Funkcje matematyczne

Ta kategoria zawiera funkcje matematyczne programu Calc. Aby otworzyć Kreator funkcji, wybierz polecenie Wstaw - Funkcja.

AGREGUJ

Zwraca wyniki agregacji obliczeń w zakresie. Dostępne są różne funkcje agregacji z listy poniżej. Funkcja agregacji pozwala pominąć ukryte wiersze, błędy SUMY.CZĘŚCIOWE i inne wyniki funkcji AGREGUJ w obliczeniach.

ODEJMOWANIE

Odejmuje zestaw liczb i podaje wynik bez eliminowania drobnych błędów zaokrąglania.

SUMA

Dodaje zestaw liczb.

KOLOR

Zwraca wartość numeryczną obliczoną przez kombinację trzech kolorów (czerwony, zielony i niebieski) oraz przez kanał alfa w systemie kolorów RGBA. Wynik zależy od koloru systemowego użytego w systemie.

SUMA.WARUNKÓW

Zwraca sumę wartości komórek w zakresie, który spełnia wielokrotność kryteriów w wielokrotności zakresów.

ACOS

Zwraca arcus cosinus liczby.

Składnia

ACOS(liczba)

Ta funkcja zwraca arcus cosinus z Liczba, czyli kąt (w radianach), którego cosinus jest Liczba. Zwrócony kąt jest między 0 a Pi.

Aby uzyskać wartość kąta w stopniach, zastosuj funkcję STOPNIE.

Przykład

=ACOS(-1) zwraca wartość 3,14159265358979 (PI radianów)

=STOPNIE(ACOS(0,5)) zwraca wartość 60. Cosinus kąta 60 stopni wynosi 0,5.

Otwórz plik z przykładem:

ACOSH

Zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby.

Składnia

ACOSH(liczba)

Ta funkcja zwraca arcus cosinus hiperboliczny z Liczby, to liczba, której cosinus hiperboliczny jest Liczba.

Liczba musi być większa lub równa 1.

Przykład

=ACOSH(1) zwraca wartość 0.

=ACOSH(COSH(4)) zwraca wartość 4.

Otwórz plik z przykładem:

ACOT

Zwraca arcus cotangens podanej liczby.

Składnia

ACOT(liczba)

Ta funkcja zwraca arcus cotangens z Liczba, czyli kąt (w radianach), którego cotangens jest Liczba. Zwrócony kąt jest między 0 a Pi.

Aby uzyskać wartość kąta w stopniach, zastosuj funkcję STOPNIE.

Przykład

=ACOT(1) zwraca wartość 0,785398163397448 (PI/4 radianów).

=STOPNIE(ACOT(1)) zwraca wartość 45. Tangens kąta 45 stopni wynosi 1.

Otwórz plik z przykładem:

ACOTH

Zwraca arcus cotangens hiperboliczny podanej liczby.

Składnia

ACOTH(liczba)

Funkcja ta zwraca odwrotny cotangens hiperboliczny z parametru Liczba, czyli wartość, dla której odwrotny cotangens hiperboliczny wynosi parametr Liczba.

Jeśli liczba zawiera się w przedziale od -1 do 1 włącznie, wystąpi błąd.

Przykład

=ACOTH(1,1) zwraca odwrotny cotangens hiperboliczny z 1,1, czyli ok. 1,52226.

Otwórz plik z przykładem:

ASIN

Zwraca arcus sinus podanej liczby.

Składnia

ASIN (liczba)

Ta funkcja zwraca arcus sinus z Liczba, czyli kąt (w radianach), którego sinus jest Liczba. Zwrócony kąt jest między -PI/2 a +Pi/2.

Aby uzyskać wartość kąta w stopniach, zastosuj funkcję STOPNIE.

Przykład

=ASIN(0) zwraca wartość 0.

=ASIN(1) zwraca wartość 1,5707963267949 (PI/2 radianów).

=STOPNIE(ASIN(0,5)) zwraca wartość 30. Sinus kąta 30 stopni wynosi 0,5.

Otwórz plik z przykładem:

ASINH

Zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby.

Składnia

ASINH(liczba)

Funkcja ta zwraca arcus sinus hiperboliczny z parametru Liczba, czyli wartość, dla której arcus sinus hiperboliczny wynosi parametr Liczba.

Przykład

=ASINH(-90) zwraca wartość ok. -5,1929877.

=ASINH(SINH(4)) zwraca wartość 4.

Otwórz plik z przykładem:

ATAN

Zwraca arcus tangens liczby.

Składnia

ATAN(liczba)

Ta funkcja zwraca arcus tangens z Liczba, czyli kąt (w radianach), którego tangens jest Liczba. Zwrócony kąt jest między -PI/2 a +Pi/2.

Aby uzyskać wartość kąta w stopniach, zastosuj funkcję STOPNIE.

Przykład

=ATAN(1)zwraca wartość 0,785398163397448 (PI/4 radianów).

=STOPNIE(ATAN(1)) zwraca wartość 45. Tangens kąta 45 stopni wynosi 1.

Otwórz plik z przykładem:

ATAN2

Zwraca kąt (w radianach) między osią x a linią od początku do punktu (LiczbaX|LiczbaY).

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

ATAN2(liczba_X; liczba_Y)

Liczba_X to wartość współrzędnej x.

Liczba_Y jest wartością współrzędnej Y.

tip

Języki programowania mają zwykle odwrotną kolejność argumentów dla swojej funkcji atan2().


