Funkcje finansowe - część trzecia

CENA.OST.OKR

Oblicza cenę za 100 jednostek wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypową datą ostatniej raty odsetek.

Składnia

CENA.OST.OKR(rozliczenie; data_spłaty; ostatnia_spłata; stopa; rentowność; wykup; częstotliwość [; podstawa])

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Ostatnia_spłata: data ostatniej raty odsetek od papieru wartościowego.

Stopa: roczna stopa procentowa.

Rentowność określa roczną rentowność papieru wartościowego.

Wykup: wartość wykupu każdych 100 jednostek walutowych wartości nominalnej.

Częstotliwość: liczba płatności odsetek w roku (1, 2 lub 4).

Podstawa (parametr opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa

Obliczenia

0 lub brak

Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni

1

Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku

2

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni

3

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni

4

Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni


Przykład

Data rozliczenia: 7 lutego 1999, data spłaty: 15 czerwca 1999, ostatnia spłata: 15 października 1998. Stopa procentowa: 3,75%, rentowność: 4,05%, wartość wykupu: 100 jednostek walutowych, częstotliwość płatności: półroczna (2), podstawa: = 0

Cena za 100 jednostek wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypową datą ostatniej raty odsetek obliczana jest w następujący sposób:

=CENA.OST.OKR("07.02.1999";"15.06.1999";"15.10.1998"; 0,0375; 0,0405;100;2;0) zwraca wartość 99,87829.

CENA.PIERW.OKR

Oblicza cenę za 100 jednostek wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypową datą pierwszej raty odsetek.

Składnia

CENA.PIERW.OKR(rozliczenie; data_spłaty; emisja; pierwszy_kupon; stopa; rentowność; wykup; częstotliwość [; podstawa])

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Emisja: data emisji papieru wartościowego.

Pierwszy_kupon: data pierwszej raty odsetek od papieru wartościowego.

Stopa: roczna stopa procentowa.

Rentowność określa roczną rentowność papieru wartościowego.

Wykup: wartość wykupu każdych 100 jednostek walutowych wartości nominalnej.

Częstotliwość: liczba płatności odsetek w roku (1, 2 lub 4).

Podstawa (parametr opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa

Obliczenia

0 lub brak

Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni

1

Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku

2

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni

3

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni

4

Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni


FV

Oblicza przyszłą wartość inwestycji przy założeniu okresowych stałych wpłat i stałej stopy oprocentowania (wartość przyszła).

Składnia

FV(stopa; NPER; PMT [; PV [; typ]])

Stopa oznacza okresową stopę procentową.

NPer oznacza całkowitą liczbę okresów (płatności).

PMT: rata płatna okresowo.

PV (parametr opcjonalny): (bieżąca) wartość gotówkowa inwestycji.

Typ (parametr opcjonalny): określa, czy płatność przypada na początek, czy na koniec okresu.

W funkcjach programu LibreOffice Calc parametry oznaczone jako „opcjonalne” można pominąć tylko wtedy, gdy żaden parametr nie występuje. Na przykład w funkcji z czterema parametrami, gdzie ostatnie dwa parametry są oznaczone jako „opcjonalne”, możesz pominąć parametr 4 lub parametry 3 i 4, ale nie możesz pominąć samego parametru 3.

Przykład

Jaka jest końcowa wartość inwestycji, jeśli stopa procentowa wynosi 4%, okres płatności trwa dwa lata, a kwotę płatności okresowych ustalono na 750 jednostek walutowych? Obecna wartość inwestycji wynosi 2500 jednostek walutowych.

=FV(4%;2;750;2500) = -4234,00 jednostek walutowych. Końcowa wartość inwestycji wynosi 4234,00 jednostek walutowych.

IPMT

Oblicza amortyzację okresową dla inwestycji przy założeniu regularnych płatności i stałej stopy oprocentowania.

