = 1, True, or any other value calculates the cumulative distribution function.

Przykład

=ROZKŁ.GAMMA(2;1;1;1) zwraca wartość 0,86.

ROZKŁ.GAMMA.ODWR

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma ROZKŁAD.GAMMA. Funkcja pozwala na wyszukanie zmiennych o różnym rozkładzie.

Funkcja ta jest identyczna z ROZKŁAD.GAMMA.ODW i została wprowadzona dla zapewnienia interoperacyjności z innymi pakietami biurowymi.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Składnia

ROZKŁ.GAMMA.ODWR(Liczba; Alfa; Beta)

Liczba oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczona odwrotność rozkładu gamma.

Alfa jest parametrem alfa rozkładu gamma.

Beta jest parametrem beta rozkładu gamma.

Przykład

=ROZKŁ.GAMMA.ODWR(0,8;1;1) zwraca wartość 1,61.

ROZKŁ.HIPERGEOM

Zwraca rozkład hipergeometryczny.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Składnia

ROZKŁ.HIPERGEOM(X; Wielkość_próbki; Populacja_S; Populacja_N; Skumulowany)

X oznacza liczbę wyników uzyskanych w próbce losowej.

Wielkość_próbki oznacza wielkość próbki losowej.

Populacja_S oznacza liczbę możliwych wyników w całej populacji.

Populacja_N oznacza wielkość całej populacji.

Skumulowany : wartość 0 lub FAŁSZ oblicza funkcję gęstości prawdopodobieństwa. Inne wartości lub wartość PRAWDA oblicza funkcję rozkładu skumulowanego.

Przykład

=ROZKŁ.HIPERGEOM(2;2;90;100;0) zwraca wartość 0,8090909091. Jeśli 90 ze 100 kromek chleba spadło ze stołu na podłogę posmarowaną stroną do dołu, to jeśli następne 2 kromki spadną ze stołu, wówczas prawdopodobieństwo, że obie spadną posmarowaną stroną do dołu, wynosi 81%.

=ROZKŁ.HIPERGEOM(2;2;90;100;1) zwraca wartość 1.

ROZKŁAD.F

Oblicza wartości rozkładu F.

Składnia

ROZKŁAD.F(liczba; stopnie_swobody_1; stopnie_swobody_2)

Liczba oznacza wartość, dla której ma zostać obliczony rozkład F.

Stopnie_swobody_1 oznaczają liczbę stopni swobody w liczniku rozkładu F.

Stopnie_swobody_2 oznaczają liczbę stopni swobody w mianowniku rozkładu F.

Przykład

=ROZKŁAD.F(0,8;8;12) zwraca wartość 0,61.

ROZKŁAD.F.ODW

Zwraca odwrotność rozkładu F prawdopodobieństwa. Rozkład F jest wykorzystywany w testach F w celu ustalenia związku pomiędzy dwoma różnymi zbiorami danych.

Składnia

ROZKŁAD.F.ODW(liczba; stopnie_swobody_1; stopnie_swobody_2)

Liczba oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczona odwrotność rozkładu F.

Stopnie_swobody_1 oznaczają liczbę stopni swobody w liczniku rozkładu F.

Stopnie_swobody_2 oznaczają liczbę stopni swobody w mianowniku rozkładu F.

Przykład

=ROZKŁAD.F.ODW(0,5;5;10) zwraca wartość 0,93.

ROZKŁAD.FISHER

Zwraca wartość transformaty Fishera dla x i tworzy funkcję zbliżoną do rozkładu normalnego.

Składnia

ROZKŁAD.FISHER(liczba)

Liczba jest wartością, która ma zostać przekształcona.

Przykład

=ROZKŁAD.FISHER(0,5) zwraca wartość 0,55.

ROZKŁAD.FISHER.ODW

Zwraca odwrotność transformaty Fishera dla x i tworzy funkcję zbliżoną do rozkładu normalnego.

Składnia

ROZKŁAD.FISHER.ODW(liczba)

Liczba jest wartością, dla której należy przeprowadzić transformację odwrotną.

Przykład

=ROZKŁAD.FISHER.ODW(0,5) zwraca wartość 0,46.

ROZKŁAD.GAMMA

Zwraca wartości rozkładu Gamma.

Funkcją odwrotną jest GAMMA.ODW.

Składnia

GAMMADIST(Number; Alpha; Beta [; C])

Liczba oznacza wartość, dla której ma zostać obliczony rozkład gamma.

Alfa jest parametrem alfa rozkładu gamma.

Beta jest parametrem beta rozkładu gamma.

SKUMULOWANY (parametr opcjonalny) = 0 lub FAŁSZ pozwala na obliczenie funkcji gęstości, SKUMULOWANY = 1 lub PRAWDA pozwala na obliczenie rozkładu.

Przykład

=ROZKŁAD.GAMMA(2;1;1;1) zwraca wartość 0,86.