ATAN2 zwraca kąt (w radianach) między osią x a linią od początku do punktu (LiczbaX|LiczbaY)

Przykład

=ATAN2(-5;9) zwraca 2,07789 radianów.

Aby uzyskać kąt w stopniach, zastosuj do wyniku funkcję STOPNIE.

=STOPNIE(ATAN2(12,3;12,3)) zwraca 45. Tangens kąta 45 stopni wynosi 1.

note

Wyniki LibreOffice 0 dla ATAN2(0;0).


Funkcji można użyć do konwersji współrzędnych kartezjańskich na współrzędne biegunowe.

=STOPNIE(ATAN2(-8;5)) zwraca φ = 147,9 stopnia

Przykład zamiany współrzędnych kartezjańskich na współrzędne biegunowe

Otwórz plik z przykładem:

ATANH

Zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby.

Składnia

ATANH(liczba)

Funkcja ta zwraca arcus tangens hiperboliczny z parametru Liczba, czyli wartość, dla której arcus tangens hiperboliczny wynosi parametr Liczba.

Liczba musi spełniać warunek -1 < liczba < 1.

Przykład

=ATANH(0) zwraca wartość 0.

Otwórz plik z przykładem:

COS

Zwraca cosinus podanej liczby (kąta).

Składnia

COS(liczba)

Zwraca cosinus (trygonometryczny) z Liczba, kąta wyrażonego w radianach.

Aby uzyskać cosinus kąta w stopniach, zastosuj funkcję RADIANY.

Przykład

=COS(PI()*2) zwraca 1 ― cosinus kąta o mierze równej PI*2 radianów.

=COS(RADIANY(60)) zwraca wartość 0,5, czyli cosinus kąta 60 stopni.

Otwórz plik z przykładem:

COSH

Zwraca cosinus hiperboliczny liczby.

Składnia

COSH(liczba)

Zwraca cosinus hiperboliczny z Liczba.

Przykład

=COSH(0) zwraca wartość 1, cosinus hiperboliczny liczby 0.

Otwórz plik z przykładem:

COT

Zwraca cotangens argumentu traktowanego jako miara kąta w radianach.

Składnia

COT(liczba)

Zwraca cotangens (trygonometryczny) z Liczba, kąta wyrażonego w radianach.

Aby uzyskać cotangens kąta w stopniach, zastosuj funkcję RADIANY.

Cotangens kąta jest równy odwrotności tangensa kąta.

Przykłady:

=COT(PI()/4) zwraca wartość 1 ― cotangens kąta o mierze PI/4 radianów.

=COT(RADIANY(45)) zwraca wartość 1, cotangens kąta 45 stopni.

Otwórz plik z przykładem:

COTH

Zwraca cotangens hiperboliczny podanej liczby (kąta).

Składnia

COTH(liczba)

Zwraca cotangens hiperboliczny z Liczba.

Przykład

=COTH(1) zwraca cotangens hiperboliczny z liczby 1 czyli ok. 1,3130.

Otwórz plik z przykładem:

CSC

Zwraca cosecant podanego kąta (w radianach). Cosecant jest równy 1 dzielone przez sinus tego kąta.

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 3.5 LibreOffice.


Składnia

CSC(liczba)

Zwraca (trygonometryczny) cosecans z Liczby, kąta w radianach.

Aby uzyskać cosecans kąta w stopniach, zastosuj funkcję RADIANY.

Przykład

=CSC(PI()/4) zwraca w przybliżeniu 1.4142135624, odwrotność sinusa z PI/4 radianów.

=CSC(RADIANY(30)) zwraca 2, cosecans 30 stopni.

Otwórz plik z przykładem:

CSCH

Zwraca hiperboliczny cosecans z liczby.

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 3.5 LibreOffice.


Składnia

CSCH(liczba)

Zwraca hiperboliczny cosecans z Liczby.

Przykład

=CSCH(1) zwraca w przybliżeniu 0.8509181282, hiperboliczny cosecans z 1.

Otwórz plik z przykładem:

CZ.CAŁK.DZIELENIA

Zwraca część całkowitą z dzielenia.

Składnia

CZ.CAŁK.DZIELENIA(licznik; mianownik)

Zwraca część całkowitą z dzielenia dzielnej przez dzielnik.

CZ.CAŁK.DZIELENIA jest odpowiednikiem ZAOKR.DO.CAŁK(licznik/mianownik) dla licznika i mianownika tego samego znaku, z tą różnicą, że może zgłaszać błędy z różnymi kodami błędów. Mówiąc bardziej ogólnie, jest to odpowiednik ZAOKR.DO.CAŁK(licznik/mianownik/ZNAK.LICZBY(licznik/mianownik))*ZNAK.LICZBY(licznik/mianownik).

Przykład

=CZ.CAŁK.DZIELENIA(11;3) zwraca wartość 3. Reszta 2 jest pomijana.

EUROKONWERT

Funkcja umożliwia konwersję walut europejskich na i z euro.

Składnia

EUROKONWERT(wartość; "z_waluty"; "do_waluty" [; pełna_dokładność [; dokładność_triangulacji]])

Wartość jest wartością waluty, która ma zostać przekonwertowana.

Waluta_źródłowa i Waluta_docelowa to jednostki waluty, z których i na które będzie wykonywana konwersja. Musi to być oficjalny skrót danej waluty (np. "EUR"). Stawki (za jedno euro) zostały ustalone przez Komisję Europejską.