Składnia

IPMT(stopa; okres; NPER; PV [; FV [; typ]])

Stopa oznacza okresową stopę procentową.

Okres definiuje okres obliczeniowy odsetek składowych. W celu obliczenia odsetek składowych dla ostatniego okresu należy przyjąć, że okres = NPER.

NPER jest całkowitą liczbą okresów płatności rat rocznych.

PV oznacza bieżącą wartość gotówkową w sekwencji płatności.

FV (parametr opcjonalny) definiuje wartość żądaną (wartość przyszłą) na koniec okresów rozliczeniowych.

Typ oznacza datę płatności okresowych.

Przykład

Ile wynosi stopa procentowa podczas piątego okresu (roku), jeśli stała stopa procentowa wynosi 5%, a wartość gotówkowa została ustalona na poziomie 15 000 jednostek walutowych? Okres płatności wynosi siedem lat.

=IPMT(5%;5;7;15000) = -352,97 jednostek walutowych. Odsetki składowe podczas piątego okresu (roku) wynoszą 352,97 jednostek walutowych.

NPER

Zwraca liczbę okresów inwestycji przy założeniu okresowych stałych wpłat i stałej stopy oprocentowania.

Składnia

NPER(stopa; Pmt; PV [ ; [ FV ] [; typ]])

Stopa oznacza okresową stopę procentową.

PMT: stała opłata roczna płacona w każdym okresie.

PV: bieżąca wartość gotówkowa w sekwencji płatności.

FV (parametr opcjonalny): wartość przyszła osiągana na koniec ostatniego okresu.

Typ (parametr opcjonalny): data płatności przypadająca na początek lub koniec okresu.

W funkcjach programu LibreOffice Calc parametry oznaczone jako „opcjonalne” można pominąć tylko wtedy, gdy żaden parametr nie występuje. Na przykład w funkcji z czterema parametrami, gdzie ostatnie dwa parametry są oznaczone jako „opcjonalne”, możesz pominąć parametr 4 lub parametry 3 i 4, ale nie możesz pominąć samego parametru 3.

Przykład

Ile okresów przypada na okres płatności przy założeniu okresowej stopy procentowej na poziomie 6%, płatności okresowej wynoszącej 153,75 jednostek walutowych i obecnej wartości gotówkowej równej 2600 jednostek walutowych?

=NPER(6%;153,75;2600) = -12,02. Okres płatności obejmuje 12,02 okresów.

RENT.OST.OKR

Oblicza rentowność papieru wartościowego z nietypową datą ostatniej raty odsetek.

Składnia

RENT.OST.OKR(rozliczenie; data_spłaty; ostatnia_spłata; stopa; cena; wykup; częstotliwość [; podstawa])

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Ostatnia_spłata: data ostatniej raty odsetek od papieru wartościowego.

Stopa: roczna stopa procentowa.

Cena: cena papieru wartościowego.

Wykup: wartość wykupu każdych 100 jednostek walutowych wartości nominalnej.

Częstotliwość: liczba płatności odsetek w roku (1, 2 lub 4).

Podstawa (parametr opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa

Obliczenia

0 lub brak

Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni

1

Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku

2

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni

3

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni

4

Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni


Przykład

Data rozliczenia: 20 kwietnia 1999, data spłaty: 15 czerwca 1999, ostatnia spłata: 15 października 1998. Stopa procentowa: 3,75%, cena: 99,875 jednostek walutowych, wartość wykupu: 100 jednostek walutowych, częstotliwość płatności: półroczna (2), podstawa: = 0

Rentowność papieru wartościowego z nietypową datą ostatniej raty odsetek obliczana jest w następujący sposób:

=RENT.OST.OKR("20.04.1999";"15.06.1999"; "15.10.1998"; 0,0375; 99,875; 100;2;0) zwraca wartość 0,044873 lub 4,4873%.

RENT.PIERW.OKR

Oblicza rentowność papieru wartościowego z nietypową datą pierwszej raty odsetek.

