Funkcje tekstowe

Niniejsza sekcja zawiera opisy funkcji tekstowych.

Aby wykonać tę operację...

Wstaw - Funkcja - Kategoria Tekst


REGEX

Matches and extracts or optionally replaces text using regular expressions.

WEBSERVICE

Pobiera zawartość internetową z URI.

FILTERXML

Zastosuj wyrażenie XPath do dokumentu XML.

ENCODEURL

Zwraca ciąg znaków zakodowany w standardzie URL.

ARABSKIE

Oblicza wartość liczby zapisanej cyframi rzymskimi. Liczba musi być z przedziału pomiędzy 0 a 3999.

Składnia

ARABSKIE("Tekst")

Tekst oznacza tekst reprezentujący liczbę zapisaną cyframi rzymskimi.

Przykład

=ARABSKIE("MXIV") zwraca wartość 1014

=ARABSKIE("MMII") zwraca wartość 2002

ASC

Funkcja ASC konwertuje znaki ASCII i katakana o pełnej szerokości do znaków ASCII lub katakana o połowie szerokości. Zwraca ciąg tekstowy.

Zobacz http://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions dla tabeli konwersji.

Składnia

ASC("tekst")

Tekst to wartość tekstowa, która zawiera znaki do konwersji.

Zobacz również: Funkcja JIS.

BAT.TEKST

Zamienia liczbę na tekst tajski łącznie z nazwami waluty tajlandzkiej.

Składnia

BAT.TEKST(Liczba)

Liczba to dowolna liczba. Wartość "Baht" jest dołączana do części całkowitej liczby, a "Satang" do części ułamkowej.

Przykład

=BAT.TEKST(12,65) zwraca ciąg tekstowy zapisany w znakach alfabetu tajskiego, który oznacza "12 batów i 65 satangów".

Zwraca długość ciągu wraz ze spacjami.

Składnia

DŁ("tekst")

Tekst to wartość tekstowa, dla której należy określić znak.

Przykład

=DŁ("Dzień dobry") zwraca wartość 11.

=DŁ(12345,67) zwraca wartość 8.

FRAGMENT.TEKSTU

Zwraca fragment podanego ciągu znaków. Parametry określają pozycję początkową i liczbę znaków.

Składnia

FRAGMENT.TEKSTU("tekst"; liczba_początkowa; liczba)

Tekst jest ciągiem zawierającym znaki, które należy pobrać.

Start to pozycja pierwszego znaku w tekście do pobrania.

Liczba określa liczbę znaków części tekstu.

Przykład

=FRAGMENT.TEKSTU("office";2;2) zwraca wartość ff.

JIS

Funkcja JIS konwertuje znaki ASCII i katakana o połowie szerokości do znaków o pełnej szerokości. Zwraca ciąg tekstowy.

Zobacz http://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions dla tabeli konwersji.

Składnia

JIS("tekst")

Tekst to wartość tekstowa, która zawiera znaki do konwersji.

Zobacz również: Funkcja ASC.

KOD

Zwraca kod numeryczny pierwszego znaku łańcucha znakowego.

Składnia

KOD("Tekst")

Tekst to wartość tekstowa, dla której należy znaleźć kod pierwszego znaku.

Kody zawierające więcej niż 127 znaków mogą być zależne od sposobu mapowania znaków w systemie (np. iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252 czy Windows-1250), w związku z czym nie zawsze można ich używać na różnych platformach.

Przykład

=KOD("Hieronymus") zwraca wartość 72, =KOD("hieroglyphic") zwraca wartość 104.

note

Kod numeryczny nie musi odpowiadać tabeli ASCII, lecz tabeli znaków aktualnie używanej.


KWOTA

Przekształca liczbę na wartość w formacie walutowym, zaokrąglając ją do określonej liczby miejsc po przecinku. W polu Wartość należy wprowadzić liczbę, która ma być przekształcona na format walutowy. Opcjonalnie w polu Dziesiętne można podać liczbę miejsc po przecinku. Jeśli nie została określona żadna wartość, wszystkie liczby w formacie walutowym będą wyświetlane z dwoma miejscami po przecinku.