Pełna_dokładność jest parametrem opcjonalnym. Jeśli parametr ten zostanie pominięty lub ustawiony jako Fałsz, wynik zostanie zaokrąglony zgodnie z liczbami dziesiętnymi waluty docelowej. Jeśli opcja Pełna_dokładność jest ustawiona jako Prawda, wynik nie zostanie zaokrąglony.

Dokładność_triangulacji jest parametrem opcjonalnym. Jeśli została podana opcja Dokładność_triangulacji i ma wartość wyższą lub równą 3, wynik pośredni konwersji z wykorzystaniem waluty pośredniej (waluta1,EUR,waluta2) zostanie zaokrąglony zgodnie z podaną dokładnością. Pominięcie tego parametru powoduje, że wartość pośrednia nie będzie zaokrąglana. Jeśli walutą docelową jest EUR, parametr Dokładność_triangulacji jest używany, jeśli została wykonana triangulacja i przeliczenie z EUR na EUR.

Przykłady

=EUROKONWERT(100;"ATS";"EUR") konwertuje 100 szylingów austriackich na euro.

=EUROKONWERT(100;"EUR";"DEM") konwertuje 100 marek niemieckich na euro.

EXP

Zwraca wartość e podniesioną do potęgi. Stała e ma wartość około 2,71828182845904.

Składnia

EXP(liczba)

Liczba jest potęgą, do której ma zostać podniesiona liczba e.

Przykład

=EXP(1) zwraca 2,71828182845904, stałą matematyczną e z dokładnością programu Calc.

ILOCZYN

Mnoży wszystkie liczby podane w argumencie i zwraca iloczyn.

Składnia

ILOCZYN(Liczba 1 [; Liczba 2 [; … [; Liczba 255]]])

Liczba 1, Liczba 2, … , Liczba 255 to liczby, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających liczby.

note

Ta funkcja ignoruje dowolny tekst lub puste komórki w zakresie danych. Jeśli podejrzewasz, że ta funkcja daje błędne wyniki, poszukaj tekstu w zakresach danych. Aby wyróżnić zawartość tekstową w zakresie danych, użyj funkcji wyróżniania wartości.


Przykład

=ILOCZYN(2;3;4) zwraca wartość 24.

KOMBINACJE

Zwraca liczbę kombinacji podanej liczby elementów bez powtórzeń.

Składnia

KOMBINACJE(liczba_1; liczba_2)

Liczba_1 jest liczbą wszystkich elementów w zbiorze.

Liczba_2 jest liczbą wybranych elementów zbioru.

KOMBINACJE zwraca liczbę uporządkowanych sposobów wybrania danych elementów. Przykładowo, jeśli w zestawie są 3 elementy, A, B i C, 2 elementy można wybrać na 3 sposoby, tzn. AB, AC i BC.

Funkcja KOMBINACJE działa według formuły: liczba_1!/(liczba_2!*(liczba_1-liczba_2)!)

Przykład

=KOMBINACJE(3;2) zwraca wartość 3.

KOMBINACJE.A

Zwraca liczbę kombinacji w podzestawie elementów, wliczając w to powtórzenia.

Składnia

KOMBINACJE.A(liczba_1; liczba_2)

Liczba_1 jest liczbą wszystkich elementów w zbiorze.

Liczba_2 jest liczbą wybranych elementów zbioru.

KOMBINACJE.A zwraca liczbę unikalnych sposobów wyboru elementów, dla których kolejność wyboru nie ma znaczenia i dopuszczalne są powtórzenia. Jeśli w zestawie są przykładowo 3 elementy: A, B i C, 2 elementy można wybrać na 6 sposobów, tzn. AA, AB, AC, BB, BC i CC.

KOMBINACJE.A korzysta ze wzoru: (liczba_1 + liczba_2 - 1)! / (liczba_2! (liczba_1 - 1)!)

Przykład

=KOMBINACJE.A(3;2) zwraca wartość 6.

KONWERTUJ_OOO

Konwertuje na euro wartość waluty wyrażoną w jednej ze starszych walut 19 państw członkowskich strefy euro i odwrotnie. Przeliczanie wykorzystuje stałe kursy wymiany, po których weszły starsze waluty euro.

tip

Zalecamy korzystanie z bardziej elastycznej funkcji EUROKONWERT do przeliczania między tymi walutami. KONWERTUJ_OOO nie jest funkcją znormalizowaną i nie jest przenośna.


Składnia

KONWERTUJ_OOO(wartość; "tekst1"; "tekst2")

Wartość jest wartością waluty, która ma zostać przekonwertowana.

Tekst1 to trzyznakowy ciąg znaków określający walutę, z której ma zostać przeliczona.

Tekst2 to trzyznakowy ciąg znaków określający walutę, na którą ma zostać przeliczona.

Tekst1 i Tekst2 muszą przyjmować jedną z następujących wartości: "ATS", "BEF", "CYP", "DEM", "EEK", "ESP", "EUR", "FIM", "FRF", "GRD", "IEP", "ITL", "LTL", "LUF", "LVL", "MTL", "NLG", "PTE", "SIT" oraz "SKK".

Jeden i tylko jeden z Tekst1 lub Tekst2 musi być równy "EUR".

Przykład

=KONWERTUJ_OOO(100;"ATS";"EUR") zwraca wartość 100 szylingów austriackich w euro.