Składnia

RENT.PIERW.OKR(rozliczenie; data_spłaty; emisja; pierwszy_kupon; stopa; cena; wykup; częstotliwość [; podstawa])

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Emisja: data emisji papieru wartościowego.

Pierwszy_kupon: data pierwszego okresu raty odsetek od papieru wartościowego.

Stopa: roczna stopa procentowa.

Cena: cena papieru wartościowego.

Wykup: wartość wykupu każdych 100 jednostek walutowych wartości nominalnej.

Częstotliwość: liczba płatności odsetek w roku (1, 2 lub 4).

Podstawa (parametr opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa

Obliczenia

0 lub brak

Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni

1

Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku

2

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni

3

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni

4

Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni


RRI

Oblicza stopę procentową na podstawie zysku (zwrotu) z inwestycji.

Składnia

RRI(okres; PV; FV)

Okres: liczba okresów wymaganych do obliczenia stopy procentowej.

PV: wartość aktualna (obecna). Wartość gotówkowa stanowi depozyt gotówki lub bieżącą wartość gotówkową obniżki w towarze. Depozyt musi być wartością dodatnią.

FV: określa wymaganą wartość gotówkową depozytu.

Przykład

Dla czterech okresów (lat) i wartości gotówkowej wynoszącej 7500 jednostek walutowych należy obliczyć stopę zwrotu, jeśli przyszłą wartość ustalono na 10 000 jednostek walutowych.

=RRI(4;7500;10000) = 7,46%

Aby z 7500 jednostek walutowych uzyskać 10 000 jednostek walutowych, stopa procentowa musi być równa 7,46%.

STOPA

Zwraca stałą stopę procentowa dla rat rocznych.

Składnia

STOPA(NPER; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; [ typ ] [ ; wartość_szacowana ] ] ])

NPER: całkowita liczba okresów dokonywania płatności (okres płatności).

PMT: stała płatność (opłata roczna) płacona w każdym okresie.

PV: wartość gotówkowa w sekwencji płatności.

FV (parametr opcjonalny): wartość przyszła osiągana na koniec płatności okresowych.

Typ (parametr opcjonalny): data płatności okresowych przypadająca na początek lub koniec okresu.

Wartość_szacowana (parametr opcjonalny): określa szacowaną wartość odsetek na podstawie obliczeń iteracyjnych.

W funkcjach programu LibreOffice Calc parametry oznaczone jako „opcjonalne” można pominąć tylko wtedy, gdy żaden parametr nie występuje. Na przykład w funkcji z czterema parametrami, gdzie ostatnie dwa parametry są oznaczone jako „opcjonalne”, możesz pominąć parametr 4 lub parametry 3 i 4, ale nie możesz pominąć samego parametru 3.

Przykład

Ile wynosi stała stopa procentowa dla okresu płatności równego 3 okresom, jeśli regularnie jest wpłacane 10 jednostek walutowych, a obecna wartość gotówkowa wynosi 900 jednostek walutowych?

=STOPA(3;-10;900) = -75.63% Zatem stopa procentowa wynosi 75.63%.

STOPA.PROC

Oblicza roczną stopę procentową wynikającą z zakupu papieru wartościowego (lub innej lokaty kapitału) w cenie wartości inwestycji i jego sprzedaży w cenie wartości wykupu. Odsetki nie są wypłacane.

Składnia

STOPA.PROC(rozliczenie; data_spłaty; inwestycja; wykup [; podstawa])

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty: data sprzedaży papieru wartościowego.

Inwestycja: cena zakupu.

Wykup: cena sprzedaży.

Podstawa (parametr opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa

Obliczenia

0 lub brak

Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni

1

Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku

2

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni

3

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni

4

Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni


Przykład

Obraz zakupiono dnia 15.01.1990 za 1 milion i sprzedano dnia 05.05.2002 za 2 miliony. Jako podstawę obliczeń przyjmuje się saldo dzienne (podstawa = 3). Ile wynosi średni roczny poziom odsetek?