Format waluty definiuje się w ustawieniach systemowych.

Składnia

DOLLAR(Value [; Decimals])

Wartość jest liczbą, odwołaniem do komórki zawierającej liczbę lub formułą zwracającą liczbę.

Dziesiętne to parametr opcjonalny, który określa liczbę miejsc dziesiętnych.

Przykład

=DOLLAR(255) returns $255.00 for the English (USA) locale and USD (dollar) currency; ¥255.00 for the Japanese locale and JPY (yen) currency; or 255,00 € for the German (Germany) locale and EUR (euro) currency.

=KWOTA(367,456;2) zwraca wartość 367,46 zł. Należy użyć separatora dziesiętnego, który jest zgodny z bieżącymi ustawieniami regionalnymi.

LEFTB

Zwraca początkowe znaki tekstu DBCS.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Składnia

LEFTB("Text" [; Number_bytes])

Tekst to wartość tekstowa, dla której należy określić początkowe słowa cząstkowe.

Liczba_bajtów (opcjonalny) oznacza liczbę znaków, którą LEWYB ma wyodrębnić na podstawie bajtów. Jeśli ten parametr nie został zdefiniowany, zwracany jest jeden znak.

Przykład

LEWYB("中国";1) zwraca " " (1 bajt jest tylko połową znaku DBCS i zwracany jest znak spacji).

LEWYB("中国";2) zwraca "中" (2 bajty stanowią jeden kompletny znak DBCS).

LEWYB("中国";3) zwraca "中 " (3 bajty stanowią jeden znak DBCS i połowę następnego, ostatni znak jest zwracany jako znak spacji).

LEWYB("中国";4) zwraca "中国" (4 bajty stanowią dwa kompletne znaki DBCS).

LEWYB("office";3) zwraca "off" (3 znaki nie DBCS każdy składający się z 1 bajtu)

LENB

Dla dwubajtowych zestawów znaków języków (DBCS), zwracana jest liczba bajtów użytych do reprezentacji znaków w ciągu tekstowym.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Składnia

DŁ.B("Tekst")

Tekst to wartość tekstowa, dla której należy określić znak.

Przykład

DŁ.B("中") zwraca 2 (1 znak DBCS składający się z 2 bajtów).

DŁ.B("中国") zwraca 4 (2 znaki DBCS każdy składający się z 2 bajtów).

DŁ.B("office") zwraca 6 (6 znaków nie DBCS każdy składający się z 1 bajtu)

=DŁ.B("Dzień dobry") zwraca wartość 11.

=DŁ.B(12345,67) zwraca wartość 8.

LEWY

Zwraca początkowe znaki w ciągu tekstowym.

Składnia

LEFT("Text" [; Number])

Tekst to wartość tekstowa, dla której należy określić początkowe słowa cząstkowe.

Liczba (parametr opcjonalny) oznacza liczbę znaków w początkowej części tekstu. Jeśli ten parametr nie został zdefiniowany, zwracany jest jeden znak.

Przykład

=LEWY("wyjście";3) zwraca wartość “wyj”.

LITERY.MAŁE

Przekształca wszystkie wielkie litery ciągu tekstowego na małe.

Składnia

LITERY.MAŁE("tekst")

Tekst oznacza ciąg, który należy przekształcić.

Przykład

=LITERY.MAŁE("Słońce") zwraca wartość słońce.

LITERY.WIELKIE

Zamienia litery ciągu określonego w polu Tekst na wielkie.

Składnia

LITERY.WIELKIE("tekst")

Tekst oznacza ciąg zawierający małe litery, które mają zostać zamienione na wielkie.

Przykład

=LITERY.WIELKIE("Dzień dobry") zwraca wartość DZIEŃ DOBRY.

M.DZIESIĘTNE

Przekształca tekst składający się ze znaków systemu liczbowego o podanej podstawie na liczbę naturalną. Podstawa musi być liczbą w zakresie od 2 do 36. Spacje i tabulatory są ignorowane. Pole Tekst nie rozróżnia wielkości liter.