=KONWERTUJ_OOO(100;"EUR";"DEM") konwertuje 100 euro na marki niemieckie.

tip

Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć na stronie wiki KONWERTUJ_OOO.


LICZBA.CAŁK

Obcina liczbę, zachowując określoną liczbę cyfr dziesiętnych.

LN

Zwraca logarytm naturalny o podstawie e (2,71828182845904) dla podanej liczby.

Składnia

LN(liczba)

Liczba jest wartością, z której należy obliczyć logarytm naturalny.

Przykład

=LN(3) zwraca logarytm naturalny o podstawie e z liczby 3 (ok. 1,0986).

=LN(EXP(321)) zwraca wartość 321.

LOG

Zwraca logarytm o określonej podstawie z podanej liczby.

Składnia

LOG(liczba [; podstawa])

Liczba jest wartością, z której należy obliczyć logarytm.

Podstawa (parametr opcjonalny) jest podstawą obliczanego logarytmu. Jeśli wartość ta zostanie pominięta, przyjęta zostanie podstawa 10.

Przykład

=LOG(10;3) zwraca logarytm o podstawie 3 z liczby 10 (ok. 2,0959).

=LOG(7^4;7) zwraca wartość 4.

LOG10

Zwraca logarytm dziesiętny podanej liczby.

Składnia

LOG10(liczba)

Zwraca logarytm dziesiętny liczby.

Przykład

=LOG10(5) zwraca ok. 0,69897 (logarytm dziesiętny z liczby 5).

LOS

Zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1.

Funkcja ta jest zawsze przeliczana za każdym razem, gdy następuje ponowne obliczenie.

Składnia

LOS()

Funkcja ta generuje nową liczbę losową za każdym razem, gdy arkusz Calc dokonuje ponownego obliczenia. Aby ręcznie wymusić ponowne wykonanie obliczeń przez arkusz Calc, naciśnij klawisze F9.

Aby wygenerować losowe liczby, które nigdy się nie przeliczają:

Przykład

=LOS() zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1.

LOS.NIEUL

Zwraca nieulotną liczbę losową z zakresu od 0 do 1.

Składnia

LOS.NIEUL()

Ta funkcja generuje nieulotną liczbę losową na wejściu. Funkcja nieulotna nie jest ponownie obliczana przy nowych zdarzeniach wejściowych. Funkcja nie jest ponownie obliczana po naciśnięciu F9, z wyjątkiem sytuacji, gdy kursor znajduje się w komórce zawierającej funkcję lub przy użyciu polecenia Oblicz ponownie wszystko (Shift++F9). Funkcja jest przeliczana ponownie podczas otwierania pliku.

Przykład

=LOS.NIEUL() zwraca nieulotną liczbę losową z przedziału od 0 do 1.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 7.0 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

ORG.LIBREOFFICE.RAND.NV

LOS.ZAKR

Zwraca liczbę losową ze zdefiniowanego zakresu.

Funkcja ta jest zawsze przeliczana za każdym razem, gdy następuje ponowne obliczenie.

Składnia

LOS.ZAKR(dolna granica; górna granica)

Zwraca losową liczbę całkowitą z zakresu od dolnej i górnej (włącznie).

Funkcja ta generuje nową liczbę losową za każdym razem, gdy arkusz Calc dokonuje ponownego obliczenia. Aby ręcznie wymusić ponowne wykonanie obliczeń przez arkusz Calc, naciśnij klawisze F9.

Aby wygenerować liczby losowe, które nigdy nie są przeliczane, skopiuj komórki z tą funkcją i zastosuj funkcje Edycja – Wklej specjalnie... (Wklej wszystko przy niezaznaczonych formułach i zaznaczonych liczbach).

Przykład

=LOS.ZAKR(20;30) zwraca całkowitą liczbę losową z przedziału od 20 do 30.

LOS.ZAKR.NIEUL

Zwraca nieulotną losową liczbę całkowitą z określonego zakresu.

Składnia

LOS.ZAKR.NIEUL(górna; dolna)

Zwraca nieulotną losową liczbę całkowitą między liczbami całkowitymi Dolna i Górna (obie włącznie). Funkcja nieulotna nie jest przeliczana przy nowych zdarzeniach wejściowych lub naciśnięciu F9. Jednak funkcja jest przeliczana po naciśnięciu F9 z kursorem na komórce zawierającej funkcję, podczas otwierania pliku, podczas korzystania z polecenia Oblicz ponownie wszystko (Shift++F9) i kiedy Górna lub Dolna są przeliczane.

Przykład

=LOS.ZAKR.NIEUL(20;30) zwraca nieulotną liczbę całkowitą z przedziału od 20 do 30.

=LOS.ZAKR.NIEUL(A1;30) zwraca nieulotną liczbę całkowitą między wartością komórki A1 a 30. Funkcja jest przeliczana ponownie, gdy zmienia się zawartość komórki A1.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 7.0 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

ORG.LIBREOFFICE.RANDBETWEEN.NV

MOD

Zwraca resztę z dzielenia liczby przez dany podzielnik.

Składnia

MOD(dzielna; dzielnik)

Dla całkowitych argumentów ta funkcja zwraca Dzielną modulo Dzielnik, tzn. resztę z dzielenia Dzielnej przez Dzielnik.

Ta funkcja została zaimplementowana jako Dzielna - Dzielnik * ZAOKR.DO.CAŁK(Dzielna / Dzielnik).