=STOPA.PROC("10.01.1990"; "05.05.2002"; 1000000; 2000000; 3) zwraca wartość 8,12%.

VDB

Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres lub część okresu metodą zmiennego spadku wartości.

Składnia

VDB(koszt; odzysk; czas_użytkowania; początek; koniec [; współczynnik [; bez_przełączenia]])

Koszt: wartość początkowa środka trwałego.

Odzysk stanowi wartość środka trwałego na koniec amortyzacji.

Czas_użytkowania: czas eksploatacji środka trwałego.

S: początek amortyzacji. Należy wprowadzić w takiej samej jednostce daty, co czas eksploatacji.

Koniec: koniec amortyzacji.

Współczynnik (parametr opcjonalny): współczynnik amortyzacji. Współczynnik = 2 oznacza amortyzację z podwójnym spadkiem wartości.

Bez_przełączenia jest parametrem opcjonalnym. Bez_przełączania= 0 (domyślnie) oznacza przełączenie na amortyzację liniową. W Bez_przełączenia = 1 nie jest dokonywane żadne przełączenie.

W funkcjach programu LibreOffice Calc parametry oznaczone jako „opcjonalne” można pominąć tylko wtedy, gdy żaden parametr nie występuje. Na przykład w funkcji z czterema parametrami, gdzie ostatnie dwa parametry są oznaczone jako „opcjonalne”, możesz pominąć parametr 4 lub parametry 3 i 4, ale nie możesz pominąć samego parametru 3.

Przykład

Należy obliczyć amortyzację metodą malejącego salda z podwójnym spadkiem wartości dla okresu, jeśli początkowy koszt wynosi 35 000 jednostek walutowych, a końcowa wartość amortyzacji 7500 jednostek walutowych. Okres amortyzacji wynosi 3 lata. Obliczana jest amortyzacja od 10 do 20 okresu.

=VDB(35000;7500;36;10;20;2) = 8603,80 jednostek walutowych. Amortyzacja od 10 do 20 okresu wynosi 8603,80 jednostek walutowych.

WART.PRZYSZŁ.KAP

Oblicza skumulowaną wartość kapitału początkowego dla szeregu okresowo zmiennych stóp procentowych.

Składnia

WART.PRZYSZŁ.KAP(kapitał; stopy_procentowe)

Kapitał: kapitał początkowy.

Stopy_procentowe: seria stóp procentowych, na przykład w postaci zakresu H3:H5 lub w postaci listy (zobacz przykład).

note

Ta funkcja ignoruje dowolny tekst lub puste komórki w zakresie danych. Jeśli podejrzewasz, że ta funkcja daje błędne wyniki, poszukaj tekstu w zakresach danych. Aby wyróżnić zawartość tekstową w zakresie danych, użyj funkcji wyróżniania wartości.


Przykład

1000 jednostek walutowych zainwestowano na okres trzech lat. Roczne stopy procentowe wynosiły kolejno 3, 4 i 5%. Jaka jest wartość inwestycji po trzech latach?

=WART.PRZYSZŁ.KAP(1000; {0,03; 0,04; 0,05}) zwraca wartość 1124,76.

WYPŁ.DATA.NAST

Zwraca datę pierwszych odsetek po dacie rozliczenia. Wynik należy sformatować jako datę.

Składnia

WYPŁ.DATA.NAST(rozliczenie; data_spłaty; częstotliwość [; podstawa])

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Częstotliwość: liczba płatności odsetek w roku (1, 2 lub 4).

Podstawa (parametr opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa

Obliczenia

0 lub brak

Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni

1

Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku

2

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni

3

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni

4

Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni


Przykład

Papiery wartościowe zakupiono 25.01.2001; datę spłaty ustalono na 11.11.2001. Odsetki są płacone w okresie półrocznym (częstotliwość wynosi 2). Kiedy przypada następna data płatności odsetek przy założeniu salda dziennego (podstawa = 3)?