Jeśli podstawą systemu liczbowego jest 16, znaki x, X, 0x i 0X umieszczone na początku liczby, a także znaki h i H na końcu liczby są pomijane. Jeśli podstawą systemu jest 2, znaki b lub B na końcu liczby są pomijane. Inne znaki nie należące do danego systemu liczbowego powodują błąd.

Składnia

M.DZIESIĘTNE("tekst"; podstawa)

Tekst to wartość tekstowa do konwersji. W celu odróżnienia liczby szesnastkowej takiej jak A1 od odwołania do komórki A1 liczbę należy umieścić w cudzysłowie, na przykład "A1" lub "FACE".

Podstawa oznacza podstawę systemu liczbowego. Może to być dowolna liczba całkowita z zakresu od 2 do 36.

Przykład

=M.DZIESIĘTNE("17";10) zwraca wartość 17.

=M.DZIESIĘTNE("FACE";16) zwraca wartość 64206.

=M.DZIESIĘTNE("0101";2) zwraca wartość 5.

MIDB

Zwraca fragment podanego ciągu znaków. Parametry określają pozycję początkową i liczbę znaków.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Składnia

FRAGMENT.TEKSTU.B("Tekst"; Liczba_początkowa; Liczba_bajtów)

Tekst jest ciągiem zawierającym znaki, które należy pobrać.

Liczba_początkowa to pozycja pierwszego znaku w tekście do pobrania.

Liczba_bajtów określa liczbę znaków, którą FRAGMENT.TEKSTU.B zwróci z tekstu, w bajtach.

Przykład

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";1;0) zwraca "" (0 bajtów jest zawsze pustym ciągiem).

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";1;1) zwraca " " (1 bajt jest połową znaku DBCS i wynikiem jest znak spacji).

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";1;2) zwraca "中" (2 bajty stanowią jeden kompletny znak DBCS).

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";1;3) zwraca "中 " (3 bajty stanowią jeden znak DBCS i połowę następnego, ostatni bajt jest zwracany jako znak spacji).

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";1;4) zwraca "中国" (4 bajty stanowią dwa kompletne znaki DBCS).

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";2;1) zwraca " " (pozycja bajtu 2 nie jest początkiem znaku w ciągu DBCS, 1 znak spacji jest zwracany).

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";2;2) zwraca " " (pozycja bajtu 2 punktów do ostatniej połowy pierwszego znaku w ciągu DBCS, 2 bajty stanowią ostatnią połowę pierwszego znaku i pierwszą połowę drugiego znaku w ciągu, 2 znaki spacji są zwracane).

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";2;3) zwraca " 国" (pozycja bajtu 2 nie jest początkiem znaku w ciągu DBCS, zwracany jest znak spacji dla pozycji bajtu 2).

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";3;1) " " (pozycja bajtu 3 nie jest początkiem znaku w ciągu DBCS, ale 1 bajt jest tylko połową znaku DBCS i zwracany jest znak spacji)

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";3;2) zwraca "国" (pozycja bajtu 3 jest początkiem znaku w ciągu DBCS i 2 bajty stanowią jeden znak DBCS).

FRAGMENT.TEKSTU.B("office";2;3) zwraca "ffi" (pozycja bajtu 2 jest początkiem znaku w ciągu nie DBCS i 3 bajty ciągu nie DBCS stanowią 3 znaki).

OCZYŚĆ

Funkcja usuwa z łańcucha wszystkie znaki niedrukowalne.

Składnia

OCZYŚĆ("tekst")

Tekst oznacza wartość tekstową, z której zostaną usunięte wszystkie znaki niedrukowalne.

Przykład

=LEN(CLEAN(CHAR(7) & "LibreOffice Calc" & CHAR(8))) returns 16, showing that the CLEAN function removes the non-printable Unicode U+0007 ("BEL") and U+0008 ("BS") characters at the beginning and end of the string argument. CLEAN does not remove spaces.

PODSTAW

Podstawia nowy tekst w miejsce starego we wskazanym ciągu znaków.

Składnia

SUBSTITUTE("Text"; "SearchText"; "NewText" [; Occurrence])

Tekst jest tekstem, w którym segmenty zostaną zastąpione.

Szukany_tekst to segment tekstu, który ma być zastąpiony (określoną liczbę razy).