Przykład

=MOD(22;3) zwraca wartość 1, resztę z dzielenia 22 przez 3.

=MOD(11,25;2,5) zwraca wartość 1,25.

MODUŁ.LICZBY

Zwraca wartość bezwzględną liczby.

Składnia

MODUŁ.LICZBY(liczba)

Liczba to liczba, której wartość bezwzględna ma być obliczona. Wartość bezwzględna to wartość liczby bez znaku +/-.

Przykład

=MODUŁ.LICZBY(-56) zwraca wartość 56.

=MODUŁ.LICZBY(12) zwraca wartość 12.

=MODUŁ.LICZBY(0) zwraca wartość 0.

NAJMN.WSP.WIEL

Zwraca najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch lub więcej liczb całkowitych.

Składnia

NAJMN.WSP.WIEL(Liczba całkowita 1 [; Liczba całkowita 2 [; … [; Liczba całkowita 255]]])

Liczba całkowita 1, Liczba całkowita 2, …, Liczba całkowita 255 to liczby całkowite, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających liczby całkowite.

note

Ta funkcja ignoruje dowolny tekst lub puste komórki w zakresie danych. Jeśli podejrzewasz, że ta funkcja daje błędne wyniki, poszukaj tekstu w zakresach danych. Aby wyróżnić zawartość tekstową w zakresie danych, użyj funkcji wyróżniania wartości.


Przykład

Jeśli umieścisz liczby 512, 1024 i 2000 w polach Liczba_całkowita 1, 2 i 3, wynikiem będzie 128000.

NAJMN.WSP.WIEL_EXCEL2003

Wynikiem jest najmniejsza wspólna wielokrotność listy liczb.

note

Funkcje, których nazwy kończą się na _DODATKOWE lub _EXCEL2003, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka.


Składnia

NAJMN.WSP.WIEL_EXCEL2003(Liczba 1 [; Liczba 2 [; … [; Liczba 255]]])

Liczba 1, Liczba 2, … , Liczba 255 to liczby, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających liczby.

Przykład

=NAJMN.WSP.WIEL_EXCEL2003(5;15;25) zwraca wartość 75.

NAJW.WSP.DZIEL

Zwraca największy wspólny dzielnik dwóch lub więcej liczb całkowitych.

Największy wspólny dzielnik jest największą dodatnią liczbą całkowitą, która dzieli bez reszty każdą z podanych liczb całkowitych.

Składnia

NAJW.WSP.DZIEL(Liczba całkowita 1 [; Liczba całkowita 2 [; … [; Liczba całkowita 255]]])

Liczba całkowita 1, Liczba całkowita 2, …, Liczba całkowita 255 to liczby całkowite, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających liczby całkowite.

note

Ta funkcja ignoruje dowolny tekst lub puste komórki w zakresie danych. Jeśli podejrzewasz, że ta funkcja daje błędne wyniki, poszukaj tekstu w zakresach danych. Aby wyróżnić zawartość tekstową w zakresie danych, użyj funkcji wyróżniania wartości.


Przykład

=NAJW.WSP.DZIEL(16;32;24) zwraca wynik 8, ponieważ jest to największy wspólny dzielnik liczb podanych w wywołaniu funkcji.

=NAJW.WSP.DZIEL(B1:B3), gdzie komórki B1, B2, B3 zawierają wartości 9, 12, 9 daje w wyniku 3.

NAJW.WSP.DZIEL_EXCEL2003

Wynikiem jest największy wspólny dzielnik listy liczb.

note

Funkcje, których nazwy kończą się na _DODATKOWE lub _EXCEL2003, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka.


Składnia

NAJW.WSP.DZIEL_EXCEL2003(Liczba 1 [; Liczba 2 [; … [; Liczba 255]]])

Liczba 1, Liczba 2, … , Liczba 255 to liczby, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających liczby.

Przykład

=NAJW.WSP.DZIEL_EXCEL2003(5;15;25) zwraca wartość 5.

PI

Zwraca 3,14159265358979, jako wartość stałej matematycznej PI z dokładnością do 14 miejsc po przecinku.

Składnia

PI()

Przykład

=PI() zwraca wartość 3,14159265358979.

PIERW.PI

Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby pomnożonej razy liczbę Pi.

Składnia

PIERW.PI(liczba)

Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy wartości (PI pomnożone przez liczbę).

Jest to ekwiwalent funkcji PIERWIASTEK(PI()*liczba).

Przykład

=PIERW.PI(2) zwraca pierwiastek z (2*Pi), czyli ok. 2,506628.

PIERWIASTEK

Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy z liczby.

Składnia

PIERWIASTEK(liczba)

Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy z liczba.

Liczba musi być dodatnia.

Przykład

=PIERWIASTEK(16) zwraca wartość 4.

=PIERWIASTEK(-16) zwraca błąd nieprawidłowy argument.

POTĘGA

Zwraca potęgę podanej liczby.

Składnia

POTĘGA(podstawa; wykładnik)

Zwraca podstawę podniesioną do potęgi równej wykładnikowi.

Ten sam wynik można osiągnąć poprzez zastosowanie operatora potęgowania ^:

Podstawa^wykładnik

note

=POTĘGA(0,0) zwraca 1.


Przykład

=POTĘGA(4;3) zwraca wartość 64, tzn. 4 podniesione do potęgi 3.

4^3 również zwraca 4 do potęgi 3.