=WYPŁ.DATA.NAST("25.01.2001"; "15.11.2001"; 2; 3) zwraca datę 15.05.2001.

WYPŁ.DATA.POPRZ

Zwraca datę płatności odsetek przed datą rozliczenia. Wynik należy sformatować jako datę.

Składnia

WYPŁ.DATA.POPRZ(rozliczenie; data_spłaty; częstotliwość [; podstawa])

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Częstotliwość stanowi liczbę płatności odsetek w roku (1, 2 lub 4).

Podstawa (parametr opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa

Obliczenia

0 lub brak

Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni

1

Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku

2

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni

3

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni

4

Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni


Przykład

Papiery wartościowe zakupiono 25.01.2001; datę spłaty ustalono na 11.11.2001. Odsetki są płacone w okresie półrocznym (częstotliwość wynosi 2). Kiedy przypadała data płatności odsetek przed nabyciem przy założeniu salda dziennego (Podstawa = 3)?

=WYPŁ.DATA.POPRZ("25.01.2001"; "15.11.2001"; 2; 3) zwraca datę 15.11.2000.

WYPŁ.DNI

Zwraca liczbę dni w bieżącym okresie odsetkowym obejmującym datę rozliczenia.

Składnia

WYPŁ.DNI(rozliczenie; data_spłaty; częstotliwość [; podstawa])

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Częstotliwość: liczba płatności odsetek w roku (1, 2 lub 4).

Podstawa (parametr opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa

Obliczenia

0 lub brak

Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni

1

Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku

2

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni

3

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni

4

Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni


Przykład

Papiery wartościowe zakupiono 25.01.2001; datę spłaty ustalono na 11.11.2001. Odsetki są płacone w okresie półrocznym (częstotliwość wynosi 2). Ile dni trwa okres odsetkowy obejmujący datę rozliczenia przy założeniu salda dziennego (podstawa = 3)?

=WYPŁ.DNI("25.01.2001"; "15.11.2001"; 2; 3) zwraca wartość 181.

WYPŁ.DNI.NAST

Zwraca liczbę dni od daty rozliczenia do daty następnych odsetek.

Składnia

WYPŁ.DNI(rozliczenie; data_spłaty; częstotliwość [; podstawa])

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Częstotliwość: liczba płatności odsetek w roku (1, 2 lub 4).

Podstawa (parametr opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa

Obliczenia

0 lub brak

Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni

1

Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku

2

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni

3

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni

4

Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni


Przykład

Papiery wartościowe zakupiono 25.01.2001; datę spłaty ustalono na 11.11.2001. Odsetki są płacone w okresie półrocznym (częstotliwość wynosi 2). Ile dni pozostało do następnej daty płatności odsetek przy założeniu salda dziennego (Podstawa = 3)?

=WYPŁ.DNI.NAST("25.01.2001"; "15.11.2001"; 2; 3) zwraca wartość 110.

WYPŁ.DNI.OD.POCZ

Zwraca liczbę dni od daty pierwszej płatności odsetek od papieru wartościowego do daty rozliczenia.

Składnia

WYPŁ.DNI.OD.POCZ(rozliczenie; data_spłaty; częstotliwość [; podstawa])

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Częstotliwość stanowi liczbę płatności odsetek w roku (1, 2 lub 4).

Podstawa (parametr opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa

Obliczenia

0 lub brak

Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni

1

Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku

2

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni

3

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni

4

Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni


Przykład

Papiery wartościowe zakupiono 25.01.2001; datę spłaty ustalono na 11.11.2001. Odsetki są płacone w okresie półrocznym (częstotliwość wynosi 2). Ile to dni przy założeniu salda dziennego (podstawa = 3)?