ROZKŁAD.GAMMA.ODW

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma ROZKŁAD.GAMMA. Funkcja pozwala na wyszukanie zmiennych o różnym rozkładzie.

Składnia

ROZKŁAD.GAMMA.ODW(liczba; alfa; beta)

Liczba oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczona odwrotność rozkładu gamma.

Alfa jest parametrem alfa rozkładu gamma.

Beta jest parametrem beta rozkładu gamma.

Przykład

=ROZKŁAD.GAMMA.ODW(0,8;1;1) zwraca wartość 1,61.

ROZKŁAD.HIPERGEOM

Zwraca rozkład hipergeometryczny.

Składnia

HYPGEOMDIST(X; NSample; Successes; NPopulation [; Cumulative])

X oznacza liczbę wyników uzyskanych w próbce losowej.

Wielkość_próbki oznacza wielkość próbki losowej.

Populacja_S oznacza liczbę sukcesów w próbce losowej.

Populacja_N oznacza wielkość całej populacji.

Cumulative (optional) specifies whether to calculate the probability mass function (FALSE or 0) or the cumulative distribution function (any other value). The probability mass function is the default if no value is specified for this parameter.

Przykład

=ROZKŁAD.HIPERGEOM(2;2;90;100) zwraca wartość 0,81. Jeśli 90 ze 100 kromek chleba spadło ze stołu na podłogę posmarowaną stroną do dołu, to jeśli następne 2 kromki spadną ze stołu, wówczas prawdopodobieństwo, że obie spadną posmarowaną stroną do dołu, wynosi 81%.

ROZKŁAD.LIN.GAMMA

Zwraca wartość logarytmu naturalnego funkcji gamma: G(x).

Składnia

ROZKŁAD.LIN.GAMMA(liczba)

Liczba jest wartością, dla której ma zostać obliczony logarytm naturalny funkcji gamma.

Przykład

=ROZKŁAD.LIN.GAMMA(2) zwraca wartość 0.

ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ

Zwraca wartość logarytmu naturalnego funkcji gamma: G(x).

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Składnia

ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ(Liczba)

Liczba jest wartością, dla której ma zostać obliczony logarytm naturalny funkcji gamma.

Przykład

=ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ(2) zwraca wartość 0.

TEST.F

Zwraca wynik testu F.

Składnia

TEST.F(dane_1; dane_2)

Dane_1 oznaczają macierz pierwszego zbioru danych.

Dane_2 oznaczają macierz drugiego zbioru danych.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

=TEST.F(A1:A30;B1:B12) oblicza, czy podane dwa zbiory danych są różne pod względem wariancji, i zwraca prawdopodobieństwo ich pochodzenia z tej samej populacji całkowitej.

TEST.Z

Oblicza prawdopodobieństwo zaobserwowania statystyki Z wyższej niż obliczona na bazie próbki.

Składnia

ZTEST(Data; mu [; Sigma])

Dane oznaczają podaną próbkę pobraną z populacji o rozkładzie normalnym.

liczba to znana średnia w populacji.

Sigma(wartość opcjonalna) stanowi znane odchylenie standardowe całej populacji. Jeśli zostanie pominięte, używane jest odchylenie standardowe podanej próbki.

Zobacz takżestronę Wiki.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Z.TEST

Oblicza prawdopodobieństwo zaobserwowania statystyki Z wyższej niż obliczona na bazie próbki.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Składnia

Z.TEST(Data; mu [; Sigma])

Dane oznaczają podaną próbkę pobraną z populacji o rozkładzie normalnym.

mu to znana średnia w populacji.

Sigma(opcjonalny) stanowi znane odchylenie standardowe populacji. Jeśli zostanie pominięta, używane jest odchylenie standardowe podanej próbki.

Przykład

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) zwraca wartość testu Z z próby A2:A20, pobraną z populacji o znanej średniej równej 9 i znanym odchyleniu standardowym równym 2.

ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA

Zwraca średnią geometryczną próbki.

Składnia

GEOMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

=ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA(23;46;69) = 41,79. Wartość średniej geometrycznej próbki losowej wynosi zatem 41,79.

ŚREDNIA.HARMONICZNA

Zwraca średnią harmoniczną zbioru danych.

Składnia

HARMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

=ŚREDNIA.HARMONICZNA(23;46;69) = 37,64. Średnia harmoniczna próbki losowej wynosi zatem 37,64

ŚREDNIA.WEWN

Zwraca średnią zbioru danych z pominięciem procentowej wartości alfa danych o wartościach granicznych.

Składnia

ŚREDNIA.WEWNĘTRZNA(dane; alfa)

Dane oznaczają macierz danych w próbce.

Alfa jest procentową wartością danych, które nie będą uwzględnione w obliczeniach.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

=ŚREDNIA.WEWN(A1:A50;0,1) oblicza średnią wartość liczb w komórkach A1:A50, z pominięciem 5% wartości najwyższych i 5% wartości najniższych. Wartości procentowe odnoszą się do wartości średniej przed pominięciem wartości granicznych, a nie do liczby składników.

Please support us!