RADIANY

Konwertuje stopnie na radiany

Składnia

RADIANY(liczba)

Liczba jest kątem w stopniach, który ma zostać zamieniony na radiany.

Przykład

=RADIANY(90) zwraca wartość 1,5707963267949, co stanowi wartość PI/2 z dokładnością programu Calc.

SEC

Zwraca secans podanego kąta (w radianach).Secans równy jest 1 dzielone przez cosinus podanego kąta

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 3.5 LibreOffice.


Składnia

SEC(liczba)

Zwraca (trygonometryczny) sekans z Liczby, kąt w radianach.

Aby uzyskać sekans kąta w stopniach, zastosuj funkcję RADIANY.

Przykład

=SEC(PI()/4) zwraca w przybliżeniu 1.4142135624, odwrotność kosinusa z PI/4 radianów.

=SEC(RADIANY(60)) zwraca 2, sekans z 60 stopni.

Otwórz plik z przykładem:

SECH

Zwraca hiperboliczny sekans z liczby

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 3.5 LibreOffice.


Składnia

SECH(liczba)

Zwraca hiperboliczny sekans z Liczby.

Przykład

=SECH(0) zwraca 1, hiperboliczny sekans z 0.

Otwórz plik z przykładem:

SILNIA

Zwraca silnię liczby.

Składnia

SILNIA(liczba)

Zwraca Liczba!, silnię z Liczba, obliczonej jako 1*2*3*4* ... * Liczba.

=SILNIA(0) z definicji wynosi 1.

Silnia liczby ujemnej zwraca błąd "nieprawidłowy argument".

Przykład

=SILNIA(3) wynosi 6.

=SILNIA(0) wynosi 1.

SIN

Zwraca sinus podanej liczby (kąta).

Składnia

SIN(liczba)

Zwraca sinus liczby (kąta w radianach).

Aby uzyskać sinus kąta w stopniach, zastosuj funkcję RADIANY.

Przykład

=SIN(PI()/2) zwraca 1 ― sinus kąta o mierze PI/2 radianów.

=SIN(RADIANY(30)) zwraca wartość 0,5, czyli sinus kąta 30 stopni.

Otwórz plik z przykładem:

SINH

Zwraca sinus hiperboliczny liczby.

Składnia

SINH(liczba)

Zwraca sinus hiperbolicznyliczby.

Przykład

=SINH(0) zwraca wartość 0, sinus hiperboliczny dla 0.

Otwórz plik z przykładem:

STOPNIE

Konwertuje radiany na stopnie.

Składnia

STOPNIE(liczba)

Liczba to kąt wyrażony w radianach, który ma być przeliczony na stopnie.

Przykład

=STOPNIE(PI()) zwraca wartość 180 stopni.

SUMA.JEŻELI

Dodaje komórki określone przez podane kryterium. Ta funkcja służy do sumowania zakresu podczas wyszukiwania określonej wartości.

Wyszukiwanie obsługuje symbole wieloznaczne lub wyrażenia regularne. Przy włączonych wyrażeniach regularnych możesz wpisać „all.*”, na przykład, aby znaleźć pierwszą lokalizację „all”, po której następuje dowolny znak. Jeśli chcesz wyszukać tekst, który jest również wyrażeniem regularnym, musisz poprzedzić każdy metaznak lub operator wyrażenia regularnego znakiem „\” albo umieścić tekst w \Q...\E. Możesz włączać i wyłączać automatyczną ocenę symboli wieloznacznych lub wyrażeń regularnych w - LibreOffice Calc - Oblicz.

warning

W przypadku korzystania z funkcji, w których jeden lub więcej argumentów to ciągi kryteriów wyszukiwania reprezentujące wyrażenie regularne, pierwszą próbą jest przekonwertowanie kryteriów ciągu na liczby. Na przykład „.0” zostanie przekonwertowane na 0,0 i tak dalej. Jeśli się powiedzie, dopasowanie nie będzie dopasowaniem wyrażenia regularnego, ale dopasowaniem liczbowym. Jednak po przełączeniu na ustawienia regionalne, w których separatorem dziesiętnym nie jest kropka, konwersja wyrażeń regularnych działa. Aby wymusić ocenę wyrażenia regularnego zamiast wyrażenia liczbowego, użyj wyrażenia, którego nie można błędnie odczytać jako liczbowego, takiego jak „.[0]”, „.\0” lub „(?i).0”.


Składnia

SUMA.JEŻELI(zakres; kryterium [; zakres_sumowania])

Zakres jest zakresem, do którego ma być zastosowane kryterium.

Kryterium: kryterium to odwołanie do pojedynczej komórki, liczba lub tekst. Używa się go do porównań zawartości komórek.

Odwołanie do pustej komórki jest interpretowane jako wartość liczbowa 0.

Pasującym wyrażeniem może być:

Zakres_sumowania to zakres wartości, które mają być zsumowane. Jeśli ten parametr nie został określony, zostaną zsumowane wartości odnalezione w zakresie.

note

SUMA.JEŻELI obsługuje operator konkatenacji odniesienia (~) tylko w parametrze Zakres i tylko wtedy, gdy nie podano opcjonalnego parametru Zakres_sumowania.


Przykład

Przykład sumowania jedynie ujemnych liczb: =SUMA.JEŻELI(A1:A10;"<0")

=SUMA.JEŻELI(A1:A10;">0";B1:B10) – sumuje wartości z zakresu B1:B10 tylko wtedy, gdy odpowiednie wartości z zakresu A1:A10 są > 0.