Nowy_tekst jest tekstem, który ma zastąpić segment.

Wystąpienie (parametr opcjonalny) wskazuje na numer wystąpienia wyszukiwanego tekstu, które ma być zamienione. Przy braku tego parametru zamienione zostaną wszystkie wystąpienia.

Przykład

=PODSTAW("123123123";"3";"abc") zwraca 12abc12abc12abc.

=PODSTAW("123123123";"3";"abc";2) zwraca wartość 12abc12abc12abc.

PODSTAWA

Zamienia liczbę naturalną o podanej podstawie na tekst w określonym systemie liczbowym. Używane są cyfry 0-9 i litery A-Z.

Składnia

BASE(Number; Radix [; MinimumLength])

Liczba to dodatnia liczba całkowita do konwersji.

Podstawa oznacza podstawę systemu liczbowego. Może to być dowolna liczba całkowita z zakresu od 2 do 36.

Minimalna_długość (parametr opcjonalny) oznacza minimalną długość utworzonej sekwencji znaków. Jeśli długość tekstu jest mniejsza niż określona długość minimalna, zostanie on uzupełniony zerami z lewej strony.

Przykład

=PODSTAWA(17;10;4) zwraca wartość 0017 w systemie dziesiętnym.

=PODSTAWA(17;2) zwraca wartość 10001 w systemie dwójkowym.

=PODSTAWA(255;16;4) zwraca wartość 00FF w systemie szesnastkowym.

PORÓWNAJ

Porównuje dwa ciągi tekstowe i zwraca wartość PRAWDA, jeśli są identyczne. Funkcja rozróżnia wielkość liter.

Składnia

PORÓWNAJ("tekst_1";"tekst_2")

Tekst_1 oznacza pierwszy tekst do porównania.

Tekst_2 to druga porównywana wartość tekstowa.

Przykład

=PORÓWNAJ(" microsystems";" Microsystems") zwraca wartość FAŁSZ.

POWT

Powtarza łańcuch znakowy określoną ilość razy.

Składnia

POWT("tekst"; ilość)

Tekst to wartość tekstowa, która ma być powtarzana.

Liczba oznacza liczbę powtórzeń.

Wynik może mieć maksymalnie 255 znaków.

Przykład

=POWT("Dzień dobry";2) zwraca wartość Dzień dobryDzień dobry.

PRAWY

Zwraca ostatnie znaki w ciągu tekstowym.

Składnia

RIGHT("Text" [; Number])

Tekst jest tekstem, dla którego należy określić część po prawej stronie.

Liczba (parametr opcjonalny) określa liczbę znaków części tekstu po prawej stronie.

Przykład

=PRAWY("Słońce";2) zwraca wartość ce.

RIGHTB

Zwraca ostatni znak lub znaki tekstu z dwubajtowych zestawów znaków (DBCS).

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Składnia

RIGHTB("Text" [; Number_bytes])

Tekst jest tekstem, dla którego należy określić część po prawej stronie.

Liczba_bajtów (opcjonalny) oznacza liczbę znaków, którą PRAWY.B ma wyodrębnić na podstawie bajtów.

Przykład

PRAWY.B("中国";1) zwraca " " (1 bajt jest tylko połową znaku DBCS i zwracany jest znak spacji).

PRAWY.B("中国";2) zwraca "国" (2 bajty stanowią jeden kompletny znak DBCS).

PRAWY.B("中国";3) zwraca " 国" (3 bajty stanowią połowę jednego znaku DBCS i jeden cały znak DBCS, spacja zwracana jest dla pierwszej połowy).

PRAWY.B("中国";4) zwraca "中国" (4 bajty stanowią dwa kompletne znaki DBCS).

PRAWY.B("office";3) zwraca "ice" (3 znaki nie DBCS każdy składający się z 1 bajtu).

RZYMSKIE

Zamienia liczbę arabską na rzymską. Liczba musi być z przedziału pomiędzy 0 a 3999, natomiast tryb może być liczbą całkowitą w zakresie od 0 do 4.

Składnia

ROMAN(Number [; Mode])

Liczba to wartość liczbowa, która ma być zamieniona na liczbę rzymską.