=WYPŁ.DNI.OD.POCZ("25.01.2001"; "15.11.2001"; 2; 3) zwraca wartość 71.

WYPŁ.LICZBA

Zwraca liczbę kuponów (płatności odsetek) od daty rozliczenia do daty spłaty.

Składnia

WYPŁ.LICZBA(rozliczenie; data_spłaty; częstotliwość [; podstawa])

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Częstotliwość stanowi liczbę płatności odsetek w roku (1, 2 lub 4).

Podstawa (parametr opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa

Obliczenia

0 lub brak

Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni

1

Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku

2

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni

3

Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni

4

Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni


Przykład

Papiery wartościowe zakupiono 25.01.2001; datę spłaty ustalono na 11.11.2001. Odsetki są płacone w okresie półrocznym (częstotliwość wynosi 2). Ile w tym okresie przypada dat płatności odsetek przy założeniu salda dziennego (podstawa = 3)?

=WYPŁ.LICZBA("25.01.2001"; "15.11.2001"; 2; 3) zwraca wartość 2.

XIRR

Oblicza wewnętrzną stopę zwrotu dla listy płatności o różnych datach. Obliczenia zakładają 365 dni w roku i nie uwzględniają lat przestępnych.

Jeśli płatność jest wykonywana w regularnych odstępach czasu, użyj funkcji IRR.

Składnia

XIRR(wartości; daty [; wartość_szacowana])

Wartości i daty: seria płatności i seria dat, w których te płatności mają miejsce. Pierwsza para dat definiuje początek planu płatności. Pozostałe daty muszą być późniejsze, ale nie muszą być posortowane. Seria wartości musi zawierać co najmniej jedną wartość ujemną i jedną wartość dodatnią (potwierdzenia i depozyty).

Wartość_szacowana (parametr opcjonalny): dla funkcji wewnętrznej stopy zwrotu można podać przewidywany wynik. Wartością domyślną jest 10%.

note

Ta funkcja ignoruje dowolny tekst lub puste komórki w zakresie danych. Jeśli podejrzewasz, że ta funkcja daje błędne wyniki, poszukaj tekstu w zakresach danych. Aby wyróżnić zawartość tekstową w zakresie danych, użyj funkcji wyróżniania wartości.


Przykład

Obliczenie wewnętrznej stopy zwrotu dla pięciu następujących płatności (daty w formacie ISO 8601):

A

B

C

1

2001-01-01

-10000

Otrzymano

2

2001-02-01

2000

Wydano

3

2001-03-15

2500

4

2001-05-12

5000

5

2001-08-10

1000


=XIRR(B1:B5; A1:A5; 0,1) zwraca 0,1828 or 18,28%.

XNPV

Oblicza wartość kapitału (wartość bieżącą netto) dla listy płatności o różnych datach. Obliczenia zakładają 365 dni w roku i nie uwzględniają lat przestępnych.

Jeśli płatność jest wykonywana w regularnych odstępach czasu, użyj funkcji NPV.

Składnia

XNPV(stopa; wartości; daty)

Stopa: wewnętrzna stopa zwrotu dla płatności.

Wartości i daty: seria płatności i seria dat, w których te płatności mają miejsce. Pierwsza para dat definiuje początek planu płatności. Pozostałe daty muszą być późniejsze, ale nie muszą być posortowane. Seria wartości musi zawierać co najmniej jedną wartość ujemną i jedną wartość dodatnią (potwierdzenia i depozyty)

Przykład

Obliczenie wartości bieżącej netto dla wyżej wymienionych pięciu płatności dla krajowej wewnętrznej stopy zwrotu wynoszącej 6%.

=XNPV(0,06; B1:B5; A1:A5) zwraca wartość 323,02.

Powrót do funkcji finansowych - część pierwsza

Powrót do funkcji finansowych - część druga

Funkcje według kategorii

Prosimy o wsparcie!