Aby zapoznać się z innymi przykładami składni, które mogą być wykorzystywane z funkcją SUMA.JEŻELI(), patrz funkcja LICZ.JEŻELI().

SUMA.KWADRATÓW

Oblicza sumę kwadratów zbioru liczb.

Składnia

SUMA.KWADRATÓW(Liczba 1 [; Liczba 2 [; … [; Liczba 255]]])

Liczba 1, Liczba 2, … , Liczba 255 to liczby, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających liczby.

note

Ta funkcja ignoruje dowolny tekst lub puste komórki w zakresie danych. Jeśli podejrzewasz, że ta funkcja daje błędne wyniki, poszukaj tekstu w zakresach danych. Aby wyróżnić zawartość tekstową w zakresie danych, użyj funkcji wyróżniania wartości.


Przykład

Jeśli podasz jako argumenty Liczby 1; 2 i 3 wartości 2; 3 i 4, otrzymujesz wynik 29.

SUMA.SZER.POT

Zwraca sumę potęg liczby.

SUMA.SZER.POT(x;n;m;w) = w1xn + w2xn+m + w3xn+2m + ... + wixn + (i-1)m.

Składnia

SUMA.SZER.POT(x; n; m; współczynniki)

X to liczba będąca zmienną niezależną.

n: potęga początkowa

M to przyrost wartości N

Współczynniki są serią współczynników. Dla każdego współczynnika suma serii jest rozszerzana o jedną sekcję.

Przykład

=SUMA.SZER.POT(A1; 0; 1; {1; 2; 3}) oblicza wartość 1+2x+3x2, gdzie x jest wartością w komórce A1. Jeśli A1 zawiera 1, formuła zwraca 6; jeśli A1 zawiera 2, formuła zwraca 17; jeśli A1 zawiera 3, formuła zwraca 34 i tak dalej.

tip

Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć na stronie wiki SUMA.SZER.POT.


SUMY.CZĘŚCIOWE

Oblicza sumy częściowe. Jeśli zakres już zawiera sumy częściowe, nie są one uwzględniane w dalszych obliczeniach. Ta funkcja użyta wraz z autofiltrami pozwala uwzględnić w obliczeniach tylko filtrowane rekordy.

Składnia

SUMY.CZĘŚCIOWE(funkcja; zakres)

Funkcja jest liczbą oznaczającą jedną z następujących funkcji:

Indeks funkcji

(zawiera ukryte wartości)

Indeks funkcji

(ignoruje ukryte wartości)

Funkcja

1

101

ŚREDNIA

2

102

LICZBA

3

103

NIEPUSTE

4

104

MAKS

5

105

MIN

6

106

ILOCZYN

7

107

ODCH.STANDARDOWE

8

108

ODCH.STANDARD.POPUL

9

109

SUMA

10

110

WARIANCJA

11

111

WARIANCJA.POPUL


Użyj numerów 1-11, aby uwzględnić ręcznie ukryte wiersze lub 101-111, aby je wykluczyć; Odfiltrowane komórki są zawsze wykluczone.

Zakres jest zakresem uwzględnianych komórek.

note

Ta funkcja ignoruje dowolny tekst lub puste komórki w zakresie danych. Jeśli podejrzewasz, że ta funkcja daje błędne wyniki, poszukaj tekstu w zakresach danych. Aby wyróżnić zawartość tekstową w zakresie danych, użyj funkcji wyróżniania wartości.


Przykład

Masz taberlę w zakresie komórek A1: B6 zawierającą zestawienie materiałów dla 10 uczniów. Rząd 2 (pióro) jest ręcznie ukryty. Chcesz zobaczyć sumę wyświetlanych liczb; to jest tylko podsuma dla filtrowanych wierszy. W tym przypadku prawidłową formułą będzie:

A

B

1

PRZEDMIOT

ILOŚĆ

2

Pióro

10

3

Ołówek

10

4

Notes

10

5

Gumka

10

6

Temperówka

10


=SUMY.CZĘŚCIOWE(9; B2:B6) zwraca 50

=SUMY.CZĘŚCIOWE(109; B2:B6) zwraca 40

TAN

Zwraca tangens podanego kąta.

Składnia

TAN(liczba)

Zwraca tangens (trygonometryczny) z Liczba, kąta wyrażonego w radianach.

Aby uzyskać tangens kąta w stopniach, zastosuj funkcję RADIANY.

Przykład

=TAN(PI()/4) zwraca wartość 1, tangens kąta o mierze PI/4 radianów.

=TAN(RADIANY(45)) zwraca wartość 1, czyli tangens kąta 45 stopni.

Otwórz plik z przykładem:

TANH

Zwraca tangens hiperboliczny liczby.

Składnia

TANH(liczba)

Zwraca tangens hiperboliczny z liczby.

Przykład

=TANH(0) zwraca wartość 0, tangens hiperboliczny wartości 0.

Otwórz plik z przykładem:

WIELOMIAN

Zwraca silnię sum argumentów podzieloną przez iloczyn silni argumentów.

Składnia

WIELOMIAN(Liczba 1 [; Liczba 2 [; … [; Liczba 255]]])

Liczba 1, Liczba 2, … , Liczba 255 to liczby, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających liczby.

note

Ta funkcja ignoruje dowolny tekst lub puste komórki w zakresie danych. Jeśli podejrzewasz, że ta funkcja daje błędne wyniki, poszukaj tekstu w zakresach danych. Aby wyróżnić zawartość tekstową w zakresie danych, użyj funkcji wyróżniania wartości.