Tryb (parametr opcjonalny) oznacza stopień uproszczenia. Im wyższa wartość, tym bardziej zostanie uproszczona liczba rzymska.

Przykład

=RZYMSKIE(999) zwraca wartość CMXCIX

=RZYMSKIE(999;0) zwraca wartość CMXCIX

=RZYMSKIE(999;1) zwraca wartość LMVLIV

=RZYMSKIE(999;2) zwraca wartość XMIX

=RZYMSKIE(999;3) zwraca wartość VMIV

=RZYMSKIE(999;4) zwraca wartość IM

SZUKAJ.TEKST

Returns the position of a text segment within a character string. You can set the start of the search as an option. The search text can be a number or any sequence of characters. The search is not case-sensitive. If the text is not found, returns error 519 (#VALUE).

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Składnia

SEARCH("FindText"; "Text" [; Position])

Znajdź_tekst oznacza szukany tekst.

Tekst jest tekstem, w którym będzie prowadzone wyszukiwanie.

Pozycja (parametr opcjonalny) oznacza pozycję w tekście, od której rozpocznie się wyszukiwanie.

Przykład

=SZUKAJ.TEKST(54;998877665544) zwraca wartość 10.

T

Funkcja zwraca tekst docelowy lub tekst pusty, jeżeli ciąg docelowy nie jest sformatowany jako tekst.

Składnia

T(wartość)

Wartość jest wartością, którą należy przekształcić. Jako parametru można także użyć odwołania. Jeśli komórka odwołania zawiera liczbę lub formułę zwracającą wynik numeryczny, wynikiem tej funkcji będzie ciąg pusty.

Przykład

=T(12345) zwraca pusty ciąg.

=T("12345") zwraca wartość tekstową 12345.

TEKST

Converts a value into text according to a given format.

Składnia

TEXT(Value; Format)

Value is the value (numerical or textual) to be converted.

Format to wartość tekstowa, która definiuje format. Przecinek dziesiętny i separator tysięcy muszą być zgodne z formatem komórki dla danego języka.

Przykład

=TEKST(12,34567;"###.##") zwraca wartość tekstową 12,35

=TEKST(12,34567;"000,00") zwraca wartość tekstową 012,35

=TEXT("xyz";"=== @ ===") returns the text === xyz ===

tip

See also Number format codes: custom format codes defined by the user.


UNICHAR

Konwertuje kod liczbowy na znak lub literę Unicode.

Składnia

UNICHAR(numer)

Przykład

=UNICHAR(169) zwraca znak praw autorskich ©.

tip

Zobacz także funkcję UNICODE ()


UNICODE

Zwraca kod liczbowy pierwszego znaku Unicode w ciągu tekstowym.

Składnia

UNICODE("Text")

Przykład

=UNICODE("©") zwraca numer kodu Unicode (169) dla znaku praw autorskich.

tip

Zobacz także funkcję UNICHAR().


USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

Usuwa spacje na początku ciągu lub wyrównuje zawartość komórki do lewej.

Składnia

USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY("tekst")

Tekst oznacza tekst, z którego mają być usunięte spacje.

Przykład

=USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(" wita świecie ") zwraca "witaj świecie" z pojedynczą spacją między wyrazami i bez spacji początkowej oraz końcowej.

WARTOŚĆ

Przekształca ciąg znakowy na wyrażenie numeryczne.

Składnia

WARTOŚĆ("tekst")

Tekst jest ciągiem, który należy przekształcić na liczbę.

Przykład

=WARTOŚĆ("4321") zwraca 4321.

Z.WIELKIEJ.LITERY

Zamienia pierwszą literę na wielką w każdym wyrazie w tekście.

Składnia

Z.WIELKIEJ.LITERY("tekst")

Tekst oznacza ciąg, który należy przekształcić.

Przykład

=PROPER("the document foundation") returns The Document Foundation.

ZAOKR.DO.TEKST

Returns a number as text with a specified number of decimal places and optional thousands separators.

Składnia

FIXED(Number; [Decimals = 2 [; NoThousandsSeparators = FALSE]])

Number is rounded to Decimals places (after the decimal separator) and the result formatted as text, using locale-specific settings.