Przykład

=WIELOMIAN(F11:H11) zwraca wartość 1260, jeżeli komórki od F11 do H11 zawierają wartości 2, 3 i 4. Funkcja odpowiada formule =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

ZAOKR

Zwraca liczbę zaokrągloną do pewnej liczby miejsc dziesiętnych.

Składnia

ZAOKR(liczba [; miejsce])

Zwraca Liczbę zaokrągloną do tylu miejsc dziesiętnych, ile wynosi argument Miejsce. Jeśli argument Miejsce jest pominięty lub wynosi zero, to funkcja zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli argument Miejsce jest mniejszy od zera, to funkcja zaokrągla do najbliższych 10, 100, 1000, itd.

Funkcja zaokrągla wartość do najbliższej liczby. Patrz też ZAOKR.DÓŁ i ZAOKR.GÓRA.

Przykład

=ZAOKR(2,348;2) zwraca wartość 2,35

=ZAOKR(-32,4834;3) zwraca wartość -32,483. Aby wyświetlić wszystkie pozycje dziesiętne, należy zmienić format komórki.

=ZAOKR(2,348;0) zwraca wartość 2.

=ZAOKR(2,5) zwraca wartość 3.

=ZAOKR(987,65;-2) zwraca wartość 1000.

ZAOKR.DO.CAŁK

Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Składnia

ZAOKR.DO.CAŁK(liczba)

Zwraca Liczbę zaokrągloną w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Liczby ujemne są zaokrąglane do mniejszej liczby całkowitej.

Przykład

=ZAOKR.DO.CAŁK(5,7) zwraca wartość 5.

=ZAOKR.DO.CAŁK(-1,3) zwraca wartość -2.

ZAOKR.DO.NPARZ

Zwraca liczbę zaokrągloną w górę do następnej liczby nieparzystej.

Składnia

ZAOKR.DO.NPARZ(liczba)

Liczba jest liczbą, która ma zostać zaokrąglona w kierunku od zera.

Przykład

=ZAOKR.DO.NPARZ(1,2) zwraca wartość 3.

=ZAOKR.DO.NPARZ(1) zwraca wartość 1.

=ZAOKR.DO.NPARZ(0) zwraca wartość 1.

=ZAOKR.DO.NPARZ(-3,1) zwraca wartość -5.

ZAOKR.DO.PARZ

Zwraca liczbę zaokrągloną w górę do następnej liczby parzystej.

Składnia

ZAOKR.DO.PARZ(liczba)

Liczba jest liczbą, która ma zostać zaokrąglona w górę do następnej liczby parzystej.

Przykład

=ZAOKR.DO.PARZ(2,3) zwraca wartość 4.

=ZAOKR.DO.PARZ(2) zwraca wartość 2.

=ZAOKR.DO.PARZ(0) zwraca wartość 0.

=ZAOKR.DO.PARZ(-0,5) zwraca wartość -2.

ZAOKR.DO.WIELOKR

Wynikiem jest liczba zaokrąglona do najbliższej całkowitej wielokrotności drugiej liczby.

Składnia

ZAOKR.DO.WIELOKR(liczba; wielokrotność)

Zwraca liczbę po zaokrągleniu do najbliższej wielokrotności.

Alternatywnie można zastosować funkcję Wielokrotność * ZAOKR(liczba/wielokrotność).

Przykład

=ZAOKR.DO.WIELOKR(15,5;3) zwraca wartość 15, bo liczbie 15,5 jest bliżej do 15 (= 3*5) niż do 18 (= 3*6).

=ZAOKR.DO.WIELOKR(1,4;0,5) zwraca wartość 1,5 (=0,5*3).

ZAOKR.DÓŁ

Obcina liczbę, zachowując określoną liczbę cyfr dziesiętnych.

ZAOKR.GÓRA

Zaokrągla liczbę w górę, uwzględniając podaną liczbę miejsc po przecinku.

Składnia

ZAOKR.GÓRA(liczba [; miejsce])

Zwraca Liczba zaokrągloną w górę (od zera) do Miejsc po przecinku. Jeśli argument Miejsce jest pominięty lub zero, funkcja zaokrągla w górę do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli argument Miejsce jest ujemny, funkcja zaokrągla w górę do najbliższej 10, 100, 1000, itd.

Funkcja zaokrągla liczbę w górę. Patrz też ZAOKR.DÓŁ i ZAOKR.

Przykład

=ZAOKR.GÓRA(1,1111;2) zwraca wartość 1,12.

=ZAOKR.GÓRA(1,2345;1) zwraca wartość 1,3.

=ZAOKR.GÓRA(45,67;0) zwraca wartość 46.

=ZAOKR.GÓRA(-45,67) zwraca wartość -46.

=ZAOKR.GÓRA(987,65;-2) zwraca wartość 1000.

ZNAK.LICZBY

Zwraca znak liczby. Funkcja zwraca wartość 1 dla znaku dodatniego i -1 dla znaku ujemnego. Jeśli liczba jest zerem, funkcja zwraca również zero.

Składnia

ZNAK.LICZBY(liczba)

Liczba jest liczbą, dla której należy określić znak.

Przykład

=ZNAK.LICZBY(3,4) zwraca wartość 1.

=ZNAK.LICZBY(-4,5) zwraca wartość -1.

Prosimy o wsparcie!