Decimals (optional) refers to the number of decimal places to be displayed. If Decimals is negative, Number is rounded to ABS(Decimals) places to the left from the decimal point. If Decimals is a fraction, it is truncated actually ignoring what is the closest integer.

NoThousandsSeparators (optional) determines whether the thousands separator is used. If it is TRUE or non-zero, then group separators are omitted from the resulting string. If the parameter is equal to 0 or if it is missing altogether, the thousands separators of your current locale setting are displayed.

Przykład

=ZAOKR.DO.TEKST(1234567,89;3) zwraca 1 234 567,890 w postaci ciągu tekstowego.

=FIXED(123456.789;;TRUE) returns 123456.79 as a text string.

=FIXED(12345.6789;-2) returns 12,300 as a text string.

=FIXED(12134567.89;-3;1) returns 12135000 as a text string.

=FIXED(12345.789;3/4) returns 12,346 as a text string.

=FIXED(12345.789;8/5) returns 12,345.8 as a text string.

ZASTĄP

Zamienia część łańcucha tekstowego innym łańcuchem tekstowym. Ta funkcja może być użyta zarówno do znaków jak i liczb (które są automatycznie konwertowane na tekst). Wynik działania tej funkcji zawsze jest tekstem. Jeśli masz zamiar dokonywać obliczeń z użyciem liczb, które zostały zamienione na tekst musisz przeprowadzić ponownie konwersję na liczbę przy użyciu funkcji WARTOŚĆ.

Jeżeli nie chcesz, by tekst zawierający liczby był interpretowany jako liczba i automatycznie konwertowany na tekst, musisz zawrzeć go w cudzysłów.

Składnia

ZASTĄP("tekst"; pozycja; długość; "nowy tekst")

Tekst jest to łańcuch znakowy, którego część chcesz zamienić.

Pozycja oznacza pozycję w tekście, od której rozpocznie się zastępowanie.

Długość to liczba znaków w wartości Tekst, którą należy zastąpić.

Nowy_tekst oznacza tekst, który ma zastąpić wartość Tekst.

Przykład

=ZASTĄP("1234567";1;1;"444") zwraca wartość "444234567". Jeden znak w pozycji 1 jest zastępowany przez całe wyrażenie Nowy_tekst.

ZNAJDŹ

Poszukuje ciągu tekstowego w innym ciągu. Funkcja pozwala także zdefiniować początek wyszukiwania. Wyszukiwany ciąg może być liczbą lub dowolnym ciągiem znakowym. Funkcja rozróżnia wielkość liter.

Składnia

FIND("FindText"; "Text" [; Position])

Znajdź_tekst oznacza szukany tekst.

Tekst jest tekstem, w którym będzie prowadzone wyszukiwanie.

Pozycja (parametr opcjonalny) oznacza pozycję w tekście, od której rozpocznie się wyszukiwanie.

Przykład

=ZNAJDŹ(76;998877665544) zwraca wartość 6.

ZNAK

Zamienia liczbę na znak zgodnie z tabelą kodową. Liczba może być dwucyfrową lub trzycyfrową liczbą całkowitą.

Kody zawierające więcej niż 127 znaków mogą być zależne od sposobu mapowania znaków w systemie (np. iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252 czy Windows-1250), w związku z czym nie zawsze można ich używać na różnych platformach.

Składnia

ZNAK(liczba)

Liczba to wartość liczbowa z zakresu od 1 do 255, która odpowiada wartości kodu danego znaku.

Przykład

=ZNAK(100) zwraca znak d.

="abc" & ZNAK(10) & "def" wstawia do ciągu tekstowego znak nowej linii.

ZŁĄCZ.TEKSTY

Łączy wiele łańcuchów znakowych w jeden.

Składnia

CONCATENATE(String 1 [; String 2 [; … [; String 255]]])

String 1[; String 2][; … ;[String 255]] are strings or references to cells containing strings.

Przykład

=ZŁĄCZ.TEKSTY("Dzień";"dobry";"panie";"Kowalski") zwraca: Dzień dobry panie Kowalski.

Please support us!